Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định về Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật của 12 hạng mục công việc trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản tại Chương IV này được hướng dẫn bởi Thông tư 47/2015/TT-BTNMT ngày 05 tháng 11 năm 2015.

Collapse VĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT KHOÁNG SẢN VĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT KHOÁNG SẢN
Collapse Thông tin chi tiết 60/2010/QH12Thông tin chi tiết 60/2010/QH12
Chương I
Chương IV
Chương VII
Mục 1 Chương VIII
Expand Nội dung 121/2013/NĐ-CPNội dung 121/2013/NĐ-CP
Expand Nội dung 60/2016/NĐ-CPNội dung 60/2016/NĐ-CP
Expand Nội dung 45/2016/TT-BTNMTNội dung 45/2016/TT-BTNMT
Expand Nội dung 16/2012/TT-BTNMTNội dung 16/2012/TT-BTNMT
Expand Thông tin chi tiết 12/2016/TT-BCTThông tin chi tiết 12/2016/TT-BCT
Expand Thông tin chi tiết 15/2013/TT-BCTThông tin chi tiết 15/2013/TT-BCT
Expand Thông tin chi tiết 41/2012/TT-BCTThông tin chi tiết 41/2012/TT-BCT
Expand Thông tin chi tiết 05/2018/TT-BXDThông tin chi tiết 05/2018/TT-BXD
Expand Thông tin chi tiết 16/2014/TT-BTNMTThông tin chi tiết 16/2014/TT-BTNMT
Expand Thông tin chi tiết 45/2016/TT-BTNMTThông tin chi tiết 45/2016/TT-BTNMT
Expand Thông tin chi tiết 04/2018/QĐ-TTGThông tin chi tiết 04/2018/QĐ-TTG
Expand Thông tin chi tiết 41/2002/QĐ-BCNThông tin chi tiết 41/2002/QĐ-BCN