Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Thông tư 12/2019/TT-BXD | Ban hành: 26/12/2019  |  Hiệu lực: 15/02/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

BỘ XÂY DỰNG
____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

 

 

Số: 12/2019/TT-BXD

 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG TƯ

Hưng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng

________________________

 

n cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định s 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ vquản lý chi phí đu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cc Kinh tế xây dựng,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hưng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chsố giá xây dựng, bao gồm: cung cấp, thu thập, xử lý, cập nhật, lưu tr, bảo mật, công b, khai thác sử dụng, kiểm soát và vận hành hệ thống cơ sở dliệu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách, các dự án đầu tư theo hình thức công tư (PPP), trừ các dự án đầu tư xây dựng thuộc danh mục bí mật nhà nước, an ninh quốc phòng.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này áp dụng các quy định của Thông tư này.

Điều 3. Nguyên tắc xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng

1. Hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, đồng bộ kết ni và phù hợp với các quy định của pháp luật và thị trường; phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

2. Việc thu thập, bổ sung các thông tin, dữ liệu phải bảo đảm không trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ; có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thu thập thông tin, dữ liệu; tận dụng tối đa nguồn thông tin, dữ liệu sẵn có; đảm bảo thực hiện hiệu quả, khả thi, tiết kiệm kinh phí, nguồn lực; thông tin, dữ liệu đã được kiểm tra, xử lý và cập nhật theo quy định trong hệ thống cơ sở dữ liệu vđịnh mức, giá xây dựng và chỉ sgiá xây dựng có giá trị pháp lý như hồ sơ, văn bản dạng giấy.

3. Góp phần nâng cao năng suất ngành xây dựng, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế trong đầu tư xây dựng và phát triển đô thị, góp phần chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

4. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thông tin, dữ liệu do mình cung cấp, cập nhật cho hệ thống cơ sdữ liệu.

Điều 4. Danh mục thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng

1. Các thông tin, dữ liệu vđịnh mức xây dựng bao gồm:

a) Định mức sử dụng vật liệu;

b) Định mức năng suất lao động;

c) Định mức năng suất máy và thiết bị thi công;

d) Định mức dự toán xây dựng công trình;

đ) Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

e) Định mức chi phí gián tiếp.

2. Các thông tin, dữ liệu về giá xây dựng bao gồm:

a) Suất vốn đầu tư và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình;

b) Giá vật liệu xây dựng;

c) Đơn giá nhân công xây dựng;

d) Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

đ) Đơn giá xây dựng công trình.

3. Các thông tin, dữ liệu về chỉ số giá xây dựng.

4. Các thông tin, dữ liệu về dự án đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng bao gồm:

a) Thông tin dự án;

b) Tổng mức đầu tư;

c) Dự toán xây dựng công trình;

d) Giá trúng thầu;

đ) Giá hợp đồng;

e) Giá quyết toán.

5. Chi tiết thông tin, dữ liệu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này.

6. Các thông tin, dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng và chỉ sgiá xây dựng được mã hóa theo hệ thống mã hiệu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

Chương II

CUNG CẤP, THU THẬP, CẬP NHẬT, XỬ LÝ, LƯU TRỮ, BẢO QUẢN, BẢO MẬT THÔNG TIN, KHAI THÁC SỬ DỤNG DỮ LIỆU VỀ ĐỊNH MỨC, GIÁ XÂY DỰNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

Điều 5. Thu thập và cung cấp thông tin, dữ liệu

1. SXây dựng của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp và cung cấp đầy đủ các thông tin, dữ liệu quy định tại Điều 4 của Thông tư này theo lĩnh vực quản lý nhà nước của mình tại địa phương cho cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng của các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp và cung cấp các thông tin, dữ liệu quy định tại Điều 4 của Thông tư này theo lĩnh vực quản lý của mình cho cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

3. Chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các chủ thể có liên quan thực hiện các dự án sử dụng vốn nhà nước, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng quy định tại Điều 4 của Thông tư này cho cơ quan quản lý hệ thống cơ sdữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

4. Các cá nhân, tổ chức có hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng thu thập, tổng hợp và cung cấp các thông tin, dữ liệu quy định tại Điều 4 của Thông tư này theo lĩnh vực hoạt động của mình cho cơ quan quản lý hệ thống cơ sdữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

5. Yêu cầu đối với các thông tin, dữ liệu cung cấp vào hệ thống cơ sở dữ liệu, cụ thể như sau:

a) Đi với các số liệu từ các báo cáo định kỳ và đột xuất của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải có xác nhận của người có thẩm quyền ban hành.

b) Đối với các số liệu lấy từ kết quả điều tra, khảo sát phải được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu.

c) Các thông tin, dữ liệu cung cấp cho hệ thống cơ sở dữ liệu được thể hiện dưới dạng văn bản kèm theo tệp dữ liệu điện tử (file); các tệp dữ liệu điện tử phải theo đúng hình thức, biểu mẫu quy định tại các Phụ lục của Thông tư này.

