Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 159/2020/NĐ-CP | Ban hành: 31/12/2020  |  Hiệu lực: 31/12/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse VBTW(C)_08-01(Mới cập nhật chưa phân chuyên ngành)VBTW(C)_08-01(Mới cập nhật chưa phân chuyên ngành)
Thông tư 114/2020/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 12/2018/TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
Thông tư 119/2020/TT-BTC Quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
Nghị định 159/2020/NĐ-CP Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Thông tư 22/2020/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
Thông tư 23/2020/TT-NHNN Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Thông tư 34/2020/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng hải
Thông tư 35/2020/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội địa
Thông tư 36/2020/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường bộ
Thông tư 39/2020/TT-BGTVT Hướng dẫn phương pháp xây dựng phương án giá, quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và dịch vụ vận hành khai thác bến phà đường bộ trên hệ thống quốc lộ sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương khi thực hiện phương thức đặt hàng
Thông tư 40/2020/TT-BGTVT Quy định việc đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương
Nghị định 151/2020/NĐ-CP Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Thông tư 24/2020/TT-BYT Quy định về phiếu chuẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Quyết định 37/2020/QĐ-TTg Thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
Thông tư 107/2020/TT-BTC Hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước
Thông tư 46/2020/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Natri Hydroxit Công nghiệp