Tạo tài khoản
 

Luật 50/2014/QH13 | Ban hành: 18/06/2014  |  Hiệu lực: 01/01/2015  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
18/06/2014
Ban hành
01/01/2015
Có hiệu lực
01/01/2017
Hết hiệu lực một phần
01/01/2019
Hết hiệu lực một phần
01/07/2020
Hết hiệu lực một phần
01/01/2021
Hết hiệu lực một phần