Tạo tài khoản

Thông tin: Điều 29

Ngày ban hành: 10/01/2014
Ngày hiệu lực: 25/02/2014
Ngày hết hiệu lực toàn bộ:
 
Ngày hết hiệu lực một phần lần 1:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 2:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 3:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 4:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 5:
 
 

Điều luật đang xem xét:

Điều 29. Chế độ quản lý trại viên

1. Trại viên phải học tập, lao động và sinh hoạt dưới sự quản lý, giám sát của cơ sở giáo dục bắt buộc.

2. Căn cứ vào số lượng trại viên, thời hạn chấp hành quyết định, đặc điểm nhân thân, tính chất, mức độ vi phạm, tình trạng sức khoẻ, giới tính, lứa tuổi của từng loại đối tượng, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc có biện pháp tổ chức quản lý, giáo dục đối với trại viên cho phù hợp theo quy định của Bộ Công an.

Mục lục
 
Điều luật
 

Điều luật hướng dẫn, quy định chi tiết(1)

 

Nội dung quy định tại Điều 29 này được hướng dẫn bởi toàn bộ nội dung Thông tư 07/2015/TT-BCA  ngày 27 tháng 01 năm 2015.