Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Thông tư 09/2021/TT-BGTVT | Ban hành: 19/04/2021| Hiệu lực: 01/11/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


 
tusachluat.vn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

Số: 09/2021/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

 

THÔNG TƯ

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn

___________

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ quy định về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn - Mã số đăng ký: QCVN 108:2021/BGTVT.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ Khoa học và Công nghệ (để đăng ký);
- Bộ trưởng Bộ GTVT;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Cng TTĐT Chính phủ;
- Cng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải;
- Báo GT; Tạp chí GTVT;
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nhật

 

 

Collapse VBTW(C)_25-4(Mới cập nhật chưa phân chuyên ngành)VBTW(C)_25-4(Mới cập nhật chưa phân chuyên ngành)
Thông tư 06/2021/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
Thông tư 08/2021/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
Thông tư 09/2021/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
Quyết định 18/2021/QĐ-TTg Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
Thông tư 43/2020/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến"
Thông tư 44/2020/TT-BTTTT Ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông
Thông tư 45/2020/TT-BTTTT Ban hành Định mức khảo sát để lập dự án công trình bưu chính, viễn thông
Thông tư 46/2020/TT-BTTTT Ban hành Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện
Thông tư 47/2020/TT-BTTTT Ban hành Định mức khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 107: 2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 108:2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 117:2020/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến

Phụ lục đính kèm
 
Phu luc.doc