Tạo tài khoản
 

Luật 39/2019/QH14 | Ban hành: 13/06/2019  |  Hiệu lực: 01/01/2020  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
13/06/2019
Ban hành
01/01/2020
Có hiệu lực
01/01/2021
Hết hiệu lực một phần
01/01/2022
Hết hiệu lực một phần