Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Pháp lệnh 07/2013/UBTVQH13 | Ban hành: 12/07/2013  |  Hiệu lực: 01/03/2014  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________

Pháp lệnh số: 07/2013/UBTVQH13

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2013

 

PHÁP LỆNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của

Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

_____________________

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Nghị quyết số 534/NQ-UBTVQH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII;

Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 16/2011/UBTVQH12,

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ:

1. Bổ sung khoản 10 vào Điều 3 như sau:

"10. Tiền chất thuốc nổ là hóa chất trực tiếp dùng để sản xuất thuốc nổ được quy định trong danh mục tiền chất thuốc nổ của Chính phủ ban hành."

2. Bổ sung khoản 6 vào sau khoản 5 Điều 13 như sau:

"6. Lực lượng Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn."

3. Bổ sung khoản 6 Điều 13 thành khoản 7 Điều 13 như sau:

"7. Chính phủ quy định vũ khí quân dụng trang bị cho đối tượng quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều này."

4. Điểm a khoản 3 Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"a) Tổ chức sản xuất vật liệu nổ công nghiệp là doanh nghiệp nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ theo đề nghị của Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng."

5. Điểm đ khoản 3 Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"đ) Tổ chức sản xuất vật liệu nổ công nghiệp được sản xuất, bán sản phẩm đúng chủng loại cho các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; việc nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu, mua bán vật liệu nổ công nghiệp chỉ được thực hiện giữa các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp."

6. Điểm a khoản 4 Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"a) Tổ chức kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp là doanh nghiệp nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ theo đề nghị của Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ là doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận theo đề nghị của Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh tiền chất thuốc nổ."

7. Điểm e khoản 4 Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"e) Tổ chức kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp kinh doanh theo đúng quy định tại giấy phép kinh doanh, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ."

8. Điểm đ khoản 1 Điều 27 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"đ) Người quản lý, chỉ huy nổ mìn, thợ nổ mìn và những người khác có liên quan đến việc nổ mìn phải đáp ứng yêu cầu về an ninh, trật tự; có đủ trình độ chuyên môn tương xứng với vị trí, chức trách đảm nhiệm, được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy và chữa cháy."

Điều 2.

1. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2014.

2. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Pháp lệnh./.

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

 

 

Collapse Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợLuật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Expand Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017
Collapse Pháp lệnh.. 2011, sửa đổi 2013Pháp lệnh.. 2011, sửa đổi 2013
Collapse 1. Pháp lệnh1. Pháp lệnh
Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Pháp lệnh 07/2013/UBTVQH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Cấp phép vận chuyển vật liệu nổ, hàng nguy hiểmCấp phép vận chuyển vật liệu nổ, hàng nguy hiểm
Expand Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sử dụng tại VNDanh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sử dụng tại VN
Expand Giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí...hỗ trợGiấy phép, giấy xác nhận về vũ khí...hỗ trợ
Expand Hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trong quân độiHoạt động vật liệu nổ công nghiệp trong quân đội
Expand Quản lý sử dụng vũ khí... làm đạo cụ, trong VHNTQuản lý sử dụng vũ khí... làm đạo cụ, trong VHNT
Expand Quản lý và sử dụng pháoQuản lý và sử dụng pháo
Expand Quản lý vũ khi trong tập luyện, thi đấu thể thaoQuản lý vũ khi trong tập luyện, thi đấu thể thao
Expand Tiếp nhận, thu gom... tiêu hủy vũ khí... công cụ hỗ trợTiếp nhận, thu gom... tiêu hủy vũ khí... công cụ hỗ trợ
Expand Trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí cho kiểm lâm, kiểm ngưTrang bị, quản lý, sử dụng vũ khí cho kiểm lâm, kiểm ngư
Expand Vật liệu nổ công nghiệpVật liệu nổ công nghiệp
Expand VBQPPL về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ (cũ)VBQPPL về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ (cũ)