6. Các thông tin, dữ liệu phải đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình của từng khu vực. Khi có chỉnh sửa, bổ sung đi với số liệu đã gửi hoặc sliệu trong kỳ gửi có biến động khác thường thì cơ quan, tổ chức phải gửi các thuyết minh bng tài liệu điện tử hoặc văn bản cho cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu.

7. Chế độ cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu:

a) Sở Xây dựng của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm: Cung cấp các thông tin, dữ liệu về giá vật liệu xây dựng định kỳ hàng tháng lên hệ thống cơ sở dữ liệu, chậm nhất trước ngày đầu tiên của tháng tiếp theo; cung cấp các thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chsố giá xây dựng chậm nhất 10 ngày kể từ ngày ban hành.

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng của các bộ qun lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm cung cấp các thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng chậm nhất 10 ngày kể từ ngày ban hành.

c) Chủ đầu tư, ban qun lý dự án và các chủ thể có liên quan thực hiện các dự án sử dụng vốn nhà nước, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) có trách nhiệm: Cung cấp các thông tin, dữ liệu về dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này trong vòng 10 ngày kể từ khi có quyết định phê duyệt; cung cấp các thông tin, dữ liệu về hợp đồng xây dựng theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này trong vòng 10 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng; cung cấp thông tin, dữ liệu về giá trị quyết toán trong vòng 10 ngày kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán công trình, dự án.

d) Các cá nhân, tổ chức có hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng thu thập, tổng hợp và cung cấp các thông tin, dữ liệu quy định tại Điều 4 của Thông tư này theo lĩnh vực hoạt động của mình khi có phát sinh thông tin, dữ liệu mới.

Điều 6. Tổng hợp, xử lý, cập nhật và công bố thông tin, dữ liệu của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu

1. Cơ quan quản lý hệ thống cơ sdữ liệu có trách nhiệm định kỳ tổng hp, cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu các thông tin do các đơn vị, cá nhân quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 5 của Thông tư này cung cấp.

2. Cập nhật, tổng hp thông tin, dliệu thực hiện theo các bước sau:

a) Tiếp nhận thông tin, dữ liệu; kiểm tra; sàng lọc.

b) Phân loại thông tin, dữ liệu theo nội dung cơ sdữ liệu quy định tại Điều 4 của Thông tư này.

c) Thực hiện việc cập nhật, tổng hợp thông tin, dữ liệu bằng ứng dụng/phần mềm do Bộ Xây dựng quy định.

d) Kiểm tra kết quả cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

3. Đối với các thông tin, dữ liệu do tổ chức, cá nhân cung cấp, trong trường hợp cần thiết thì thtrưởng cơ quan, đơn vị tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu thành lập hội đồng tư vấn có thành phần là các chuyên gia, nhà quản lý có kinh nghiệm để kiểm tra, đánh giá thông tin, dữ liệu đó.

4. Trong quá trình xử lý các thông tin, trường hợp phát hiện các sai sót, không phù hợp về thông tin, dữ liệu được cung cấp, đơn vị cung cấp thông tin, dữ liệu có trách nhiệm làm rõ, giải trình và chỉnh sửa, cung cấp cho cơ quan, đơn vị được giao xử lý thông tin, dữ liệu.

5. Chế độ công bố thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng:

a) Các thông tin được công bố thường xuyên trên Cổng thông tin điện tdo Bộ Xây dựng quản lý, gồm: Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến định mức, đơn giá, giá xây dựng do các bộ, ngành ban hành theo thẩm quyền; thông tin về định mức, giá xây dựng và chỉ sgiá xây dựng theo báo cáo của các địa phương và các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

b) Các thông tin, dữ liệu khác được công bố, cập nhật định kỳ hàng tháng, quý.

Điều 7. Lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu

1. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu phải có các biện pháp quản lý, nghiệp vụ và kthuật đối với hệ thống thông tin nhằm bảo vệ, khôi phục hệ thống và nội dung dữ liệu; bảo đảm bảo mật cho hệ thống ứng dụng và các cơ sdữ liệu của hệ thống gồm an toàn bảo mật mức cơ sở dữ liệu, mức hệ thống và ứng dụng, mức vật lý.

2. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu có trách nhiệm ứng dụng công nghệ thông tin để bảo đảm việc lưu trdữ liệu an toàn trong cơ sở dữ liệu về các mặt:

a) Lưu trữ vật lý: bảo đảm hệ thống luôn được hoạt động ổn định.

b) Tổ chức logic: sliệu cần đảm bảo an toàn theo đúng các nguyên tắc, định dạng các hệ cơ sở dữ liệu, tránh các hiện tượng cố tình làm hỏng các tổ chức logic của dữ liệu.

c) Bảo đảm việc an toàn thông tin trên mạng, chng việc thất thoát thông tin từ hệ thống cơ sở dữ liệu.

d) Dữ liệu số được lưu trữ trên máy chủ, bảo đảm chống truy nhập trái phép thông qua hệ thống bảo mật với các biện pháp và kthuật tiên tiến.

3. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu phải có biện pháp bảo đảm tính toàn vẹn của thông tin, dữ liệu, định kỳ kiểm tra và bảo đảm an toàn hệ thống thông tin điện tử.

4. Sao lưu dữ liệu:

a) Các dữ liệu lưu giữ trong cơ sở dữ liệu phải được sao chép vào các thiết bị lưu trữ thông tin theo định kỳ và lưu trữ theo quy trình, quy phạm kthuật, bảo mật và an toàn theo quy định hiện hành của pháp luật.

b) Dữ liệu phải được thường xuyên sao chép và lưu trữ theo quy định.

Điều 8. Chế độ bảo mật thông tin, dữ liệu

1. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin, có các biện pháp tổ chức, quản lý vận hành, nghiệp vụ và kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu và an ninh mạng.

2. Việc in, sao, chụp, giao nhận, truyền dữ liệu, lưu giữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu phải tuân theo quy định về bảo mật thông tin, dữ liệu.

3. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu xây dựng quy định cụ thể về quyền truy cập, cập nhật các thông tin, dữ liệu.

4. Cá nhân thực hiện cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu được cấp quyền truy cập, cập nhật nhất định trong từng thành phần dữ liệu, bảo đảm việc quản lý chặt chđối với quyền truy cập thông tin trong hệ thống cơ sở dữ liệu.

Điều 9. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu

1. Tổ chức, cá nhân được khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng qua mạng Internet, trang điện tử, cụ thể gồm:

a) Khai thác, sử dụng danh mục thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ sgiá xây dựng.

b) Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng theo quy định của pháp luật được công khai, phổ biến rộng rãi.

2. Đối với các thông tin, dữ liệu ngoài quy định tại Khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân được đăng ký cấp quyền truy cập khai thác, sử dụng qua mạng Internet, trang điện tử. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng cấp quyền truy cập cho các tổ chức, cá nhân đăng ký phù hợp với đối tượng và mục đích sử dụng theo quy định.

3. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu có trách nhiệm:

a) Truy cập đúng địa chỉ, mã khóa; không được làm lộ địa ch, mã khóa truy cập đã được cấp.

b) Chỉ được khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu trong phạm vi được cấp, không xâm nhập trái phép vào hệ thống cơ sở dữ liệu; sử dụng thông tin, dữ liệu đúng mục đích.

c) Quản lý nội dung các thông tin, dữ liệu đã khai thác, không được cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác trừ trường hợp được phép của cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu.

d) Không được thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ dữ liệu; không được tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm ảnh hưởng, sai lệch cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng; thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về những sai sót của thông tin, dữ liệu đã được cung cấp.

đ) Tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Luật An ninh mạng; chịu trách nhiệm về sai phạm trong khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu.

4. Việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ sgiá xây dựng qua mạng Internet, trang điện tử phải tuân thủ theo đúng các quy định của Luật Giao dịch điện t, Luật Công nghệ thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng

1. Bộ Xây dựng:

a) Giao Cục Kinh tế xây dựng thuộc Bộ Xây dựng là cơ quan quản lý hệ thống cơ sdữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng;

b) Cung cấp các thông tin, dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng;

c) Xây dựng, quản lý và kiểm soát toàn diện hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng trên phạm vi cả nước;

d) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống mã hiệu, hệ thống phần mềm ứng dụng để quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chsố giá xây dựng;

đ) Hướng dẫn nội dung, phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu; sử dụng hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu; cách thức cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu từ các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các chủ thể có liên quan;

e) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng;

g) B trí kinh phí thường xuyên từ nguồn ngân sách cho việc quản lý, vận hành và duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng theo quy định.

2. Cục Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng:

a) Thực hiện tổ chức xây dựng, quản lý hệ thống phần mềm thống nhất để vận hành, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng;

b) Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, các cá nhân và tổ chức có liên quan trên phạm vi cả nước về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ sgiá xây dựng; đầu mối tiếp nhận, xử lý và tổng hợp các thông tin về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng do các bộ, ngành, địa phương, các cá nhân và tổ chức có liên quan báo cáo, cung cấp;

c) Hướng dẫn truy cập, cung cấp thông tin về định mức, giá xây dựng và chỉ sgiá xây dựng phục vụ việc công bố của Bộ Xây dựng;

d) Chtrì, phối hợp với Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng xây dựng quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về định mức, giá xây dựng và chỉ sgiá xây dựng, tổ chức đào tạo, bồi dưng nghiệp vụ sử dụng phần mềm.

3. Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng: Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Kinh tế xây dựng quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của hệ thống cơ sở dữ liệu định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng; đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật cơ sở dữ liệu.

4. Các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành:

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về xây dựng thu thập, tổng hợp, cung cấp thông tin, dữ liệu do mình quản lý cho cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này.

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương:

a) Chỉ đạo SXây dựng xây dựng quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và ch sgiá xây dựng tại địa phương; quy chế về bảo đảm an ninh, bảo mật thông tin; bố trí cán bộ chuyên trách có chuyên môn và trình độ phù hợp để thường xuyên cung cấp, cập nhật, khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật hệ thống cơ sdữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ sgiá xây dựng tại địa phương; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương thực hiện nội dung báo cáo theo quy định; thông báo rộng rãi địa chỉ email trên trang thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân gửi báo cáo thông tin, dữ liệu.

b) Bố trí kinh phí thường xuyên từ nguồn ngân sách địa phương cho việc thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin cho Hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng theo quy định.

6. Chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các chủ thể có liên quan thực hiện các dự án sử dụng vốn nhà nước, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) có trách nhiệm cung cấp thông tin về dữ liệu đấu thầu, dữ liệu quyết toán công trình, dự án cho cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp quy định tại Điều 5 của Thông tư này để cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đng và các ban của Đng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tnh, TP trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kim sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Các Tng công ty nhà nước;
- Sở Xây dựng các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, PC, Cục KTXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC MẪU BIỂU BÁO CÁO, CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ ĐỊNH MỨC, GIÁ XÂY DỰNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)

Mẫu số 01: Dữ liệu định mức sử dụng vật liệu

- Bảng 1: Định mức sử dụng vật liệu

Mẫu số 02: Dữ liệu định mức năng suất lao động

- Bảng 2: Định mức năng suất lao động

Mẫu số 03: Dữ liệu định mức năng suất máy và thiết bị thi công

- Bảng 3: Định mức năng suất máy và thiết bị thi công

Mẫu số 04: Dữ liệu định mức dự toán xây dựng công trình

- Bảng 4: Định mức dự toán xây dựng công trình

- Bảng 5: Hệ số điều chỉnh

Mẫu số 05: Dữ liệu định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

- Bảng 6: Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

- Bảng 7: Định mức chi phí thiết kế xây dựng

Mẫu số 06: Dữ liệu định mức chi phí gián tiếp

- Bảng 8: Định mức chi phí gián tiếp

Mẫu số 07: Dữ liệu suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

- Bảng 9: Suất vốn đầu tư xây dựng công trình

- Bảng 10: Hệ số điều chỉnh suất vốn đầu tư xây dựng công trình

- Bảng 11: Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Mẫu số 08: Dữ liệu giá vật liệu xây dựng

- Bảng 12: Giá vật liệu xây dựng công bố

- Bảng 13: Giá vật liệu xây dựng thị trường

Mẫu số 09: Dữ liệu đơn giá nhân công xây dựng

- Bảng 14: Đơn giá nhân công xây dựng

- Bảng 15: Đơn giá nhân công tư vấn xây dựng

Mẫu số 10: Dữ liệu giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Phần I: Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công bố

- Bảng 16: Tiền lương, nhiên liệu, năng lượng

- Bảng 17: Hệ số nhiên liệu phụ

- Bảng 18: Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công bố

Phần II: Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng thị trường

- Bảng 19: Tiền lương, nhiên liệu, năng lượng

- Bảng 20: Hệ số nhiên liệu phụ

- Bảng 21: Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng thị trường

Mẫu số 11: Dữ liệu đơn giá xây dựng công trình

- Bảng 22: Nhiên liệu, năng lượng

- Bảng 23: Hệ số nhiên liệu phụ

- Bảng 24: Đơn giá xây dựng công trình

Mẫu số 12: Dữ liệu chỉ số giá xây dựng

- Bảng 25: Chỉ số giá xây dựng vùng, quốc gia

- Bảng 26: Chỉ số giá xây dựng công trình

- Bảng 27: Chỉ số giá phần xây dựng

- Bảng 28: Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công

- Bảng 29: Chỉ số giá vật liệu xây dựng

Mẫu số 13: Dữ liệu dự án đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng

