Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Mẫu số 02 này bị sửa đổi bổ sung, làm hết hiệu lực một phần bởi khoản 4 Điều 21 Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020:

"Điều 21. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

...

4. Bãi bỏ cụm từ “danh nghĩa Quốc gia Việt Nam” tại điểm đ khoản 6 và nội dung “Việc tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài với danh nghĩa Quốc gia Việt Nam phải đạt được tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Công Thương” tại khoản 12 Điều 29; bãi bỏ cụm từ “Văn bản thỏa thuận/Hợp đồng gửi kèm” tại số thứ tự 11 Mẫu số 01, số thứ tự 9 Mẫu số 02 và bãi bỏ cụm từ “việc sử dụng danh nghĩa Quốc gia Việt Nam” tại số thứ tự 1 Mẫu số 10 của Phụ lục bàn hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại”.

..."

- Mẫu số 02 này được hợp nhất bởi Mẫu số 02 Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2020:

Mẫu số 02

TÊN THƯƠNG NHÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..........

............, ngày...... tháng....... năm 20......

 

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi:......................................................

Tên thương nhân:..................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................

Điện thoại:............................ Fax:............................. Email:................................

Mã số thuế:............................................................................................................

Người liên hệ:........................................ Điện thoại:............................................

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, (tên thương nhân) đăng ký chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại:..........................................................................

2. Thời gian khuyến mại:......................................................................................

3. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại:...............................................................

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có):...................................................................

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:...........................................................

5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:........................................................................

6. Hình thức khuyến mại:......................................................................................

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):.........

8. Tổng giá trị giải thưởng:...................................................................................

9. Tên của các thương nhân cùng thực hiện khuyến mại, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận).[6]

Thương nhân cam kết giải quyết các trường hợp tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vi phạm khi thực hiện chương trình khuyến mại (nếu có); đồng thời phải báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại, lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Thể lệ chương trình khuyến mại đính kèm.

(Tên thương nhân) cam kết nội dung đăng ký nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Collapse VĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT THƯƠNG MẠIVĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT THƯƠNG MẠI
Expand Thông tin chi tiết 105/2017/NĐ-CPThông tin chi tiết 105/2017/NĐ-CP
Collapse Thông tin chi tiết 81/2018/NĐ-CPThông tin chi tiết 81/2018/NĐ-CP
Mẫu số 01
Mẫu số 02
Mẫu số 10