Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Nghị định 32/CP | Ban hành: 04/04/1994  |  Hiệu lực: 04/04/1994  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

CHÍNH PHỦ
______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________

Số: 32-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1994

 

NGHỊ ĐỊNH

Về việc thành lập Đại học Đà Nẵng

__________________

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo (Tờ trình số 6395-TCCB ngày 13-10-1993) và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đại học Đà Nẵng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại các trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, cơ sở Đại học Sư phạm ngoại ngữ Đà Nẵng, trường cao đẳng sư phạm Đà Nẵng và trường Công nhân kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi.

Điều 2. Đại học Đà Nẵng là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học khu vực và đa ngành. Đại học Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Đại học Đà Nẵng có các nhiệm vụ chính sau:

1. Đào tạo cán bộ các ngành khoa học và công nghệ với các trình độ đại học, sau đại học và các cấp thấp hơn.

2. Nghiên cứu khoa học và công nghệ gắn với giảng dạy, đào tạo, thông tin khoa học và triển khai các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống.

3. Hỗ trợ về đào tạo cho các trường khác trong khu vực.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Đại học Đà Nẵng gồm có:

A. Các tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học:

1. Trường Đại học đại cương.

2. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

3. Trường Đại học Kỹ thuật.

4. Trường Đại học Sư phạm.

5. Trường Cao Đẳng công nghệ.

6. Các trung tâm nghiên cứu khoa học (do Giám đốc Đại học Đà Nẵng đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo quyết định thành lập).

B. Các đơn vị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học:

1. Thư viện.

2. Trung tâm máy tính.

C. Các phòng chức năng giúp việc Giám đốc (do Giám đốc quyết định sau khi được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Điều 5. Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng gồm Giám đốc, các Phó Giám đốc do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm. Hiệu trưởng các trường Đại học và Giám đốc các Trung tâm nghiên cứu khoa học thuộc Đại học Đà Nẵng do Giám đốc Đại học Đà Nẵng đề nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm. Đại học Đà Nẵng có Hội đồng khoa học và đào tạo làm chức năng tư vấn cho Giám đốc. Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng này.