- Bảng 30: Dự án đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng

 

Mẫu số 1

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Ngày tháng văn bản:

3. Số hiệu văn bản:

4. Hiệu lực:

BẢNG 1

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU

Mã hiệu

Loại công trình

Nhóm công trình

Hạng mục, bộ phận kết cấu công trình

Công tác xây dựng

Công nghệ

Thông số kỹ thuật

Đơn vị tính

Vật liệu sử dụng

Đơn vị

Khối lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 2

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Ngày tháng văn bản:

3. Số hiệu văn bản:

4. Hiệu lực:

BẢNG 2

ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

Mã hiệu

Loại công trình

Nhóm công trình

Hạng mục, bộ phận kết cấu công trình

Công tác xây dựng

Công nghệ

Thông số kỹ thuật

Đơn vị tính

Nhân công

Đơn vị

Khối lượng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Nội dung định mức năng suất lao động theo quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

 

Mẫu số 3

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Ngày tháng văn bản:

3. Số hiệu văn bản:

4. Hiệu lực:

BẢNG 3

ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG

hiệu

Loại công trình

Nhóm công trình

Hạng mục, bộ phận kết cấu công trình

Công tác xây dựng

Công nghệ

Thông số kỹ thuật

Đơn vị tính

Máy/thiết bị thi công sử dụng

Đơn vị

Khối lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Nội dung định mức năng suất máy và thiết bị thi công theo quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

 

Mẫu số 4

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Ngày tháng văn bản:

3. Số hiệu văn bản:

4. Hiệu lực:

BẢNG 4

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Mã hiệu

Loại công trình

Nhóm công trình

Hạng mục, bộ phận kết cấu công trình

Tên công tác

Công nghệ

Thông số kỹ thuật

Đơn vị tính

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG 5

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH

Nội dung

Hệ số

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 05

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Ngày tháng văn bản:

3. Số hiệu văn bản:

4. Hiệu lực:

BẢNG 6

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tên định mức

Loại công trình

Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Định mức chi phí (%)

Giá trị tuyệt đối

Hệ số điều chỉnh

 

 

 

 

 

Hệ số thứ 1

Hệ số thứ 2

Hệ số thứ 3

Hệ số thứ n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 05

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Ngày tháng văn bản:

3. Số hiệu văn bản:

4. Hiệu lực:

BẢNG 7

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Tên định mức

Loại công trình

Cấp công trình

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Định mức chi phí (%) theo chi phí xây dựng

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Định mức chi phí (%) theo chi phí thiết bị

Giá trị tuyệt đối

Hệ số điều chỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số thứ 1

Hệ số thứ 2

Hệ số thứ n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 06

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC CHI PHÍ GIÁN TIẾP
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Ngày tháng văn bản:

3. Số hiệu văn bản:

4. Hiệu lực:

BẢNG 8

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ GIÁN TIẾP

Tên định mức

Loại công trình

Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Định mức chi phí (%)

Hệ số điều chỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 07

DỮ LIỆU SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Phạm vi (toàn quốc/vùng/tỉnh):

3. Số hiệu văn bản:

4. Ngày tháng văn bản:

5. Hiệu lực:

BẢNG 9

SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

hiệu

Loại công trình

Nhóm công trình

Công trình

Đơn vị

Suất vốn đầu tư

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG 10

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Stt

Nội dung

Hệ số

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 07

DỮ LIỆU SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Phạm vi (toàn quốc/vùng/tỉnh):

3. Số hiệu văn bản:

4. Ngày tháng văn bản:

5. Hiệu lực:

BẢNG 11

GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

hiệu

Loại công trình

Nhóm công trình

Công trình

Bộ phận kết cấu

Đơn vị

Giá bộ phận kết cấu

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 08

DỮ LIỆU GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
(Kèm theo Thông tư số: 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Tỉnh/thành phố:

2. Tổ chức ban hành/công bố:

3. Ngày tháng văn bản:

4. Số hiệu văn bản:

5. Hiệu lực:

BẢNG 12

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÔNG BỐ

hiệu

Huyện

Nhóm vật liệu

Tên vật liệu

Đơn vị tính

Chỉ tiêu kỹ thuật

Quy cách

Thương hiệu

Xuất xứ

Điều kiện thương mại

Vận chuyển

Giá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: giá tại cột số 12 "Giá" chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

 

Mẫu số 08

DỮ LIỆU GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Tỉnh/thành phố:

2. Tổ chức ban hành/công bố:

3. Ngày tháng văn bản:

4. Số hiệu văn bản:

5. Hiệu lực:

BẢNG 13

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG

hiệu

Huyện

Nhóm vật liệu

Tên vật liệu

Đơn vị tính

Chỉ tiêu kỹ thuật

Quy cách

Thương hiệu

Xuất xứ

Điều kiện thương mại

Vận chuyển

Dự án/công trình

Giá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: giá tại cột số 12 "Giá" chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

