Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 1907/QĐ-TTg | Ban hành: 18/10/2013  |  Hiệu lực: 18/10/2013  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

Số: 1907/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội

______________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Kết luận số 315-TB/TW ngày 29 tháng 8 năm 2000 của Thường vụ Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc;

Căn cứ Quyết định số 1404/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chuyn giao chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc từ Đại học Quốc gia Hà Nội sang Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-BXD ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đán quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội với những nội dung chính sau đây:

1. Địa điểm và quy mô sử dụng đất:

- Địa điểm quy hoạch và xây dựng mới Đại học Quốc gia Hà Nội nằm trên đất huyện Thạch Thất, Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km về phía Tây: Phía Đông giáp quốc lộ 21 (không bao gồm hành lang bảo vệ và cây xanh cách ly khoảng 150 m); phía Tây giáp núi Thằn Lằn; phía Nam giáp đường Láng - Hòa Lạc kéo dài (không bao gồm hành lang bảo vệ và cây xanh cách ly khoảng 150 m); phía Bắc: Cách đường băng sân bay Hòa Lạc khoảng 1.000 m.

- Quy mô sử dụng đất khoảng 1.113,7 ha, trong đó khu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội là 887,9 ha; khu các cơ sở nghiên cứu cao cấp là 112,1 ha; khu tái định cư là 113,7 ha.

- Cơ cấu sử dụng đất các khu chức năng theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại học Quốc gia Hà Nội được phê duyệt tại Quyết định số 234/QĐ-BXD ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng sau khi Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội được phê duyệt.

2. Mục tiêu:

- Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội phù hợp với định hướng chiến lược phát trin Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc nhằm di dời các cơ sở cũ tại nội thành, thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc di dời các trường đại học ra khỏi khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đế giảm tải về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho khu vực nội thành, tạo điều kiện để phát triển Thủ đô Hà Nội theo đúng quy hoạch.

- Đầu tư xây dựng các cơ sở nghiên cứu cao cấp trọng điểm Quốc gia.

- Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được liên kết, kết nối với các khu vực chức năng khác của Đô thị Hòa Lạc về không gian, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật nhằm hướng tới hình thành Đô thị khoa học Hòa Lạc - đô thị vệ tinh đối trọng và quan trọng của Thủ đô Hà Nội, phù hợp với các định hướng của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội mở rộng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

3. Yêu cầu:

- Đại học Quốc gia Hà Nội là Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, liên ngành với hệ thống hoàn chỉnh các trường, các viện nghiên cứu, các đơn vị thực nghiệm... bảo đảm sự gắn kết giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đồng thời là một trung tâm văn hóa, một đầu mối giao lưu khoa học và văn hóa có vị trí quan trọng trong hệ thng giáo dục đại học của Việt Nam.

- Đại học Quốc gia Hà Nội gồm nhiều pháp nhân khác nhau được tổ chức quy hoạch và đầu tư xây dựng trong một không gian quy hoạch thống nhất, bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, mang bản sắc truyền thống dân tộc; được khai thác hệ thống hạ tầng và các tiện ích chung; thu hút đầu tư theo quy hoạch và quản lý theo quy định.

- Các cơ sở nghiên cứu cao cấp gồm nhiều pháp nhân khác nhau được tổ chức quy hoạch và đầu tư xây dựng trong một không gian quy hoạch thống nhất với Đại học Quốc gia Hà Nội bảo đảm là các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, liên ngành hiện đại của Quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

4. Quy mô:

a) Quy mô của Đại học Quốc gia Hà Nội

- Quy mô khoảng 60.000 sinh viên, 3.500 học sinh chuyên và khoảng 6.550 cán bộ, nhân viên.

