Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Luật 39/2019/QH14 | Ban hành: 13/06/2019  |  Hiệu lực: 01/01/2020  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Đầu tư côngLuật Đầu tư công
Expand Luật Đầu tư công 2014Luật Đầu tư công 2014
Collapse Luật Đầu tư công 2019Luật Đầu tư công 2019
Collapse 1. Luật1. Luật
Luật 39/2019/QH14 Đầu tư công
Expand Hướng dẫn về dự án quan trọng quốc giaHướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia
Expand Hướng dẫn quy định chi tiếtHướng dẫn quy định chi tiết
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Đầu tư, mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của NHNNĐầu tư, mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của NHNN
Expand Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNNNguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN
Expand Lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính, ngân sách, đầu tư côngLập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính, ngân sách, đầu tư công
Expand Chế độ & biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư côngChế độ & biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công