 

Mẫu số 09

DỮ LIỆU ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 14

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

1. Tỉnh/thành phố:

2. Tổ chức ban hành/công bố:

3. Ngày tháng văn bản:

4. Số hiệu văn bản:

5. Hiệu lực:

hiệu

Vùng

Khu vực

Huyện

Nhóm

Loại công việc

Cấp bậc

Trình độ

Điều kiện làm việc

Đơn vị

Đơn giá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Đơn vị: ngày công, giờ công;

- Đơn giá: tính theo đồng Việt Nam.

 

Mẫu số 09

DỮ LIỆU ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 15

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TƯ VẤN XÂY DỰNG

1. Tỉnh/thành phố:

2. Tổ chức ban hành/công bố:

3. Ngày tháng văn bản:

4. Số hiệu văn bản:

5. Hiệu lực:

hiệu

Tư vấn trong nước/ngoài nước

Công việc tư vấn

Trình độ

Điều kiện làm việc

Tỉnh

Huyện

Đơn vị

Đơn giá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Đơn vị: ngày công, giờ công;

- Đơn giá: tính theo đồng Việt Nam.

 

Mẫu số 10

DỮ LIỆU GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG
PHẦN I: GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG BỐ
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Tỉnh/thành phố:

2. Huyện:

3. Thời gian:

4. Số hiệu văn bản:

5. Hiệu lực:

BẢNG 16

TIỀN LƯƠNG, NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG

Nội dung

Đơn giá

Mức lương

 

Xăng

 

Dầu Diezel

 

Dầu Mazut

 

Điện

 

BẢNG 17

HỆ SỐ NHIÊN LIỆU PHỤ

Nội dung

Hệ số

Động cơ xăng

 

Động cơ Diezel

 

Động cơ điện

 

BẢNG 18

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG BỐ

hiệu

Máy và thiết bị thi công

Định mức chi phí gián tiếp (%)

Định mức chi phí trực tiếp

Giá ca máy (đồng)

 

 

Khấu hao

Sửa chữa

Chi phí khác

Tiêu hao nhiên liệu, năng lượng

Nhân công điều khiển máy

Chi phí nhiên liệu, năng lượng

Chi phí tiền lương

Tổng số

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 10

DỮ LIỆU GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG
PHẦN II: GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Tỉnh/thành phố:

2. Huyện:

3. Thời gian:

4. Số hiệu văn bản:

5. Hiệu lực:

BẢNG 19

TIỀN LƯƠNG, NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG

Nội dung

Đơn giá

Mức lương

 

Xăng

 

Dầu Diezel

 

Dầu Mazut

 

Điện

 

BẢNG 20

HỆ SỐ NHIÊN LIỆU PHỤ

Nội dung

Hệ số

Động cơ xăng

 

Động cơ Diezel

 

Động cơ điện

 

BẢNG 21

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG

hiệu

Máy và thiết bị thi công

Thương hiệu

Xuất xứ

Định mức chi phí gián tiếp (%)

Định mức chi phí trực tiếp

Giá ca máy (đồng)

 

 

 

 

Khấu hao

Sửa chữa

Chi phí khác

Tiêu hao nhiên liệu, năng lượng

Nhân công điều khiển máy

Chi phí nhiên liệu, năng lượng

Chi phí tiền lương

Tổng số

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 11

DỮ LIỆU ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

1. Tỉnh/Bộ chuyên ngành:

2. Thời gian:

3. Số hiệu văn bản:

4. Hiệu lực:

BẢNG 22

NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG

Nội dung

Đơn vị tính

Đơn giá

Xăng

 

 

Dầu Diezel

 

 

Dầu Mazut

 

 

Điện

 

 

BẢNG 23

HỆ SỐ NHIÊN LIỆU PHỤ

Nội dung

Hệ số

Động cơ xăng

 

Động cơ Diezel

 

Động cơ điện

 

BẢNG 24

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Mã hiệu

Công tác

Đơn vị

Vật liệu (đồng)

Nhân công (đồng)

Máy (đồng)

Đơn giá (đồng)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 12

DỮ LIỆU CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 25

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG VÙNG, QUỐC GIA

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Thời gian:

3. Hiệu lực:

Đơn vị: %

Mã hiệu

Loại công trình

Chỉ số giá vùng/quốc gia quý ... năm ….so với:

Năm gốc 20…

Cùng kỳ năm trước

Quý trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 12

DỮ LIỆU CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 26

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Thời gian:

3. Hiệu lực:

Đơn vị: %

Mã hiệu

Loại công trình

Chỉ số giá tháng (quý, năm) so với

Năm gốc 20….

