Tạo tài khoản
 
img

Hỗ trợ, tư vấn pháp luật

04.3863.8853

0904.746.989

Liên hệ

Trang 1 / 6

 • 10 /2021/TT-NHNN

  Thông tư 10 /2021/TT-NHNN Quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theoQuyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ ngườilao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

  Ban hành: 21/07/2021
  Hiệu lực: 21/07/2021
  Trạng thái: Còn hiệu lực

 • 24/2021/QĐ-TTg

  Quyết định 24/2021/QĐ-TTg Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025

  Ban hành: 16/07/2021
  Hiệu lực: 01/09/2021
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 68/2021/NĐ-CP

  Nghị định 68/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 160/2021/QH14 ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Quốc hội thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

  Ban hành: 15/07/2021
  Hiệu lực: 15/07/2021
  Trạng thái: Còn hiệu lực

 • 59/2021/TT-BTC

  Thông tư 59/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Thông tư số 74/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 05 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 và Điều 10 Thông tư số 76/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 05 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020

  Ban hành: 14/07/2021
  Hiệu lực: 30/08/2021
  Trạng thái: Chưa hiệu lực