Tạo tài khoản
 

Nghị định 107/2013/NĐ-CP | Ban hành: 20/09/2013  |  Hiệu lực: 15/11/2013  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
20/09/2013
Ban hành
15/11/2013
Có hiệu lực
01/10/2015
Hết hiệu lực một phần
01/01/2022
Hết hiệu lực một phần