Tháng (quý, năm) trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 12

DỮ LIỆU CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 27

CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Thời gian:

3. Hiệu lực:

Đơn vị: %

Mã hiệu

Loại công trình

Chỉ số giá tháng (quý, năm) so với

Năm gốc 20….

Tháng (quý, năm) trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 12

DỮ LIỆU CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 28

CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Thời gian:

3. Hiệu lực:

Đơn vị: %

Mã hiệu

Loại công trình

Chỉ số giá tháng (quý, năm) so với

Năm gốc 20….

Tháng (quý, năm) trước

Vật liệu

Nhân công

Máy TC

Vật liệu

Nhân công

Máy TC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 12

DỮ LIỆU CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 29

CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

1. Cơ quan ban hành/công bố:

2. Thời gian:

3. Hiệu lực:

Đơn vị: %

Mã hiệu

Loại vật liệu

Chỉ số giá tháng (quý, năm) so với

Năm gốc 20….

Tháng (quý, năm) trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 13

DỮ LIỆU DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

BẢNG 30

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Gói thầu

Dự án/công trình

Địa điểm

Tổng mức đầu tư

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá trị hợp đồng

Ngày ký hợp đồng

Giá trị quyết toán

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MÃ HIỆU
(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)

I. Nguyên tắc chung

Mã hiệu của hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng là một chuỗi ký tự, bao gồm cả ký tự chữ và ký tự số.

II. Mã hiệu

1. Mã hiệu định mức cơ sở

Mã hiệu định mức là một dãy số gồm 5 thành phần chữ số được phân tách nhau bởi dấu “.” (tương đương với phân cấp danh mục định mức), trong đó:

- Cấp 1: dùng cho loại công trình;

- Cấp 2: dùng cho nhóm công trình;

- Cấp 3: dùng cho hạng mục, bộ phận kết cấu công trình;

- Cấp 4: dùng cho công tác xây dựng;

- Cấp 5: dùng cho công nghệ, kỹ thuật thi công.

2. Mã hiệu suất vốn đầu tư xây dựng công trình

Mã hiệu suất vốn đầu tư là một dãy số gồm 5 thành phần chữ số được phân tách nhau bởi dấu “.”, trong đó:

- Cấp 1: dùng cho địa bàn áp dụng;

- Cấp 2: dùng cho loại công trình;

- Cấp 3: dùng cho nhóm công trình;

- Cấp 4: dùng cho công trình;

- Cấp 5: dùng cho các điều chỉnh nếu có.

3. Mã hiệu giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Mã hiệu giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình là một dãy số gồm 5 thành phần chữ số được phân tách nhau bởi dấu “.”, trong đó:

- Cấp 1: dùng cho địa bàn áp dụng;

- Cấp 2: dùng cho loại công trình;

- Cấp 3: dùng cho nhóm công trình;

- Cấp 4: dùng cho công trình;

- Cấp 5: dùng cho bộ phận kết cấu.

4. Mã hiệu giá vật liệu xây dựng

4.1. Mã hiệu giá vật liệu xây dựng công bố

Mã hiệu giá vật liệu xây dựng công bố là một dãy số gồm 9 thành phần chữ số được phân tách nhau bởi dấu “.”, trong đó:

- Cấp 1: dùng cho cấp tỉnh nơi bán vật liệu;

- Cấp 2: dùng cho cấp huyện;

- Cấp 3: dùng cho nhóm vật liệu;

- Cấp 4: dùng cho tên vật liệu;

- Cấp 5: dùng cho chỉ tiêu kỹ thuật;

- Cấp 6: dùng cho quy cách;

- Cấp 7: dùng cho thương hiệu vật liệu;

- Cấp 8: dùng cho xuất xứ của vật liệu;

- Cấp 9: dùng cho điều kiện thương mại;

4.2. Mã hiệu giá vật liệu xây dựng thị trường

Mã hiệu giá vật liệu xây dựng thị trường là một dãy số gồm 10 thành phần chữ số được phân tách nhau bởi dấu “.”, trong đó:

- Cấp 1: dùng cho cấp tỉnh nơi bán vật liệu;

- Cấp 2: dùng cho cấp huyện;

- Cấp 3: dùng cho nhóm vật liệu;

- Cấp 4: dùng cho tên vật liệu;

- Cấp 5: dùng cho chỉ tiêu kỹ thuật;

- Cấp 6: dùng cho quy cách;

- Cấp 7: dùng cho thương hiệu vật liệu;

- Cấp 8: dùng cho xuất xứ của vật liệu;

- Cấp 9: dùng cho điều kiện thương mại;

- Cấp 10: dùng cho dự án/công trình;

5. Mã hiệu đơn giá nhân công xây dựng

Mã hiệu giá nhân công xây dựng là một dãy số gồm 9 thành phần chữ số được phân tách nhau bởi dấu “.”, trong đó:

- Cấp 1: dùng cho vùng;

- Cấp 2: dùng cho tỉnh;

- Cấp 3: dùng cho huyện;

- Cấp 4: dùng cho loại nhân công (nhân công xây dựng/nhân công tư vấn xây dựng);

- Cấp 5: dùng cho nhóm nhân công xây dựng/nhóm chức danh tư vấn xây dựng;

- Cấp 6: dùng cho cấp bậc nhân công;

- Cấp 7: dùng cho loại công việc;

- Cấp 8: dùng cho điều kiện làm việc;

- Cấp 9: dùng cho dự án/công trình sử dụng nhân công.

6. Mã hiệu giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Mã hiệu giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng là một dãy số gồm 6 thành phần chữ số được phân tách nhau bởi dấu “.”, trong đó:

- Cấp 1: dùng cho tỉnh;

- Cấp 2: dùng cho huyện;

- Cấp 3: dùng cho nhóm máy/thiết bị thi công xây dựng;

- Cấp 4: dùng cho loại máy/thiết bị thi công xây dựng;

- Cấp 5: dùng cho xuất xứ máy/thiết bị thi công xây dựng;

- Cấp 6: dùng cho dự án sử dụng máy/thiết bị thi công xây dựng.

7. Mã hiệu chỉ số giá xây dựng

Mã hiệu chỉ số giá là một dãy số gồm 5 thành phần chữ số được phân tách nhau bởi dấu “.”, trong đó:

- Cấp 1: dùng cho loại chỉ số giá;

- Cấp 2: dùng cho vùng quốc gia/vùng địa lý/tỉnh;

- Cấp 3: dùng cho huyện;

- Cấp 4: dùng cho loại công trình;

- Cấp 5: dùng cho dự án/công trình.

Collapse Luật Xây dựngLuật Xây dựng
Collapse Luật Xây dựng 2014, sửa đổi 2020Luật Xây dựng 2014, sửa đổi 2020
Expand 1. Luật1. Luật
Expand Cấp giấy phép xây dựngCấp giấy phép xây dựng
Expand Hợp đồng xây dựng công trìnhHợp đồng xây dựng công trình
Expand Lưu trữ hồ sơ xây dựngLưu trữ hồ sơ xây dựng
Expand Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựngNăng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
Expand Phân cấp công trình xây dựngPhân cấp công trình xây dựng
Expand Quy hoạch xây dựngQuy hoạch xây dựng
Expand Quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nướcQuyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
Collapse Quản lý chi phí đầu tư xây dựngQuản lý chi phí đầu tư xây dựng
Thông tư 01/2015/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Thông tư 01/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
Thông tư 03/2015/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BXD ngày 17/5/2013 về Hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu
Thông tư 05/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Thông tư 05/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
Thông tư 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Nghị định 32/2015/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Nghị định 68/2019/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Thông tư 09/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Thông tư 17/2019/TT-BXD Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình
Thông tư 10/2019/TT-BXD Ban hành định mức xây dựng
Thông tư 11/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
Thông tư 12/2019/TT-BXD Hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng
Thông tư 14/2019/TT-BXD Hướng dẫn việc xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng
Thông tư 15/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
Thông tư 16/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
Thông tư 18/2019/TT-BXD Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng
Thông tư 13/2019/TT-BXD Quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
Thông tư 20/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
Thông tư 02/2020/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Thông tư 08/2020/TT-BVHTTDL Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu
Expand Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựngQuản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Expand Quản lý dự án đầu tư xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng
Expand Quản lý vật liệu xây dựngQuản lý vật liệu xây dựng
Expand QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÁC LOẠI CÔNG TRÌNHQUẢN LÝ XÂY DỰNG CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH
Expand Quản lý trật tự xây dựng đô thịQuản lý trật tự xây dựng đô thị
Expand Thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúcThi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc
Expand Thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán xây dựng công trìnhThẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán xây dựng công trình
Expand Điều kiện hoạt động giám định, thí nghiệm xây dựngĐiều kiện hoạt động giám định, thí nghiệm xây dựng
Expand Cắm, quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựngCắm, quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Công văn giải đáp, Quyết định áp dụng pháp luật xây dựng (không phải VBQPPL)Công văn giải đáp, Quyết định áp dụng pháp luật xây dựng (không phải VBQPPL)
Expand Luật Xây dựng 2003, sửa đổi 2009Luật Xây dựng 2003, sửa đổi 2009