Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL | Ban hành: 30/05/2014  |  Hiệu lực: 15/07/2014  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO

VÀ DU LỊCH
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

 

Số: 05/2014/TT-BVHTTDL

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2014

 

 

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của trung tâm văn hóa - thể thao xã và thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn

_____________________

 

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 quy định mẫu về tổ chức hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa-Khu Thể thao thôn.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã.

1. Sửa đổi, bổ sung tiêu chí số 1 Điều  6 như sau:

STT

Tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Tiêu chí theo vùng

Đồng bằng

Miền núi

Vùng núi cao, hải đảo và xã đặc biệt khó khăn

1

Diện tích đất quy hoạch

1.1.Khu Hội trường Văn hóa đa năng

1.2.Khu Thể thao (chưa tính diện tích sân vận động)

1.3. Các công trình thể thao có thể ở nhiều vị trí trên địa bàn xã.

Các xã cần dành 2 - 3m2 đất/người để xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, thể thao theo Tiêu chuẩn quy hoạch nông thôn do Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10 tháng 9 năm 2009.

Từ 500m2 trở lên

Từ 2.000m2 trở lên

Từ 300m2 trở lên

Từ 1.200m2 trở lên

 

Từ 200m2 trở lên


Từ 500m2 trở lên

 

2. Sửa đổi, bổ sung tiêu chí số 2, Điều 6 như sau:

STT

Tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Tiêu chí theo vùng

Đồng bằng

Miền núi

Vùng núi cao, hải đảo và xã đặc biệt khó khăn

2

Quy mô xây dựng

2.1. Hội trường Văn hóa đa năng

2.3. Xây dựng các công trình thể thao theo quy định tại Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục Thể thao và tiêu chuẩn thiết kế xây dựng các công trình thể dục thể thao.

200 chỗ ngồi trở lên

 

150 chỗ ngồi trở lên

 

100 chỗ ngồi trở lên

 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa-Khu Thể thao thôn.

1. Sửa đổi, bổ sung tiêu chí số 1, Điều 6 như sau:

STT

Tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Tiêu chí theo vùng

Đồng bằng

Miền núi

Vùng núi cao, hải đảo và thôn ở xã đặc biệt khó khăn

1

Diện tích đất quy hoạch

1.1. Khu Nhà Văn hóa


1.2. Khu Thể thao

Sân tập thể thao đơn giản

(chưa kể diện tích sân bóng đá đơn giản)

1.3. Các công trình thể thao có thể ở nhiều vị trí trên địa bàn thôn

Từ 300m2 trở lên

Từ 500m2 trở lên

Từ 200m2 trở lên

Từ 300m2 trở lên

Từ 100m2 trở lên


Từ 200m2 trở lên

2. Sửa đổi, bổ sung tiêu chí số 2, Điều 6 như sau:

 

Tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Tiêu chí theo vùng

Đồng bằng

Miền núi

Vùng núi cao, hải đảo và thôn ở xã đặc biệt khó khăn

2

Quy mô xây dựng

2.1. Nhà Văn hóa


2.5. Nơi có điều kiện xây dựng những công trình thể thao khác thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục Thể thao và tiêu chuẩn thiết kế xây dựng các công trình Thể dục Thể thao

Từ 100 chỗ ngồi trở lên

Từ 80 chỗ ngồi trở lên

Từ 50 chỗ ngồi trở lên

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2014.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, bổ sung và chỉnh sửa cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ VHTTDL, các đơn vị chức năng;
- UBND cấp tỉnh, huyện;
- Các Sở VHTTDL;
- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, VHCS (02), TCT (1000).

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)

 

Hoàng Tuấn Anh

 

 

Collapse Luật Tổ chức HĐND và UBNDLuật Tổ chức HĐND và UBND
Collapse Luật Tổ chức HĐND và UBND 2003Luật Tổ chức HĐND và UBND 2003
Expand LuậtLuật
Expand Kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của UBND & HĐND các cấpKéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của UBND & HĐND các cấp
Expand Phân loại đơn vị hành chính tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấnPhân loại đơn vị hành chính tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn
Expand Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dânQuy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân
Expand Quy định các cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyệnQuy định các cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện
Expand Quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnhQuy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh
Expand Số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấpSố lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp
Expand Thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấnThành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn
Expand Thí điểm không thành lập HĐND cấp huyệnThí điểm không thành lập HĐND cấp huyện
Expand Tổ chức, hoạt động của CQ chuyên môn về công tác nội vụ, tôn giáoTổ chức, hoạt động của CQ chuyên môn về công tác nội vụ, tôn giáo
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn tài nguyên môi trườngTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn tài nguyên môi trường
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về công thươngTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về công thương
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộcTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về công tác tài nguyên môi trườngTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về công tác tài nguyên môi trường
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về công tác tư phápTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về công tác tư pháp
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tảiTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về giáo dục, đào tạoTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về giáo dục, đào tạo
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về khoa học công nghệTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về khoa học công nghệ
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về kế hoạch và đầu tưTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về kế hoạch và đầu tư
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về lao động thương binh xã hộiTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về lao động thương binh xã hội
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về nông nghiệpTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về thông tin truyền thông, bưu chínhTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về thông tin truyền thông, bưu chính
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về tài chínhTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về tài chính
Collapse Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về VH-TT-DLTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về VH-TT-DL
Thông tư 01/2010/TT-BVHTTDL Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-BVHTT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về văn hoá - thông tin ở địa phương
Thông tư 03/2009/TT-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL Sửa đổi, bổ sung điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT- BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của trung tâm văn hóa-thể thao xã và thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà Văn hóa-Khu thể thao thôn
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Thông tư 12/2010/TT-BVHTTDL Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã
Thông tư 20/2014/TT-BVHTTDL Quy định hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện
Thông tư liên tịch 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Thông tư 48/2005/TT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương
Quyết định 49/2005/QĐ-BVHTT Ban hành Quy chế mẫu Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin cấp huyện
Thông tư liên tịch 88/2005/TTLT-UBTDTT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về Thể dục thể thao ở địa phương
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về xây dựngTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về xây dựng
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về y tếTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về y tế
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về đối ngoạiTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về đối ngoại
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan dân số, KHHGĐ & trẻ emTổ chức, hoạt động của cơ quan dân số, KHHGĐ & trẻ em
Expand Tổ chức, hoạt động của Văn phòng HĐND & đoàn ĐBQHcấp tỉnhTổ chức, hoạt động của Văn phòng HĐND & đoàn ĐBQHcấp tỉnh
Expand Tổ chức, hoạt động của Văn phòng UBND cấp tỉnhTổ chức, hoạt động của Văn phòng UBND cấp tỉnh
Expand Bỏ phiếu tín nhiệm chức danh do QH & HĐND bầu, phê chuẩnBỏ phiếu tín nhiệm chức danh do QH & HĐND bầu, phê chuẩn
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Luật Tổ chức HĐND và UBND 1994Luật Tổ chức HĐND và UBND 1994
Expand Luật Tổ chức HĐND và UBND 1989Luật Tổ chức HĐND và UBND 1989
Expand Luật Tổ chức HĐND và UBND 1983Luật Tổ chức HĐND và UBND 1983
Expand Pháp lệnh Tổ chức HĐND và UB hành chính các cấp 1962Pháp lệnh Tổ chức HĐND và UB hành chính các cấp 1962
Expand Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 1958Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 1958
Expand Sắc lệnh tổ chức chính quyền địa phươngSắc lệnh tổ chức chính quyền địa phương