Tạo tài khoản
 

Nghị định 215/2013/NĐ-CP | Ban hành: 23/12/2013  |  Hiệu lực: 15/02/2014  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
23/12/2013
Ban hành
15/02/2014
Có hiệu lực
26/07/2017
Hết hiệu lực toàn bộ