Tạo tài khoản
 

Thông tư 79/2005/TT-BNV | Ban hành: 10/08/2005  |  Hiệu lực: 10/09/2005  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
10/08/2005
Ban hành
10/09/2005
Có hiệu lực
06/07/2007
Hết hiệu lực một phần
11/07/2010
Hết hiệu lực một phần
05/12/2018
Hết hiệu lực một phần