- Quy mô xây dựng công trình:

Quy mô xây dựng đến năm 2025 cho 8 trường Đại học, 5 Khoa trực thuộc, 5 Viện nghiên cứu trực thuộc, 10 Trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học và Các trung tâm Nghiên cứu liên hp, 10 đơn vị phục vụ và các trung tâm phục vụ khác; với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.922.750 m2 sàn xây dựng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hoàn chỉnh.

b) Quy mô của các cơ sở nghiên cứu cao cấp Quốc gia

Được xác định khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

5. Cơ cấu phân khu bao gồm:

a) Cơ cấu phân khu của Đại học Quốc gia Hà Nội

- Khu trung tâm;

- Khu các khoa, trường đại học;

- Khu ký túc xá sinh viên;

- Khu nhà công vụ;

- Khu Viện, Trung tâm nghiên cứu;

- Khu đất cây xanh;

- Khu Trung tâm thể dục thể thao;

- Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật;

- Khu tái định cư 113,7 ha bố trí bên ngoài Khu đại học 1.000 ha.

b) Cơ cấu phân khu của các cơ sở nghiên cứu cao cấp Quốc gia được tính 112,1 ha. Các quy hoạch chi tiết được xác định khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

6. Các dự án thành phần:

a) Các dự án thành phần của Đại học Quốc gia Hà Nội

- Dự án QG-HN01: Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư;

- Dự án QG-HN02: Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật chung;

- Dự án QG-HN03: Dự án đầu tư xây dựng Khu Trung tâm ĐHQG;

- Dự án QG-HN04: Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giáo dục quốc phòng;

- Dự án QG-HN05: Dự án đầu tư xây dựng Khu ký túc xá sinh viên (từ KTX 1 đến KTX 5);

- Dự án QG-HN06: Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà công vụ;

- Dự án QG-HN07: Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

- Dự án QG-HN08: Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Công nghệ;

- Dự án QG-HN09: Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;

- Dự án QG-HN10: Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Ngoại ngữ;

- Dự án QG-HN11: Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Kinh tế (gm cả Khoa Quản trị kinh doanh);

- Dự án QG-HN12: Dự án đầu tư xây dựng các Viện, Trung tâm nghiên cứu khoa học;

- Dự án QG-HN13: Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Quốc tế (bao gồm cả khu KTX6);

- Dự án QG-HN14: Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Giáo dục;

- Dự án QG-HN15: Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Luật;

- Dự án QG-HN16: Dự án đầu tư xây dựng Khoa Sau đại học liên ngành;

- Dự án QG-HN17: Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao;

- Dự án QG-HN18: Dự án đầu tư xây dựng Khoa Y-dược và bệnh viện ĐHQG;

- Dự án QG-HN19: Dự án đầu tư xây dựng Khoa Văn hóa - Nghệ thuật;

- Dự án QG-HN20: Dự án đầu tư xây dựng Khoa Đô thị học;

- Dự án QG-HN21: Dự án đầu tư xây dựng Khoa Chính sách công.

b) Các dự án thành phần của các cơ sở nghiên cứu cao cấp Quốc gia. Được xác định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

7. Vốn và nguồn vốn đầu tư:

a) Vốn và nguồn vốn đầu tư của Đại học Quốc gia Hà Nội:

- Tổng nhu cầu vốn ước tính khoảng 25.872.179.335.352 đồng (tính tại thời điểm quý 1 năm 2012, chưa gồm trượt giá và lãi vay, làm tròn, giá trị sau thuế).

- Nguồn vốn đầu tư bao gồm:

Vốn nhà nước khoảng 82,63%, bao gồm: Ngân sách tập trung (khoảng 37,96%); Trái phiếu Chính phủ (khoảng 14,48%); vốn dự kiến thu từ việc chuyển đổi tài sản và quyền sử dụng đất tại các cơ sở cũ của Đại học Quốc gia Hà Nội khi chuyển lên Hòa Lạc (khoảng 7,44%); vốn ODA và tín dụng ưu đãi (22,75%).

