Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại Chương III này bị bãi bỏ bởi điểm c khoản 2 Điều 2 Thông tư 01/2018/TT-BTP ngày 02 tháng 02 năm 2018:

"Điều 2. Bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật

...

2. Bãi bỏ một phần Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động và rà soát đánh giá thủ tục hành chính như sau:

...

c) Chương III (bao gồm tên chương; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14);

…”