Tạo tài khoản
 

Thông tư 13/2018/TT-BNV | Ban hành: 19/10/2018  |  Hiệu lực: 05/12/2018  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 13/2018/TT-BNV Sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 08 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Số văn bản
13/2018/TT-BNV
Trích yếu
Sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 08 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Người ký
Nguyễn Duy Thăng
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Nội vụ
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
19/10/2018
Tham chiếu
13/2018/TT-BNV
Ngày có hiệu lực
05/12/2018
Tham chiếu
13/2018/TT-BNV