Vốn liên doanh, liên kết đầu tư trong và ngoài nước; vốn thu hút xã hội hóa và vốn huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác khoảng: 17,37%.

b) Vốn và nguồn vốn đầu tư của các cơ sở nghiên cứu cao cấp Quốc gia. Được tính toán theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

8. Thời gian thực hiện Đề án: Từ năm 2013 đến năm 2025

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Phân kỳ thực hiện

Đề án được chia thành 3 giai đoạn triển khai thực hiện, theo hướng hoàn thành việc xây dựng được đưa vào khai thác như sau:

a) Tiến độ triển khai thực hiện các dự án của Đại học Quốc gia Hà Nội

- Giai đoạn I (2013 - 2016) tổng diện tích sàn hoàn thành vào cuối năm 2016 đạt 502.187 m2, đạt 26,12% tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng gồm: Hoàn thành dự án tái định cư; đền bù, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung (Giai đoạn I); dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Công nghệ; dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục quốc phòng; khu ký túc xá số 4 (phục vụ cho các đơn vị chuyển lên). Tổng nhu cầu vốn thực hiện trong giai đoạn 1 là 7.278 tỷ đồng. Huy động từ 3 nguồn: Nguồn vốn ngân sách tập trung (2.417 tỷ đồng), trái phiếu chính phủ (3.864 tỷ đồng) và nguồn vốn ODA (997 tỷ đồng) (trong đó nguồn vốn ODA tập trung đầu tư cho dự án xây dựng Đại học công nghệ).

- Giai đoạn II (2017 - 2020): Tiếp tục hoàn thiện các dự án đã triển khai trong Giai đoạn I. Tập trung xây dựng các dự án còn lại để di dời các Trường, Khoa, Viện và Trung tâm của Đại học Quốc gia Hà Nội tại các cơ sở hiện ở nội thành. Dự kiến hoàn thành 77,67% tổng nhu cầu đầu tư sàn xây dựng.

- Giai đoạn III (2021 - 2025): Hoàn thiện đồng bộ các dự án thành phần, đạt 100% tổng nhu cầu đầu tư sàn xây dựng.

b) Tiến độ thực hiện của các dự án các cơ sở nghiên cứu cao cấp Quốc gia

- Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng Viện nghiên cứu cao cấp về toán với quy mô từ 3 - 5 ha, tổng nhu cầu vốn khoảng 300 - 500 tỷ đồng.

- Giai đoạn tiếp theo: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Quản lý, đầu tư xây dựng

a) Cơ quan quyết định đầu tư các dự án thành phần (bao gồm các dự án tại các cơ sở nghiên cứu cao cấp Quốc gia): Bộ Xây dựng.

b) Cơ quan chủ đầu tư các dự án thành phần của Đề án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đại học Quc gia Hà Nội tại Hòa Lạc là chủ đu tư các Dự án thành phần sử dụng vốn nhà nước của Đề án xây dựng tổng thể Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Căn cứ nguồn vốn, tính chất đặc thù từng dự án, Bộ Xây dựng, Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị có dự án trong các cơ sở nghiên cứu cao cấp Quốc gia thống nhất, quyết định chủ đầu tư của các dự án còn lại.

c) Các chủ đầu tư thứ phát: Các chủ đầu tư thứ phát đầu tư các dự án, công trình, hạng mục công trình bằng nguồn vốn xã hội hóa, theo quy định hiện hành của pháp luật.

3. Trách nhiệm của các Bộ, ngành:

a) Bộ Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các Bộ ngành có liên quan triển khai thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc bảo đảm chất lượng, tiến độ và các mục tiêu đề ra;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người quyết định đầu tư đối với các Dự án thành phần của Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc;

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng đối với các dự án thành phần của Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc;

- Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án thành phần của Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc;

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, phân công, phân cấp cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc;

- Quản lý trực tiếp về quy hoạch và đầu tư xây dựng các cơ sở nghiên cứu cao cấp Quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

b) Đại học Quốc gia Hà Nội:

Có trách nhiệm tham gia và phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong việc triển khai thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, những phn việc có liên quan khác và tiếp nhận đưa công trình vào sử dụng.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính:

Bố trí vốn cho các dự án thành phần của Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc theo kế hoạch bảo đảm tiến độ. Ưu tiên bố trí đủ nguồn vốn trong giai đoạn đầu để thực hiện công việc: Đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng Khu tái định cư, thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung (QG-HN02) và các dự án thành phần trọng điểm trong giai đoạn I để di dời các cơ sở hiện có của Đại học Quốc gia Hà Nội tại nội thành. Vận động nguồn vốn ODA, thu hút vốn đầu tư nước ngoài để hỗ trợ xây dựng đại học quốc gia.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo lĩnh vực đối với các dự án thành phần của Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

d) Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa lạc.

