Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Nghị quyết 41/2000/QH10 | Ban hành: 09/12/2000  |  Hiệu lực: 09/12/2000  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

QUỐC HỘI

________

 

 

Số: 41/2000/QH10

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2000 

 

NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI

Về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

_______________

 

QUỐC HỘI NUỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam năm 1992;

Căn cứ vào Luật Giáo dục,

Sau khi xem xét Tờ trình của Chính phủ về chủ trương đổi mới chương trìnhgiáo dục phổ thông, báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên,thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội,

 

QUYẾT NGHỊ:

Tánthành đề nghị của Chính phủ về chủ trương thực hiện phổ cập giáo dục trung họccơ sở trong cả nước từ năm 2001 đến năm 2010; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đềsau:

I.MỤC TIÊU PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Mụctiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở giai đoạn 2001-2010 là phải bảo đảm chohầu hết thanh niên, thiếu niên sau khi tốt nghiệp tiểu học tiếp tục học tập đểđạt trình độ trung học cơ sở trước khi hết tuổi 18, đáp ứng yêu cầu nâng caodân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệphóa, hiện đại hóa đất nước.

Việcphổ cập giáo dục trung học cơ sở phải đạt được các chỉ tiêu sau:

1. Đối với xã phường, thị trấn:

Bảođảm duy trì, củng cố kết quả và hoàn thiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học.

Huyđộng số học sinh tốt nghiệp tiểu học hàng năm vào học trung học cơ sở đạt tỷ lệtừ 95% trở lên; ởnhững xã có điềukiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn từ 80% trở lên.

Nângcao chất lượng giáo dục toàn diện ở trung học cơ sở; giảm tỷ lệ lưu ban, bỏhọc; bảo đảm tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở hàng năm từ 90% trở lên;ở 

Bảođảm tỷ lệ thanh, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đạt trình độ trung họccơ sở từ 80% trở lên; ởnhững xã có điềukiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn từ 70% trở lên.

2. Đối với quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

Bảođảm 90% số xã, phường, thị trấn đạt các mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơsở.

 3. Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Bảođảm 100% số quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt các mục tiêu phổ cậpgiáo dục trung học cơ sở.

II.TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN GIA ĐÌNH, TỔ CHỨC VÀ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIỆC PHỔ CẬPGIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

1.Công dân trong diện phổ cập giáo dục có quyền và nghĩa vụ học tập để đạt trìnhđộ trung học cơ sở trước khi hết tuổi 18.

2.Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên trong độ tuổi quy địnhđược học tập để đạt trình độ phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

3.Nhà nước có chính sách bảo đảm các điều kiện về giáo viên, trường lớp, sáchgiáo khoa, trang thiết bị và tài chính để phổ cập giáo dục trung học cơ sở;tiếp tục thực hiện thu học phí ở trung học cơ sở, đồng thời miễn, giảm học phí cho đối tượng nghèo,đối tượng được hưởng chính sách xã hội; cấp sách giáo khoa, học phẩm cho đối tượngcó hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn.

4.Nhà nước khuyến khích các tổ chức và cá nhân đóng góp công sức và vật chất choviệc phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

5.Uỷ ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam vàcác tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm động viên toàn dân tích cựcthực hiện và giám sát việc phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

III.TỔ CHỨC 

1.Giao Chính phủ chỉ đạo thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở; chỉ đạo Bộ

2.Giao Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếuniên và nhi đồng của Quốc hội giám sát việc triển khai thực hiện phổ cập giáodục trung học cơ sở; Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban khác của Quốc hội, Đoàn đạibiểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu Hộiđồng nhân dân giám sát việc triển khai thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơsở trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam Khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2000./.

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Nông Đức Mạnh