Tạo tài khoản
 

Thông tư 72/2017/TT-BTC | Ban hành: 17/07/2017  |  Hiệu lực: 15/09/2017  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
17/07/2017
Ban hành
15/09/2017
Có hiệu lực
15/03/2019
Hết hiệu lực một phần