đ) Bộ, ngành liên quan khác:

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách đối với dự án thành phần của Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

e) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

Thực hiện công tác đền bù, xây dựng khu tái định cư, giải phóng mặt bằng bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đại học Quc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

4. Cơ chế, chính sách ưu đãi:

Các dự án thành phần của Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được áp dụng tối đa các cơ chế, chính sách ưu đãi theo các quy định của pháp luật tại các Luật đầu tư, Luật xây dựng, Luật giáo dục và các quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đi với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Ngoại giao, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ ly TTCP, cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX NC;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Collapse Luật Giáo dụcLuật Giáo dục
Expand Chỉ thị của Bộ trưởngChỉ thị của Bộ trưởng
Expand Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủChỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Expand Nghị quyết của Chính phủNghị quyết của Chính phủ
Expand Nghị quyết của Quốc hộiNghị quyết của Quốc hội
Expand Quyết định của Bộ trưởngQuyết định của Bộ trưởng
Collapse Quyết định của Thủ tướng Chính phủQuyết định của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định 06/1998/QĐ-TTg Về việc thành lập Hội đồng Quốc gia giáo dục
Quyết định 07/2008/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010
Quyết định 07/2003/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001 – 201
Quyết định 09/2005/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005 - 2010"
Quyết định 1000/QĐ-TTg Về việc bổ nhiệm ông Bùi Văn Ga, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định 1008/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"
Quyết định 1023/QĐ-TTg Về việc hỗ trợ vốn cho các địa phương thụ hưởng Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học ( SEQAP )
Quyết định 1033/QĐ-TTg Về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2011-2015
Quyết định 104/2005/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 07/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2003 về việc phê duyệt Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001 – 2010
Quyết định 104-CP Về việc chuyển Trường cán bộ bưu điện, truyền thanh thành Trường đại học kỹ thuật thông tin liên lạc
Quyết định 1056/QĐ-TTg Đổi tên Trường Đại học Hàng hải thành Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Quyết định 1073/QĐ-TTg Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học dân lập Hồng Bàng
Quyết định 1097/QĐ-TTg Sửa đổi Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo được phê duyệt theo Quyết định 170/QĐ-TTg
Quyết định 1115/QĐ-TTg Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ
Quyết định 112/2005/QĐ-TTg Về việc phê duyệt đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010"
Quyết định 1122/QĐ-TTg Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”
Quyết định 1126/QĐ-TTg Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Quyết định 113-CP Về việc đổi tên Trường đại học giao thông vận tải thành Trường đại học giao thông đường sắt và đường bộ
Quyết định 113-TTg Về việc cho phép trường đại học tài chính kế toán Hà Nội thuộc bộ tài chính được chuyển địa điểm
Quyết định 1138/QĐ-TTg Thay và bổ sung thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011-2015
Quyết định 114-CP Về việc thành lập phân hiệu đại học y khoa Thái Bình
Quyết định 1160/QĐ-TTg Về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”
Quyết định 1164/QĐ-TTg Về thành lập Trường Đại học Tài chính - Kế toán
Quyết định 117-CP Về việc thành lập trường đại học tại chức Hải Phòng
Quyết định 119/2001/QĐ-TTg Về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương
Quyết định 121-TTg Về việc thành lập ban tuyển sinh trung ương
Quyết định 121/2007/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020
Quyết định 1216/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020
Quyết định 122/2006/QĐ-TTg Về chuyển loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục
Quyết định 1221/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Quyết định 123-CP Về việc chia Trường cán bộ ngoại giao-ngoại thương thành Trường ngoại giao và Trường ngoại thương
Quyết định 1230/QĐ-TTg Về việc thành lập ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015
Quyết định 1243/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011 - 2020"
Quyết định 1258/QĐ-TTg Về việc Thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương
Quyết định 126/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì
Quyết định 127-CP Về việc mở trường đại học sư phạm miền núi
Quyết định 127-CP Về việc mở lớp chuyên tu đại học tại các trường y sĩ Thanh Hóa, Thái Bình và Việt Bắc
Quyết định 128-CP Về việc chia Trường đại học sư phạm Hà Nội thành 3 trường đại học sư phạm
Quyết định 1320/QĐ-TTg Thành lập Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
Quyết định 1325/QĐ-TTg Về danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định 1341/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"
Quyết định 1359/QĐ-TTg Về thành lập Trường Đại học Ngô Quyền
Quyết định 137/2003/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2003 - 2010
Quyết định 1379/QĐ-TTg Về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề các tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc và các huyện phía Tây tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020
Quyết định 138/2001/QĐ-TTg Về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước
Quyết định 1382/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến cho người Việt Nam ở nước ngoài"
Quyết định 1386/QĐ-TTg Thành lập Trường Đại học Thông tin liên lạc
Quyết định 139/2004/QĐ-TTg Về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp Quân khu
Quyết định 14/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài"
Quyết định 1400/QĐ-TTg Về việc phê duyệt đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục Quốc dân giai đoạn 2008 - 2020"
Quyết định 1404/QĐ-TTg Về việc Chuyển chủ đầu tư Dự án xây dựng Đại học Quốc gia tại Hoà Lạc
Quyết định 1404/QĐ-TTg Thành lập Trường Đại học Tân Trào
Quyết định 142/QĐ-TTg Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam
Quyết định 1437/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030"
Quyết định 1470/QĐ-TTg Về việc thay Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 – 2014
Quyết định 1483/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020
Quyết định 149/2006/QĐ-TTg Về phê duyệt Đề án "Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015"
Quyết định 150/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề
Quyết định 150-CT Về việc Học viện kỹ thuật quân sự mang tên đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
Quyết định 1505/QĐ-TTg Về phê duyệt Đề án “Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học Việt Nam giai đoạn 2008 – 2015”
Quyết định 1534/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam
Quyết định 155-CP Thành lập trường thủy sản thuộc quyền quản lí của tổng cục thủy sản
Quyết định 1558/QĐ-TTg Thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam
Quyết định 1559/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015 - 2020"
Quyết định 1576/QĐ-TTg Về việc thành lập Vụ Giáo dục dân tộc thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định 159/2002/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học
Quyết định 1593/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 39 năm 2008 tại Việt Nam
Quyết định 1603/QĐ-TTg Về việc bổ sung Ủy viên Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 – 2015
Quyết định 1625/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2020
Quyết định 163/QĐ-TTg Quy chế hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 - 2015
Quyết định 164/2005/QĐ-TTg Về việc phê duyệt đề án "Phát triển giáo dục từ xa giai đoạn 2005 - 2010"
Quyết định 164-TTg Về việc công nhận chính thức một số trường cao đẳng sư phạm
Quyết định 1640/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 - 2015
Quyết định 167-HĐBT Của Hội Đồng Bộ Trưởng Sô 167-HĐBT Ngày 28 Tháng 9 Năm 1982 Về Ngày Nhà Giáo Việt Nam
Quyết định 168-HĐBT Về việc công nhận trường Cao đẳng sư phạm các tỉnh Sông Bé, Long An, Tây Ninh
Quyết định 1685/QĐ-TTg Về việc đổi tên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thành Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định 170/QĐ-TTg Phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo
Quyết định 170/QĐ-TTg Về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học
Quyết định 171/QĐ-TTg Về việc đổi tên Trường đại học Kỹ thuật công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường đại học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định 173/QĐ-TTg Về thành lập Trường Đại học Nam Cần Thơ
Quyết định 1751/QĐ-TTg Thành lập Tổ công tác xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 – 2020
Quyết định 176-CT Về việc đổi tên hai trường âm nhạc thuộc bộ Văn hoá
Quyết định 1769/QĐ-TTg Nâng cấp Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thành cơ sở giáo dục đại học công lập
Quyết định 1784/QĐ-TTg Thay đổi Trưởng ban và Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020"
Quyết định 181-CP Về việc tách khoa kiến trúc-đô thị của Trường đại học xây dựng để thành lập Trường đại học kiến trúc