Điều 6. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng các Bộ xây dựng, Tài chính và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cải tạo các cơ sở cũ và xây dựng cơ sở mới cho Đại học Đà Nẵng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 7. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các quyết định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 8. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Collapse Luật Giáo dụcLuật Giáo dục
Expand Luật Giáo dục 2005, sửa đổi 2009Luật Giáo dục 2005, sửa đổi 2009
Expand Luật Giáo dục 1998Luật Giáo dục 1998
Collapse VBQPPL về giáo dục  (cũ)VBQPPL về giáo dục (cũ)
Thông tư 01/GD-ĐT Hướng dẫn việc dạy học tiếng nói và chữ viết dân tộc thiểu số
Thông tư 01/TT Về chế độ tập sự và tuyển vào biên chế cho những giáo viên được đào tạo sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng
Thông tư 02-BYT-TT Tuyển sinh lớp y tá trưởng ở các cơ sở điều trị
Thông tư liên tịch 02-TT/LB Quy định tạm thời chế độ chỉ tiêu cho các trường, lớp tại chức đại học và trung học chuyên nghiệp
Chỉ thị 03/1998/TT-BYT Hướng dẫn tuyển sinh chuyên tu đại học y - dược năm học 1998 - 1999
Thông tư 03-BYT-TT Quy định chế độ công tác và phụ cấp giảng dạy cho cán bộ giảng dạy ở các trường chuyên nghiệp trung cấp thuộc bộ y tế
Thông tư 3-BYT/TT Về chế độ phụ cấp đối với học sinh khi thường trực ở các cơ sở điều trị
Thông tư 03/1997/TT-BYT Hướng dẫn tuyển sinh các lớp Cao đẳng tại chức y tá, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên y năm học 1997-1998
Thông tư liên tịch 03-TT/LB Về việc cho vay vốn đối với các tổ chức lao động sản xuất ở các trường đại học và trung học chuyên nghiệp
Thông tư 03-LĐ/TT Về giáo dục ý thức ngành nghề và hướng dẫn học sinh phổ thông đi học nghề
Thông tư 04/1998/TT-BGDĐT Hướng dẫn thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên Quận, Huyện do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành
Quyết định 04/1999/QĐ-BGD&ĐT Về việc ban hành Qui chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính qui
Thông tư 04-UB/GD-ĐT Về việc giải thích và hướng dẫn thực hiện nghị định số 134-Cp ngày 30-6-1975 của hội đồng chính phủ về việc phân phối nghiên cứu sinh, học sinh đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp
Thông tư 05/1998/TT-BGD&ĐT Hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả học tập và hạnh kiểm đói với học viên trong các trường bổ túc trung học và các trung tâm giáo dục thường xuyên
Quyết định 05/1999/QĐ-BGDĐT Về việc ban hành "Quy chế tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đằng, Trung học chuyên nghiệp hệ chính quy"
Thông tư liên tịch 05/TT-LB Hướng dẫn quản lý kinh phí các chương trình mục tiêu của ngành giáo dục đào tạo năm 1995
Quyết định 06/1999/QĐ-BGD&ĐT Về việc ban hành Quy chế thi Tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông
Thông tư 06/GD-ĐT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1252/GD-ĐT ngày 11/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi và bổ sung một số quy định về thi và xét tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên ban và trung học cơ sở
Thông tư liên tịch 06/TT-LB Quy định việc kết hợp trường Đại học y thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo và Bệnh viện thực hành thuộc ngành Y tế trong công tác đào tạo nghiên cứu khoa học và phục vụ người bệnh
Thông tư 06-BYT/TT Về kế hoạch và tiêu chuẩn tuyển sinh các lớp bổ túc chuyên môn lên trung cấp và cao cấp năm 1961
Thông tư 06-BYT-TT Tuyển sinh y tá, dược tá, nữ hộ sinh người dân tộc thiểu số ở trong biên chế đi học bổ túc lên y sĩ và dược sĩ trung cấp
