Tạo tài khoản
 

Thông tư 13/2018/TT-BNV | Ban hành: 19/10/2018  |  Hiệu lực: 05/12/2018  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

  • Nghị định 14/2012/NĐ-CP

    Về sửa đổi điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

    Ban hành: 07/03/2012
    Hiệu lực: 01/05/2012
    Trạng thái: Còn hiệu lực