Tạo tài khoản
 
img

Hỗ trợ, tư vấn pháp luật

04.3863.8853

0904.746.989

Liên hệ

Trang 1 / 5

 • 13/2021/TT-BVHTTDL

  Thông tư 13/2021/TT-BVHTTDL Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

  Ban hành: 30/11/2021
  Hiệu lực: 30/11/2021
  Trạng thái: Còn hiệu lực

 • 26/2021/TT-BGTVT

  Thông tư 26/2021/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

  Ban hành: 29/11/2021
  Hiệu lực: 15/01/2022
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 25/2021/TT-BGTVT

  Thông tư 25/2021/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt; Thông tư số 05/2021/TT-BGTVT ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 và Thông tư số 24/2020/TT-BGTVT ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt

  Ban hành: 29/11/2021
  Hiệu lực: 15/01/2022
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 106/2021/TT-BTC

  Thông tư 106/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc

  Ban hành: 26/11/2021
  Hiệu lực: 10/01/2022
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 12/2021/TT-BVHTTDL

  Thông tư 12/2021/TT-BVHTTDL Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch

  Ban hành: 25/11/2021
  Hiệu lực: 15/01/2022
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 19/2021/TT-NHNN

  Thông tư 19/2021/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá

  Ban hành: 24/11/2021
  Hiệu lực: 08/01/2022
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 19/2021/TT-BCT

  Thông tư 19/2021/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung Thông tư 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

  Ban hành: 23/11/2021
  Hiệu lực: 12/01/2022
  Trạng thái: Chưa hiệu lực