Tạo tài khoản
 

Nghị định 22/2013/NĐ-CP | Ban hành: 13/03/2013  |  Hiệu lực: 01/05/2013  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
13/03/2013
Ban hành
01/05/2013
Có hiệu lực
15/12/2016
Hết hiệu lực một phần
16/08/2017
Hết hiệu lực toàn bộ