Tạo tài khoản
 

Nghị định 32/2015/NĐ-CP | Ban hành: 25/03/2015  |  Hiệu lực: 10/05/2015  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
25/03/2015
Ban hành
10/05/2015
Có hiệu lực
01/10/2019
Hết hiệu lực toàn bộ