Tạo tài khoản
 

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 16/12/2019  |  Hiệu lực: 01/01/2020  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
16/12/2019
Ban hành
01/01/2020
Có hiệu lực
30/06/2020
Hết hiệu lực một phần