Tạo tài khoản
 

Nghị định 99/2013/NĐ-CP | Ban hành: 29/08/2013  |  Hiệu lực: 15/10/2013  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
29/08/2013
Ban hành
15/10/2013
Có hiệu lực
01/01/2022
Hết hiệu lực một phần