Tạo tài khoản
 

Luật 15/2017/QH14 | Ban hành: 21/06/2017  |  Hiệu lực: 01/01/2018  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
21/06/2017
Ban hành
01/01/2018
Có hiệu lực
01/01/2021
Hết hiệu lực một phần