Tạo tài khoản
 

Nghị định 59/2015/NĐ-CP | Ban hành: 18/06/2015  |  Hiệu lực: 05/08/2015  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
18/06/2015
Ban hành
05/08/2015
Có hiệu lực
01/07/2016
Hết hiệu lực một phần
01/06/2017
Hết hiệu lực một phần
15/09/2018
Hết hiệu lực một phần