Quyết định 1907/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội
Quyết định 1928/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường"
Quyết định 1929/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học tư thục Thái Bình Dương
Quyết định 1951/QĐ-TTg Về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề tỉnh Tây Nguyên và huyện miền núi của tỉnh giáp Tây Nguyên giai đoạn 2011 - 2015
Quyết định 1981/QĐ-TTg Phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân
Quyết định 1982/QĐ-TTg Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam
Quyết định 20/2008/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012
Quyết định 201/1999/QĐ-TTg Về việc tách hai Trường Đại học Sư phạm khỏi hai Đại học Quốc gia
Quyết định 201/2001/QĐ-TTg Về việc phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010"
Quyết định 2053/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Truyền thông về xây dựng xã hội học tập
Quyết định 2067/QĐ-TTg Về việc Thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Quyết định 207/1998/QĐ-TTg Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định
Quyết định 208/QĐ-TTg Về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ
Quyết định 208/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ"
Quyết định 21/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Toán học Quốc tế lần thứ 48 năm 2007 tại Việt Nam
Quyết định 211/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam
Quyết định 2123/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015
Quyết định 214-CP Về việc mở trường đại học dự bị đại học dân tộc trung ương
Quyết định 214/CT Về việc giải thể Trường bổ túc văn hoá công nhân Trung ương số 1
Quyết định 2168/QĐ-TTg Cho phép thành lập Trường Đại học Công nghệ Miền Đông
Quyết định 2170/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020
Quyết định 221/2005/QĐ-TTg Về việc xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020
Quyết định 224-TTg Về việc đào tạo trên đại học ở trong nước do Chính Phủ ban hành
Quyết định 230/QĐ-TTg Thành lập Trường Đại học Nam Cần Thơ
Quyết định 2342/QĐ-TTg Thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định 2343/QĐ-TTg Về Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
Quyết định 235-TTg Về việc thành lập trường Đại học dân lập Kỹ thuật công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định 239/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 – 2015
Quyết định 240/QĐ-TTg Về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước
Quyết định 244/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học Hòa Bình
Quyết định 2448/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020
Quyết định 246-CP Về việc chuyển trường lý luận nghiệp vụ văn hóa thành trường cao đẳng nghiệp vụ văn hóa
Quyết định 248-TTg Về việc xây dựng trường sở thuộc ngành giáo dục
Quyết định 249/QĐ-TTg Thành lập Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Quyết định 26/2003/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục và Đào tạo đến năm 2005
Quyết định 260-TTg Về việc di chuyển học sinh miền nam trở về miền nam tiếp tục học tập
Quyết định 277/QĐ-TTg Bổ sung thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 - 2015
Quyết định 278-CP Về việc chuyển lớp đại học vừa học vừa làm đặt tại trường thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hoà Bình thành trường cao đẳng kỹ thuật Hà Sơn Bình
Quyết định 281/QĐ-TTg Về việc phê duyệt đề án hỗ trợ việc dạy học và học tiếng tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài
Quyết định 281/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"
Quyết định 282/2005/QĐ-TTg Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Trường Đại học Y Thái Bình
Quyết định 284/QĐ-TTg Thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định 30/2005/QĐ-TTg Về việc thành lập Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam
Quyết định 303/QĐ-TTg Quy định cơ chế tài chính đặc thù của Trường Đại học Việt Đức
Quyết định 339-TTg Về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học An ninh nhân dân
Quyết định 34-CP Về việc chuyển Phân hiệu đại học y Thái Bình thành Trường đại học y Thái Bình
Quyết định 35/QĐ-TTg Thành lập Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Quyết định 350/QĐ-TTg Thành lập Trường Đại học Kinh Bắc
Quyết định 356/QĐ-TTg Về việc điều chỉnh Đề án "Đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước"
Quyết định 36/QĐ-TTg Thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 - 2015
Quyết định 376/QĐ-TTg Thành lập Trường Đại học Sao Đỏ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ
Quyết định 377/QĐ-TTg Thành lập Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định 378/QĐ-TTg Đổi tên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương thành Trường Đại học Hải Dương