Quyết định 07/1999/QĐ-BGD&ĐT Về việc sửa đổi một số điều trong "Quy chế thi tốt nghiệp Phổ thông trung học, Trung học chuyên ban và Trung học cơ sở" ban hành kèm theo Quyết định số 15/1998/QĐ-BGD&ĐT, ngày 01/04/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tư 07/TT Hướng dẫn thực hiện quy chế thi và xét tốt nghiệp Phổ thông trung học
Thông tư 07-BYT-TT Về việc tuyển sinh y tá, nữ hộ sinh hiện đang công tác tại các xã và hợp tác xã nông nghiệp đi học bổ túc lên y sĩ niên khóa 1965-1966
Quyết định 08/1999/QĐ-BGD&ĐT Về việc ban hành "Quy chế tuyển sinh vào trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông"
Thông tư 09/TT Hướng dẫn thực hiện quy chế thi và xét tốt nghiệp Phổ thông cơ sở
Thông tư liên tịch 09-TT/LB hướng dẫn Quyết định 152/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung chế độ chính sách đối với giao viên mẫu giáo do Bộ Giáo Dục - Bộ Tài Chính - Bộ Nông Nghiệp ban hành
Thông tư liên tịch 9-TT/LB Về việc quy định nâng biểu giá dạy thêm giờ, thêm buổi đối với giáo viên các trường phổ thông
Thông tư liên tịch 9-LB/TT Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên mẫu giáo và cô nuôi dạy trẻ ở xã, phường
Thông tư liên tịch 1-TT/LB Về một số chế độ đối với giáo viên, vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể thao
Nghị định 101-TTg Ban hành quy chế chung về tổ chức các trường lớp trung cấp và đại học tại chức
Nghị định 1027-TTg Ban hành bản chính sách giáo dục phổ thông của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà
Quyết định 104-CP Về việc sửa đổi chế độ học bổng của sinh viên, học sinh các trường đại học và trung học chuyên nghiệp
Quyết định 110-HĐBT Về việc tổ chức lại một bước công tác đào tạo của ngành đại học
Quyết định 1121/1997/QĐ-TTg Về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
Nghị định 114/HĐBT Về chế độ học bổng và sinh hoạt phí của học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
114-SL về việc cử ông Nguyễn Ngọc Cừ, Giáo sư trung học giữ chức Phó giám đốc Trung học vụ và ông Hoàng Quy, giáo viên tiểu học giữ chức Phó giám đốc Tiểu học vụ
Quyết định 115-HĐBT Về một số chế độ bảo đảm đời sống và học tập của học sinh tại các trường đào tạo
Quyết định 117-TTg/VG Về việc mở trường bổ túc văn hóa tập trung của các ngành
Quyết định 12/1999/QĐ-BGDĐT Về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học
Thông tư 12-TTg Về việc sửa đổi chế độ học bổng cấp Đại học và Trung cấp, Sơ cấp chuyên nghiệp
Quyết định 125-CP Về việc sửa đổi chế độ thi trong trường phổ thông
Thông tư 125-NĐ Quy định thể lệ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trường Phổ thông 9 năm
Quyết định 1252/GD-ĐT Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thi và xét tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên ban và trung học cơ sở
Thông tư liên tịch 126/1998/TTLT/BTC-BGDĐT Hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học
Nghị định 13-HĐBT Về việc thành lập Viện vật lý kỹ thuật trực thuộc Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp
Thông tư 13/TT Về việc quy định chế độ công tác và chế độ phụ cấp giảng dạy cho giảng viên các trường, lớp tại chức (buổi học tối, học bằng thư) Đại học, trung cấp
Thông tư 13/LĐ-TT Hướng dẫn việc đình chỉ công tác đối với cán bộ, nhân viên Nhà nước
Thông tư 13-TT về thể lệ thi tốt nghiệp Phổ thông công nghiệp năm 1963-1964
Thông tư 132-TTg Quy định chế độ động viên và tổ chức những cán bộ có trình độ ngoại ngữ đang công tác ở các ngành tham gia dạy ngoại ngữ ở các trường phổ thông
Nghị định 134-CP Ban hành Quy chế phân phối nghiên cứu sinh và học sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đã tốt nghiệp
Quyết định 135-CP Về hệ thống giáo dục phổ thông mới
Thông tư 14-TT Về việc thi hành nghị định quy định việc dùng chữ tày nùng, chữ thái và chữ mèo của hội đồng chính phủ trong phạm vi giáo dục
