Tạo tài khoản
 

Nghị định 74/2012/NĐ-CP | Ban hành: 29/09/2012  |  Hiệu lực: 19/11/2012  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
29/09/2012
Ban hành
19/11/2012
Có hiệu lực
15/12/2016
Hết hiệu lực toàn bộ