Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Nghị quyết 42/2005/NQ-UBTVQH11 | Ban hành: 14/06/2005  |  Hiệu lực: 29/06/2005  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

QUỐC HỘI
_____

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

Số: 42/2005/NQ-UBTVQH11

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2005

 NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2005 

____________________

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số 331/UBTVQH11 ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005 như sau:

1. Các dự án luật

a) Bổ sung vào Chương trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2005) các dự án sau:

1. Luật doanh nghiệp;

2. Luật đầu tư;

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo;

5. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

b) Bổ sung vào Chương trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2005) các dự án sau:

1. Luật về luật sư;

2. Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

2. Các dự án pháp lệnh

Bổ sung vào Chương trình chính thức năm 2005 các dự án sau:

1. Pháp lệnh tiêu chuẩn hoá;

2. Pháp lệnh ngoại hối;

3. Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.

Điều 2: Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI (2002-2007) các dự án sau:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;

2. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

3. Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

4. Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.

Điều 3: Giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005 đã được điều chỉnh.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005./.

  

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
 
 (đã ký)
 
 
Nguyễn  Văn An