Quyết định 391/QĐ-TTg Bổ sung Quyết định 2186/QĐ-ttg về phân bổ vốn thực hiện Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012
Quyết định 392/QĐ-TTg Thành lập Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến tỉnh Hưng Yên
Quyết định 404/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Quyết định 405-TTg Về việc thành lập Trường Đại học dân lập Quản lý và kinh doanh Hà Nội
Quyết định 406-TTg Về việc tổ chức lại các trường cán bộ quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định 412/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên giai đoạn 2011 - 2015
Quyết định 418/QĐ-TTg Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho viện sốt rét – kí sinh trùng vÀ côn trùng trung ương
Quyết định 426-TTg Về một số vấn đề cấp bách trong mạng lưới các trường đại học
Quyết định 429/QĐ-TTg Về việc bổ sung Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước
Quyết định 47-TTg Về việc nâng cấp Trường Trung học Hoá chất thành Trường Cao đẳng Hoá chất
Quyết định 47/2001/QĐ-TTg Về việc phê duyệt ''Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2001 - 2010"
Quyết định 479-TTg Về việc nâng cấp trường Trung học kỹ thuật mỏ thành trường Cao đăng kỹ thuật mỏ
Quyết định 48/2002/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường Dạy nghề giai đoạn 2002-2010
Quyết định 494/QĐ-TTg Phê duyệt đề án một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
Quyết định 499/QĐ-TTg Về việc bổ sung Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 – 2014 thành lập theo Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định 50-TTg Về việc nâng cấp Trường Cán bộ Lao động - xã hội thành Trường Cao đẳng Lao động - Xã hội
Quyết định 579/QĐ-TTg Phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020
Quyết định 595/QĐ-TTg Thành lập Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
Quyết định 599/QĐ-TTg Về việc phê duyệt đề án “đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013 - 2020
Quyết định 60/QĐ-TTg Về việc thay Phó Chủ tịch thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008-2015
Quyết định 601/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Xây dựng hệ thống thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia"
Quyết định 614/QĐ-TTg Thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Quyết định 68-TTg Về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho viện quân y 108
Quyết định 692/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020"
Quyết định 699/QĐ-TTg Thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận
Quyết định 700/QĐ-TTg Thành lập Trường Đại học Trưng Vương tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
Quyết định 702/QĐ-TTg Về việc chuyển đổi loại hình của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định 703/QĐ-TTg Chuyển đổi loại hình của Trường Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định 711/QĐ-TTg Phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020"
Quyết định 721/QĐ-TTg Về việc bổ sung thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương
Quyết định 763/QĐ-TTg Về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2014 – 2019
Quyết định 764/QĐ-TTg Về việc thành lập Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo
Quyết định 773-TTg Về việc giao nhiệm vụ đàotạo trên đại học cho viện nghiên cứu khoa học thuỷ lợi Nam Bộ
Quyết định 80/QĐ-TTg Về việc bổ sung thành viên Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo
Quyết định 80-TTg Về việc công nhận trường cao đẳng sư phạm kỹ thuật I
Quyết định 808/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trình độ cao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, giai đoạn 2011 - 2020"
Quyết định 89/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”
Quyết định 891/QĐ-TTg Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc
Quyết định 911/QĐ-TTg Về phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020
Quyết định 920/QĐ-TTg Thành lập Trường Đại học Công nghiệp Vinh
Quyết định 927/QĐ-TTg Về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011 - 2020
Quyết định 929/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
Quyết định 959/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 - 2020
Quyết định 962/QĐ-TTg Về việc thay Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014
Quyết định 97-CP Về việc mở Trường đại học sư phạm miền núi
Quyết định 98-TTg/VG Về việc chuẩn bị mở trường đại học kỹ thuật miền núi
Quyết định 989/QĐ-TTg Về việc thành lập trường Đại học Phan Châu Trinh
Quyết định 998/QĐ-TTg Về việc thành lập ban tổ chức Diễn đàn giáo dục Đông Nam Á
Quyết định 999/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên