Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Nội dung quy định tại điểm 2 Mục XII được hướng dẫn bởi Thông tư 202/2016/TT-BTC ngày 9 tháng 11 năm 2016.

- Quy định về phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm được hướng dẫn bởi Thông tư 49/2020/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2020.