Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại Chương I này được bổ sung bởi khoản 2 Điều 3 Luật 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018:

"Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đường sắt

2. Bổ sung Điều 7a vào sau Điều 7 như sau:

"Điều 7a. Quy hoạch tuyến đường sắt, ga đường sắt

1. Quy hoạch tuyến đường sắt, ga đường sắt là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch mạng lưới đường sắt, được lập cho tuyến đường sắt quốc gia, ga đường sắt quốc gia trong đô thị, ga đầu mối đường sắt quốc gia, ga liên vận quốc tế.

2. Quy hoạch tuyến đường sắt, ga đường sắt gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Xác định hướng tuyến, điểm đầu, điểm cuối, chiều dài tuyến, khổ đường, các điểm khống chế chính, các công trình cầu, hầm, điểm giao cắt; vị trí các ga, đề-pô;

b) Phương án kết nối với các phương thức vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không; kết nối với hệ thống đô thị, khu kinh tế, khu du lịch, khu công nghiệp, khu chế xuất;

c) Xác định nhu cầu sử dụng đất, nhu cầu vốn đầu tư, lộ trình thực hiện quy hoạch theo thứ tự ưu tiên đầu tư;

d) Giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch.

3. Bộ Giao thông vận tải tổ chức lập quy hoạch tuyến đường sắt, ga đường sắt trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Việc công bố công khai quy hoạch tuyến đường sắt, ga đường sắt được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đường sắt.

5. Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, tổ chức thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch tuyến đường sắt, ga đường sắt.”.

…”

 

 

Collapse VĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT ĐƯỜNG SẮTVĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT ĐƯỜNG SẮT
Collapse Thông tin chi tiết 06/2017/QH14Thông tin chi tiết 06/2017/QH14
Chương I
Expand Nội dung 11/2018/TT-BGTVTNội dung 11/2018/TT-BGTVT
Expand Nội dung 65/2018/NĐ-CPNội dung 65/2018/NĐ-CP
Expand Nội dung 56/2018/NĐ-CPNội dung 56/2018/NĐ-CP
Expand Nội dung 21/2018/TT-BGTVTNội dung 21/2018/TT-BGTVT
Expand Nội dung 33/2018/TT-BGTVTNội dung 33/2018/TT-BGTVT
Expand Nội dung 24/2018/TT-BGTVTNội dung 24/2018/TT-BGTVT
Expand Nội dung 09/2018/TT-BGTVTNội dung 09/2018/TT-BGTVT
Expand Nội dung 19/2018/TT-BGTVTNội dung 19/2018/TT-BGTVT
Expand Nội dung 16/2018/TT-BGTVTNội dung 16/2018/TT-BGTVT
Expand Thông tin chi tiết 53/2007/QĐ-BGTVTThông tin chi tiết 53/2007/QĐ-BGTVT
Expand Thông tin chi tiết 58/2012/TT-BGTVTThông tin chi tiết 58/2012/TT-BGTVT