Tạo tài khoản
 

Nghị định 138/2016/NĐ-CP | Ban hành: 01/10/2016  |  Hiệu lực: 01/10/2016  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
01/10/2016
Ban hành
01/10/2016
Có hiệu lực
12/03/2019
Hết hiệu lực một phần