Tạo tài khoản
 
img

Hỗ trợ, tư vấn pháp luật

04.3863.8853

0904.746.989

Liên hệ

Trang 1 / 3

 • 04/2021/TT-BTP

  Thông tư 04/2021/TT-BTP Hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 /07/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

  Ban hành: 21/06/2021
  Hiệu lực: 10/08/2021
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 59/2021/NĐ-CP

  Nghị định 59/2021/NĐ-CP Quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu Ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

  Ban hành: 18/06/2021
  Hiệu lực: 06/08/2021
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 05/2021/TT-NHNN

  Thông tư 05/2021/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân

  Ban hành: 11/06/2021
  Hiệu lực: 01/08/2021
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 43/2021/TT-BTC

  Thông tư 43/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính

  Ban hành: 11/06/2021
  Hiệu lực: 01/08/2021
  Trạng thái: Chưa hiệu lực