Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
VBQPPL theo Luật Ban hành VBQPPL 2015 (giai đoạn 01/7/2016 - Nay)

Dịch vụ liên quan

Kiến thức cơ bản về VBQPPL

 

1. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật


- Giai đoạn từ ngày 01/07/2016 (tính cả ngày này) đến nay:


+ Luật 80/2015/QH13 - Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Trạng thái: Hết hiệu lực một phần:


+ Luật 80/2015/QH13 - Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Trạng thái: Hết hiệu lực một phần:


*Ghi chú điều khoản sử dụng:

Điều 2. Văn bản quy phạm pháp luật, Luật Ban hành VBQPPL 2015
Khoản 1 Điều 3. Giải thích từ ngữ, Luật Ban hành VBQPPL 2015
___________________


2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật


- Giai đoạn từ ngày 01/07/2016 (tính cả ngày này) đến nay:


+ Luật 80/2015/QH13 - Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Trạng thái: Hết hiệu lực một phần:


*Ghi chú điều khoản sử dụng:

Điều 4. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015,
___________________


3. Các trường hợp không phải văn bản quy phạm pháp luật


- Giai đoạn từ ngày 01/07/2016 (tính cả ngày này) đến nay:


+ Luật 80/2015/QH13 - Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Trạng thái: Hết hiệu lực một phần:


+ Nghị định 34/2016/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Trạng thái: Hết hiệu lực một phần:


*Ghi chú điều khoản sử dụng:

- Điều 2. Văn bản quy phạm pháp luật, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
- Điều 3. Xác định văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định 34/2016/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
___________________


4. Hiệu lực VBQPPL về thời gian, không gian & đối tượng


- Giai đoạn từ ngày 01/07/2016 (tính cả ngày này) đến nay:


+ Luật 80/2015/QH13 - Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Trạng thái: Hết hiệu lực một phần:


+ Luật 80/2015/QH13 - Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Trạng thái: Hết hiệu lực một phần:


+ Luật 80/2015/QH13 - Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Trạng thái: Hết hiệu lực một phần:


+ Nghị định 34/2016/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Trạng thái: Hết hiệu lực một phần:


*Ghi chú điều khoản sử dụng:

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015: 
+ Điều 151. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật
+ Điều 152. Hiệu lực trở về trước của văn bản quy phạm pháp luật
+ Điều 155. Hiệu lực về không gian
- Nghị định 34/2016/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật:
+ Khoản 1 Điều 38. Xác định hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật
___________________


5. Áp dụng VBQPPL & lựa chọn áp dụng VBQPPL trong trường hợp mâu thuẫn


- Giai đoạn từ ngày 01/07/2016 (tính cả ngày này) đến nay:


+ Luật 80/2015/QH13 - Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Trạng thái: Hết hiệu lực một phần:


*Ghi chú điều khoản sử dụng:

Điều 156. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
___________________


6. Trường hợp VBQPPL bị ngưng hiệu lực, hết hiệu lực một phần, hết hiệu lực toàn bộ


- Giai đoạn từ ngày 01/07/2016 (tính cả ngày này) đến nay:


+ Luật 80/2015/QH13 - Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Trạng thái: Hết hiệu lực một phần:


+ Luật 80/2015/QH13 - Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Trạng thái: Hết hiệu lực một phần:


+ Nghị định 34/2016/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Trạng thái: Hết hiệu lực một phần:


*Ghi chú điều khoản sử dụng:

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015: 
+ Điều 153. Ngưng hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật
+ Điều 154. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
- Nghị định 34/2016/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật:
+ Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 38. Xác định hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật
___________________