Thông tư 14-TC/CNXD Về việc phân biệt các nguồn kinh phí tuyển học sinh vào các trường đào tạo công nhân kỹ thuật và tuyển lao động vào ngành xây dựng
Quyết định 140-QĐ Sửa đổi Nghị định đố 200-CP Ngày 13-04-1959 ấn định thể lệ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trường phổ thông
Quyết định 142-CT Về việc khuyến khích nhà trường đẩy mạnh lao động sản xuất
Quyết định 1447/GD-ĐT Về quy chế trường, lớp mầm non tư thục của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
146 về việc đặt những nguyên tắc căn bản của nền giáo dục mới
Quyết định 15-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số chế độ đối với giáo viên ngành giáo dục phổ thông
Thông tư liên tịch 15/TTLB Về việc đào tạo và bồi dưỡng giáo viên âm nhạc và mĩ thuật phục vụ sự nghiệp giáo dục thẩm mĩ cho học sinh mẫu giáo, phổ thông do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo - Bộ Văn Hóa Thông Tin ban hành
Nghị định 153/HĐBT Quy định các danh hiệu nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú
159-NĐ/LB Về ấn định chế độ và thể lệ cấp học bổng cho học sinh các trường phổ thông quốc lập các cấp
Nghị định 16-CP Về việc thành lập Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Thông tư liên tịch 16-TT/LB Hướng dẫn thực hiện việc dậy thêm ngoài giờ của giáo viên các trường phổ thông công lập
Thông tư liên tịch 16/TT-LB Hướng dẫn thực hiện thu, chi quỹ học phí trong ngành giáo dục phổ thông
Thông tư 168-TTg Quy định một số vấn đề về việc đãi ngộ các giáo viên do nhân dân đài thọ trong các trường dân lập
Nghị định 17-HĐBT Về tổ chức bộ máy, biên chế trường mẫu giáo
17 Về việc đặt ra một bình dân học vụ
Nghị định 171-CP về quy chế mở trường và lớp đại học và trung học chuyên nghiệp do của Hội đồng Chính phủ ban hành
Thông tư liên tịch 177/1998/TTLT-BTC-BGDĐT Hướng dẫn chế độ học bổng cho lưu học sinh nước ngoài học tại Việt Nam do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Quyết định 182-QĐ Ban hành quy chế tạm thời quản lí đồ dùng dạy học
Quyết định 185-TTg Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Thông tư liên tịch 19/TT-LB Hướng dẫn việc quản lý quỹ bảo trợ nhà trường
Thông tư liên tịch 19-TT/LB Sửa đổi định mức chi bình quân cho một đầu trẻ/tháng áp dụng đối với các nhà trẻ thuộc khu vực Nhà nước
Thông tư liên tịch 19 TT/LB Hướng dẫn điều chỉnh mức phụ cấp ngành nghề đào tạo cho học sinh các trường sư phạm
Nghị định 192-NĐ Về việc quy định thể lệ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trường phổ thông áp dụng từ niên học 1957-1958
Quyết định 193/QĐ/TH-DN Về việc ban hành quy chế thi, kiểm tra, xét lấn lớp, xét tốt nghiệp trong các trường, lớp trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (hệ dài hạn tập trung)
Quyết định 196-QĐ Về việc quy định thể lệ kỳ thi tốt nghiệp trường phổ thông áp dụng từ năm 1962 - 1963
Quyết định 199-QĐ Về việc thi công nhận trình độ tốt nghiệp đại học cho cán bộ kỹ thuật trung cấp đã giảng dạy lâu năm ở các trường đại học
Quyết định 1994/QĐ-ĐH Quy chế văn bằng bậc đại học
Thông tư 20-TT-ĐH Hướng dẫn thi hành nghị định 171-Cp ngày 20-11-1963 của Hội đồng chính phủ về quy chế mở trường, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp
Quyết định 200-TTg Về việc ban hành quy chế xét duyệt và công nhận học hàm giáo sư, phó giáo sư
Nghị định 200-NĐ Quy định thể lệ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trường phổ thông áp dụng từ niên học 1958-1959
Nghị định 206-CP Quy định việc dùng chữ Tày-Nùng, chữ Thái và chữ Mèo ở các khu tự trị và ở các địa phương có đồng bào Tày, Nùng, Thái và Mèo
Thông tư 21-TT/GD Về việc quy định chế độ công tác của thầy giáo giảng dạy ở trường trung học chuyên nghiệp sư phạm
