Tạo tài khoản
 

Thông tư 05/2022/TT-BGTVT | Ban hành: 25/05/2022  |  Hiệu lực: 25/05/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

 • Thông tư 29/2020/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 06 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính Phủ nước Cộng hòa xã hội nghĩa Việt Nam và Chính Phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

  Ban hành: 30/10/2020
  Hiệu lực: 16/12/2020
  Trạng thái: Còn hiệu lực
 • Thông tư 20/2020/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ

  Ban hành: 17/09/2020
  Hiệu lực: 15/11/2020
  Trạng thái: Còn hiệu lực
 • Thông tư 29/2020/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 06 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính Phủ nước Cộng hòa xã hội nghĩa Việt Nam và Chính Phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

  Ban hành: 30/10/2020
  Hiệu lực: 16/12/2020
  Trạng thái: Còn hiệu lực
 • Thông tư 20/2020/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ

  Ban hành: 17/09/2020
  Hiệu lực: 15/11/2020
  Trạng thái: Còn hiệu lực