Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Mẫu số 10 này bị sửa đổi bổ sung, làm hết hiệu lực một phần bởi khoản 4 Điều 21 Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020:

"Điều 21. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

...

4. Bãi bỏ cụm từ “danh nghĩa Quốc gia Việt Nam” tại điểm đ khoản 6 và nội dung “Việc tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài với danh nghĩa Quốc gia Việt Nam phải đạt được tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Công Thương” tại khoản 12 Điều 29; bãi bỏ cụm từ “Văn bản thỏa thuận/Hợp đồng gửi kèm” tại số thứ tự 11 Mẫu số 01, số thứ tự 9 Mẫu số 02 và bãi bỏ cụm từ “việc sử dụng danh nghĩa Quốc gia Việt Nam” tại số thứ tự 1 Mẫu số 10 của Phụ lục bàn hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại”.

..."

- Mẫu số 10 này được hợp nhất bởi Mẫu số 10 Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2020:

Mẫu số 10

TÊN THƯƠNG NHÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..........

............, ngày...... tháng....... năm 20......

 

ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC
HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Kính gửi:.................................

- Tên thương nhân:................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................

Điện thoại:........................... Fax:.......................... Email:....................................

Mã số thuế:............................................................................................................

Người liên hệ:...................................... Điện thoại:..............................................

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, (tên thương nhân) đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại................................ tại tỉnh/thành phố (tại nước ngoài) như sau:

1. Hội chợ/triển lãm thương mại thứ 1:

- Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt):....................................................................

- Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt):....................................................................

- Thời gian:............................................................................................................

- Địa điểm:............................................................................................................

- Chủ đề (nếu có):.................................................................................................

- Ngành hàng dự kiến tham gia:............................................................................

- Quy mô dự kiến (Số lượng gian hàng hoặc số doanh nghiệp):..........................

- Việc trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật (nếu có)

- Việc tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có)........................................................

- Việc sử dụng danh nghĩa tỉnh, thành phố (nếu có):...........................................[7]

2. Hội chợ/triển lãm thương mại thứ...

- Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt):....................................................................

- Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt):....................................................................

- Thời gian:............................................................................................................

- Địa điểm:............................................................................................................

- Chủ đề (nếu có):.................................................................................................

- Ngành hàng dự kiến tham gia:............................................................................

- Quy mô dự kiến (Số lượng gian hàng hoặc số doanh nghiệp):..........................

- Việc trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật (nếu có)

- Việc tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có)........................................................

- Việc sử dụng danh nghĩa tỉnh, thành phố (nếu có):............................................

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đăng ký trên theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới Quý Cục (Sở).

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh hội chợ, triển lãm thương mại.

 

 

Collapse VĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT THƯƠNG MẠIVĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT THƯƠNG MẠI
Expand Thông tin chi tiết 105/2017/NĐ-CPThông tin chi tiết 105/2017/NĐ-CP
Collapse Thông tin chi tiết 81/2018/NĐ-CPThông tin chi tiết 81/2018/NĐ-CP
Mẫu số 01
Mẫu số 02
Mẫu số 10