Thông tư liên tịch 21-TT/LB Về việc phát triển công tác thuốc nam trong trường phổ thông các cấp
Quyết định 2137/GD-ĐT Về Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong trường Ðại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Quyết định 215/QĐ Ban hành Quy chế thi và xét tốt nghiệp phổ thông trung học
Quyết định 216/QĐ Ban hành Quy chế tuyển sinh vào trường phổ thông trung học
Thông tư 21TT/TCCB Về việc hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 109/CP ngày 19/6/1973 của Hội đồng Chính phủ về việc trả phụ cấp trách nhiệm quản lý nội trú, trả phụ cấp dạy ghép lớp đối với giáo viên vùng cao, vùng xa xôi hẻo lánh
Thông tư 22-NV Hướng dẫn việc thống nhất trường Hành chính vào trường Đảng bồi dưỡng cán bộ cơ sở ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thông tư liên tịch 22-LB/TT Về việc quy định tiêu chuẩn biên chế các trường Trung học chuyên nghiệp sư phạm
Thông tư liên tịch 23-TT/LB Quy định chế độ tiêu chuẩn cấp phát và thu hồi trang phục đối với lưu học sinh gửi đào tạo, bồi dưỡng ở các nước XHCN (thuộc diện quản lý của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp) do Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp; Bộ Nội thương; Bộ Nội thương ban hành
Thông tư liên tịch 23/TTLN Về việc hướng dẫn chế độ công tác và phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên làm tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong trường phổ thông
Thông tư 24/1997/TT-BGD&ĐT Hướng dẫn một số điều của quy chế thi chọn học sinh giỏi Quốc gia các bậc học phổ thông
Quyết định 24/1999/QĐ-BGD&ĐT Về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định số 21/1999/QĐ-BGD&ĐT
Quyết định 240-TTg Về việc ban hành Quy chế Đại học tư thục
Quyết định 242/TTg Về việc dạy thêm ngoài giờ của giáo viên các trường phổ thông công lập
Nghị định 243-CP Về tổ chức bộ máy, biên chế của các trường phổ thông
Thông tư 25/1998/TT-BGD&ĐT Hướng dẫn một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên ban và trung học cơ sở
Thông tư liên tịch 25 TT/LB Hướng dẫn thực hiện các Quyết định số 72/HĐBT và số 253/CT của Hội đồng Bộ trưởng về học bổng cấp cho học sinh - sinh viên các trường sư phạm và học sinh - sinh viên miền núi
Nghị định 252-NĐ Sửa đổi nghị định số 159-NĐ-LB ngày 04-04-1955 về cách thức tính và trả tiền học bổng cho học sinh
Quyết định 253-CT Về bổ sung quỹ học bổng cho học sinh, sinh viên các trường sư phạm và học sinh, sinh viên miền núi
Quyết định 256-TTg về chế độ tập sự đối với học sinh tốt nghiệp đại học và trung học chuyên nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định 2590-GDĐT Về tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành
Thông tư liên tịch 26-TT-LB Về việc uỷ nhiệm cho ủy ban hành chính địa phương quản lí một số trường của bộ giáo dục đóng ở địa phương
Thông tư liên tịch 26-TT/LB Hướng dẫn việc xét cấp học bổng cho các giáo sinh học tại trường sư phạm các cấp
Quyết định 260-UB/QĐ Ban hành bản Điều lệ tạm thời về tổ chức nhà trẻ
Quyết định 27/1998/QĐ-BGD&ĐT Về việc bổ sung một số điểm vào "Quy chế tạm thời về xét tuyển học sinh vào trường Phổ thông Trung học, Trung học chuyên ban " theo Quyết định số 3480/1997/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/11/1997
Thông tư 27-TTg/VG Về bổ sung chế độ học bổng đối với học sinh, sinh viên miền Nam trong các trường chuyên nghiệp
Thông tư 27-TT/LB Về việc trợ cấp đối với học sinh, sinh viên là con thương binh, con liệt sỹ, con thương binh hạng 1, bệnh binh hạng 1
Thông tư liên tịch 272/TTLB Hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/CP về giáo dục quốc phòng trong hệ thống các trường chính trị, hành chính và đoàn thể
Quyết định 274-TTg Về việc giữ nguyên tình hình biên chế giáo viên chuyên trách bổ túc văn hóa và giáo viên mẫu giáo, vỡ lòng
