Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Nội dung quy định tại Chương IX này được bổ sung bởi khoản 25 Điều 1 Luật 48/2014/QH13 ngày 17 tháng 06 năm 2014:

"Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa:

...

25. Bổ sung Điều 101a vào Chương IX, trước Điều 102 như sau:

“Điều 101a. Áp dụng pháp luật đối với hoạt động của phương tiện ngoài phạm vi luồng và vùng nước chưa được tổ chức quản lý, khai thác giao thông vận tải

Hoạt động của phương tiện ngoài phạm vi luồng và vùng nước chưa được tổ chức quản lý, khai thác giao thông vận tải phải tuân theo quy định của Luật này về phương tiện thủy nội địa; thuyền viên, người lái phương tiện; quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện; vận tải đường thủy nội địa; tai nạn giao thông đường thuỷ nội địa và tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ giao thông đường thủy nội địa và quy định của pháp luật có liên quan.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức cảnh báo tại khu vực nguy hiểm đối với hoạt động của phương tiện ngoài phạm vi luồng và vùng nước chưa được tổ chức quản lý, khai thác giao thông vận tải.”

…”

- Chương IX này được hợp nhất bởi Chương IX của Luật hợp nhất 04/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 7 năm 2014:

Chương IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH86

Điều 101a. Áp dụng pháp luật đối với hoạt động của phương tiện ngoài phạm vi luồng và vùng nước chưa được tổ chức quản lý, khai thác giao thông vận tải87

Hoạt động của phương tiện ngoài phạm vi luồng và vùng nước chưa được tổ chức quản lý, khai thác giao thông vận tải phải tuân theo quy định của Luật này về phương tiện thủy nội địa; thuyền viên, người lái phương tiện; quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện; vận tải đường thủy nội địa; tai nạn giao thông đường thủy nội địa và tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ giao thông đường thủy nội địa và quy định của pháp luật có liên quan.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức cảnh báo tại khu vực nguy hiểm đối với hoạt động của phương tiện ngoài phạm vi luồng và vùng nước chưa được tổ chức quản lý, khai thác giao thông vận tải.

Điều 102. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Điều 103. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này./.”

 

Collapse VĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊAVĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Collapse Thông tin chi tiết 23/2004/QH11Thông tin chi tiết 23/2004/QH11
Chương IV
Chương VII
Thông tin chi tiết 23/2004/QH11
Chương VIII
Chương IX
Chương II
Expand Nội dung 70/2014/TT-BGTVTNội dung 70/2014/TT-BGTVT
Expand Nội dung 23/2011/TT-BGTVTNội dung 23/2011/TT-BGTVT
Expand Nội dung 27/2005/QĐ-BGTVTNội dung 27/2005/QĐ-BGTVT
Expand Nội dung 15/2016/TT-BGTVTNội dung 15/2016/TT-BGTVT
Expand Nội dung 80/2014/TT-BGTVTNội dung 80/2014/TT-BGTVT
Expand Nội dung 20/2011/TT-BGTVTNội dung 20/2011/TT-BGTVT
Expand Nội dung 34/2004/QĐ-BGTVTNội dung 34/2004/QĐ-BGTVT
Expand Nội dung 125/2005/NĐ-CPNội dung 125/2005/NĐ-CP
Expand Thông tin chi tiết  08/2012/TT-BGTVTThông tin chi tiết 08/2012/TT-BGTVT
Expand Thông tin chi tiết 35/2012/TT-BGTVT Thông tin chi tiết 35/2012/TT-BGTVT
Expand Thông tin chi tiết 66/2014/TT-BGTVT Thông tin chi tiết 66/2014/TT-BGTVT
Expand Thông tin chi tiết 34/2011/TT-BGTVTThông tin chi tiết 34/2011/TT-BGTVT
Expand Thông tin chi tiết 25/2017/TT-BGTVTThông tin chi tiết 25/2017/TT-BGTVT