Tạo tài khoản
 

Luật 58/2014/QH13 | Ban hành: 20/11/2014  |  Hiệu lực: 01/01/2016  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
20/11/2014
Ban hành
01/01/2016
Có hiệu lực
01/07/2016
Hết hiệu lực một phần
01/01/2019
Hết hiệu lực một phần
01/01/2021
Hết hiệu lực một phần