Tạo tài khoản
 

Nghị định 122/2016/NĐ-CP | Ban hành: 01/09/2016  |  Hiệu lực: 01/09/2016  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
01/09/2016
Ban hành
01/09/2016
Có hiệu lực
01/01/2018
Hết hiệu lực một phần
10/07/2020
Hết hiệu lực một phần