Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Nội dung quy định tại Khoản này được hướng dẫn bởi Thông tư 12/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 07 năm 2017.

- Nội dung quy định tại Khoản này được hướng dẫn bởi Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013.

- Nội dung quy định tại Khoản này được hướng dẫn bởi Thông tư 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 05 năm 2015.

- Nội dung quy định tại Khoản này được hướng dẫn bởi Thông tư 36/2018/TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018.

- Thông tư 36/2018/TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 hướng dẫn khoản này bị sửa đổi bổ sung, làm hết hiệu lực một phần bởi Thông tư 15/2019/TT-BCT ngày 26 tháng 8 năm 2019.

 

Collapse VĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT ĐIỆN LỰCVĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT ĐIỆN LỰC
Expand Thông tin chi tiết  28/2004/QH 11Thông tin chi tiết 28/2004/QH 11
Expand Thông tin chi tiết 32/2014/TT-BCTThông tin chi tiết 32/2014/TT-BCT
Collapse Thông tin chi tiết 24/2012/QH13Thông tin chi tiết 24/2012/QH13
Khoản 16
Khoản 16
Khoản 23
Expand Thông tin chi tiết 137/2013/NĐ-CPThông tin chi tiết 137/2013/NĐ-CP
Expand Thông tin chi tiết 27/2013/TT-BCTThông tin chi tiết 27/2013/TT-BCT
Expand Thông tin chi tiết 39/2015/TT-BCTThông tin chi tiết 39/2015/TT-BCT
Expand Thông tin chi tiết 33/2015/TT-BCT Thông tin chi tiết 33/2015/TT-BCT
Expand Thông tin chi tiết  16/2017/TT-BCTThông tin chi tiết 16/2017/TT-BCT
Expand Thông tin chi tiết 37/2011/QĐ-TTGThông tin chi tiết 37/2011/QĐ-TTG
Expand Thông tin chi tiết 43/2012/TT-BCTThông tin chi tiết 43/2012/TT-BCT
Expand Thông tin chi tiết 56/2014/TT-BCTThông tin chi tiết 56/2014/TT-BCT
Expand Thông tin chi tiết  21/2015/TT-BCTThông tin chi tiết 21/2015/TT-BCT
Expand Chi tiết điều luật 137/2013/NĐ-CPChi tiết điều luật 137/2013/NĐ-CP