Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 108:2021/BGTVT | Ban hành: 19/04/2021| Hiệu lực: 01/11/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse VBTW(C)_25-4(Mới cập nhật chưa phân chuyên ngành)VBTW(C)_25-4(Mới cập nhật chưa phân chuyên ngành)
Thông tư 06/2021/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
Thông tư 08/2021/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
Thông tư 09/2021/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
Quyết định 18/2021/QĐ-TTg Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
Thông tư 43/2020/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến"
Thông tư 44/2020/TT-BTTTT Ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông
Thông tư 45/2020/TT-BTTTT Ban hành Định mức khảo sát để lập dự án công trình bưu chính, viễn thông
Thông tư 46/2020/TT-BTTTT Ban hành Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện
Thông tư 47/2020/TT-BTTTT Ban hành Định mức khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 107: 2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 108:2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 117:2020/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến