Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Mẫu số 01 này bị sửa đổi bổ sung, làm hết hiệu lực một phần bởi khoản 4 Điều 21 Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020:

"Điều 21. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

...

4. Bãi bỏ cụm từ “danh nghĩa Quốc gia Việt Nam” tại điểm đ khoản 6 và nội dung “Việc tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài với danh nghĩa Quốc gia Việt Nam phải đạt được tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Công Thương” tại khoản 12 Điều 29; bãi bỏ cụm từ “Văn bản thỏa thuận/Hợp đồng gửi kèm” tại số thứ tự 11 Mẫu số 01, số thứ tự 9 Mẫu số 02 và bãi bỏ cụm từ “việc sử dụng danh nghĩa Quốc gia Việt Nam” tại số thứ tự 1 Mẫu số 10 của Phụ lục bàn hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại”.

..."

- Mẫu số 01 này được hợp nhất bởi Mẫu số 01 Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2020:

Mẫu số 01

TÊN THƯƠNG NHÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..........

............, ngày...... tháng....... năm 20......

 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi:.....................................................

Tên thương nhân:..................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................

Điện thoại:................................ Fax:.......................... Email:...............................

Mã số thuế:............................................................................................................

Người liên hệ:...................................... Điện thoại:..............................................

Căn cứ Luật định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, (tên thương nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại:..........................................................................

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:........................................................................

3. Hình thức khuyến mại:.....................................................................................

4. Thời gian khuyến mại:......................................................................................

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:........................................................................

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có):...................................................................

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:...........................................................

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):.........

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):...

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:........................................

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:............................................

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận).[5]

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

 

Collapse VĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT THƯƠNG MẠIVĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT THƯƠNG MẠI
Expand Thông tin chi tiết 105/2017/NĐ-CPThông tin chi tiết 105/2017/NĐ-CP
Collapse Thông tin chi tiết 81/2018/NĐ-CPThông tin chi tiết 81/2018/NĐ-CP
Mẫu số 01
Mẫu số 02
Mẫu số 10