Quyết định 2759/QĐ Về "Quy định về xây dựng, quản lý chương trình môn học trong trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Quyết định 278/QĐ Về “Điều lệ hội cha mẹ học sinh” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Thông tư liên tịch 28-TT/LB Hướng dẫn thi hành Quyết định 251/TTg ngày 07-09-1972 và Thông tư 132-TTg ngày 31-05-1973 về việc cải tiến và tăng cường công tác dạy và học ngoại ngữ ở các trường phổ thông
Quyết định 2928/QĐ-THDN Về Quy định đào tạo nghề và THCN trong các trường ĐH, CĐ và THCN do Bộ trưởng Bộ Giao dục và Đào tạo ban hành
Thông tư liên tịch 30/TT-LB Hướng dẫn việc quản lý vốn sự nghiệp đầu tư cho giáo dục phổ thông
Thông tư liên tịch 30-TT/LB Hướng dẫn thi hành chế độ chỉ tiêu cho sự nghiệp giáo dục ở miền núi
Nghị định 304-CP Về việc tổ chức bộ máy, biên chế của nhà trẻ thuộc khu vực nhà nước
Quyết định 31/1998/QĐ-BGD&ĐT Về việc ban hành Qui chế trường thực hành sư phạm cho các trường sư phạm đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.
Quyết định 314-TTg Về một số chế độ đối với giáo viên, học sinh các trường đại học hàng hải và đại học thủy sản
Thông tư 32-TT/GD Quy định tạm thời về chế độ công tác của giáo viên và việc bố trí, sử dụng cán bộ, nhân viên phục vụ giảng dạy trong các trường học
Nghị định 32/CP Về việc thành lập Đại học Đà Nẵng
Thông tư 32-GD/TT Quy định tạm thời về chế độ công tác của giáo viên và việc bố trí, sử dụng cán bộ, nhân viên phục vụ giảng dạy trong các trường học
Thông tư liên tịch 32-TT-LB Quy định chế độ trang phục, chế độ bồi dưỡng đối với giáo viên chuyên trách và nửa chuyên trách thể dục thể thao
Thông tư liên tịch 32 TT/LB Hướng dẫn mức chi bình quân cho một học sinh thuộc trường phổ thông các cấp và quỹ bảo trợ nhà trường
Nghị định 322-NĐ Quy định thể lệ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trường Phổ thông 10 năm
Quyết định 329/QĐ Ban hành Quy định về mục tiêu và kế hoạch đào tạo của trường phổ thông trung học
Quyết định 3458/QĐ-ĐT Về Quy chế trường dạy nghề dân lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Quyết định 3479/1997/QĐ-BGDĐT Về Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia các bậc học phổ thông do Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành
Quyết định 3480/1997/QĐ-BGD&ĐT Về việc ban Quy chế tạm thời về xét tuyển học sinh vào trường phổ thông trung học, trung học chuyên ban
Thông tư liên tịch 37-TT-LB Quy định chế độ tạm thời về việc xét cấp học bổng cho sinh viên, học sinh miền Bắc ở các trường lớp đại học, trung học chuyên nghiệp và các trường lớp sơ cấp chuyên nghiệp, nghiệp vụ
Quyết định 3752-GDĐT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong các quy chế thi và xét tốt nghiệp phổ thông cơ sở, phổ thông trung học
Thông tư liên tịch 38-TT/LB Hướng dẫn thi hành Thông tư số 168-TTg và số 169-TTg ngày 04/8/1960 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ với giáo viên do nhân dân đài thọ
Thông tư liên tịch 38-TT/LB Về việc trang bị một số đồ dùng dạy học cho các trường lớp mẫu giáo
Thông tư 38-TT-MN Hướng dẫn thi hành Thông tư 14-TTg ngày 10-02-1964 về chế độ học bổng của học sinh, sinh viên miền Nam
Quyết định 400-TTg Về việc cấp học bổng quốc phòng cho sinh viên đại học và học sinh phổ thông trung học là nguồn đào tạo sĩ quan quân đội
Quyết định 427-QĐ Về Quy chế tạm thời về trường phổ thông lao động
Quyết định 441-QĐ Về ban hành tiêu chuẩn đồ dùng dạy học trường phổ thông cấp 1, 2 và 3
45 Về việc thiết lập một ban đại học văn khoa tại Hà nội
Thông tư 45/1998/TT-BGD&ĐT Về việc hướng dẫn bổ sung điều 5 thông tư số 03/TT ngày 20/4/1994 của Bộ Giáo dục đào tạo hướng dẫn thi hành nghị định số 90/CP ngày 24/11/1993 của Chính phủ về quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thông tư 46-TT Về cải tiến và sửa đổi chế độ công tác giáo viên, Hiệu trưởng các trường phổ thông, Sư phạm, Bổ túc văn hoá các cấp
Thông tư 47-TT Giải thích và hướng dẫn Thông tư 46-TT về cải tiến và sửa đổi chế độ công tác của giáo viên, Hiệu trưởng
Quyết định 47-TTg Về chế độ công tác của giáo viên miền xuôi được điều động đến công tác ở vùng miền núi, hải đảo và vùng xa xôi hẻo lánh khác
Thông tư 47-TTg/VG Quy định tạm thời về chế độ tổ chức nhà trẻ ở nông thôn
Quyết định 477-TTg Ban hành quy chế về Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tư 49-TT Về chế độ công tác của giáo viên ở các trường Trung học chuyên nghiệp
Thông tư 49/TT-GD Quy định chế độ công tác đối với giáo viên trường phổ thông
Quyết định 491-TTg Về một số chế độ đối với học sinh các trường đại học, trung học chuyên nghiệp mỏ và địa chất
Nghị định 522-NV/LB Sửa đổi nghị định số 152-NĐ/LB ngày 20/03/1957 ban hành chế độ sinh hoạt phí cho cán bộ nhân viên công nhân được chọn cử đi học các trường chuyên nghiệp hay các trường bổ túc văn hóa để vào học trường chuyên nghiệp
Nghị định 53-CP Về thời hạn của hộ chiếu cấp cho sinh viên Việt Nam đi học dài hạn
Quyết định 53/CP Về chủ trương đối với chữ viết của các dân tộc thiểu số
Thông tư liên tịch 53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
Nghị định 57/HĐBT Về hệ thống trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp của lực lượng Công an nhân dân
Nghị định 596-NĐ Về việc Ban hành quy chế trường phổ thông 10 năm
Thông tư 6088-CB/LTC Hướng dẫn Thông tư 46-TT LB về chế độ đối với thực tập sinh, lưu học sinh, nghiên cứu sinh là cán bộ, nhân viên, công nhân trong biên chế Nhà nước được cơ quan, xí nghiệp chọn ra ngoài học tập
Quyết định 62/1998/QĐ-BGD&ĐT Về việc bổ sung điểm 2, Điều 1 Quyết định số 2138/GD&ĐT ngày 28/6/1997 sửa đổi quy chế đào tạo và bồi dưỡng sau đại học
Quyết định 63-CP Về việc phát triển loại trường phổ thông trung học vừa học, vừa làm
Thông tư liên tịch 66/1998/TTLT-BGDĐT-BTC Hướng dẫn thực hiện miễn thu học phí đối với học sinh, sinh viên ngành sư phạm và hỗ trợ ngân sách cho các trường sư phạm
Quyết định 708-QĐ Về việc bãi bỏ khoản phụ cấp 10% của các loại giáo viên cấp II và cấp III chưa toàn cấp
Nghị định 71/CP Về giáo dục quốc phòng trong hệ thống các trường chính trị, hành chính, đoàn thể
Quyết định 77-TTg Về chế độ sinh hoạt phí cho nghiên cứu sinh ở trong nước
Thông tư liên tịch 8-TT/LB Hướng dẫn thực hiện Quyết định 152/TTg ngày 8-4-1976 về việc bổ sung chế độ chính sách đối với giáo viên vỡ lòng
Nghị định 90-CP Quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thông tư 90-TTg-VG Quy định chính sách và chế độ cụ thể đối với lưu học sinh ở lại trong nước học tập và công tác
Thông tư 95-TTg Về việc chọn học sinh gửi đi học chuyên môn ở các nước anh em
Quyết định 973/1997/QĐ-TTg Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập của Nhà nước
Thông tư liên tịch 37-TT/LB Hướng dẫn bãi bỏ thu học phí ở các lớp vỡ lòng và phổ thông các cấp
Quyết định 217-HĐBT Về việc sửa đổi quy định về thu học phí trong ngành giáo dục phổ thông
Thông tư liên tịch 23/TT-LB Hướng dẫn thực hiện thu, chi học phí trong giáo dục phổ thông
Quyết định 241-TTg Về việc thu và sử dụng học phí
Thông tư liên tịch 14-LB/TT Hướng dẫn thực hiện thu - chi học phí giáo dục phổ thông
Quyết định 70/1998/QĐ-TTg Về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Thông tư liên tịch 54/1998/TTLT-GDĐT-TC Hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Thông tư liên tịch 18-VHTT-GDĐT/TTLB Về việc phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hoá nghệ thuật, thông tin trong trường học
Expand Luật Giáo dục 2019Luật Giáo dục 2019