Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 85/2008/QĐ-BTC | Ban hành: 06/10/2008  |  Hiệu lực: 03/11/2008  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

BỘ TÀI CHÍNH
_____

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________

Số: 85/2008/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm ứng từ ngân sách nhà nước cho hoạt động kinh doanh

xăng đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 của Chính phủ quy đinh về kinh doanh xăng đầu;

Căn cứ văn bản số 253/TB-VPCP ngày 15/9/2008 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng về điều hành kinh doanh xăng, dầu trong thời gian tới;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm ứng từ ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tương ứng với số lỗ kinh doanh xăng đến ngày 21/7/2008 do thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước (bao gồm cả số lỗ của năm 2007 nếu có). Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối có trách nhiệm nhận nợ và hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 3 Quyết đinh này.

Điều 2. Hàng tháng, kể từ tháng 10 năm 2008, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được phép trích từ lợi nhuận trước thuế khoảng 1.000 đồng/lít trên số lượng xăng tiêu thụ để trả nợ cho ngân sách nhà nước.

Điều 3. Căn cứ vào số liệu quyết toán của tình hình lỗ kinh doanh mặt hàng xăng và mức trích theo quy định tại Điều 2 nêu trên, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối báo cáo Bộ Tài chính xem xét quyết định thời gian trích và trả nợ ngân sách nhà nước; đồng thời các doanh nghiệp ký biên bản nhận nợ với Bộ Tài chính (theo mẫu kèm theo Quyết định này).

Điều 4. Để đảm bảo giữ mặt bằng giá kinh doanh mặt hàng xăng đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, Bộ Tài chính quy định thời hạn trích tạo nguồn trả nợ ngân sách nhà nước. Thời hạn này được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối có khả năng hoàn trả nợ ngân sách nhà nước sớm hơn thì vẫn duy trì việc trích tạo nguồn cho đến hết thời hạn Bộ Tài chính quy định.

Trường hợp hết thời hạn do Bộ Tài chính quy định, nếu nguồn trích để hoàn trả nợ ngân sách nhà nước không đủ thì các doanh nghiệp sử đụng nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn trả nợ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Xuân Hà

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

                                        

................ ngày ........tháng ......năm 2008

 

GIẤY NHẬN NỢ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

                                    

                                         

              Tên doanh nghiệp:..................................................................................

              Trụ sở:.....................................................................................................

              Điện thoại liên lạc:...................................Số Fax:...................................

              Tài khoản Ngân hàng giao dịch:.............................................................

 

              Căn cứ Quyết định số 85/2008/QĐ-BTC ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tạm ứng từ Ngân sách Nhà nước cho hoạt động kinh doanh xăng đối với các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu, Tổng Công ty (Công ty)............................. . ............................cam kết và đề nghị Bộ Tài chính như sau:

              1. Số tiền lỗ kinh doanh xăng đến ngày 21/7/2008 của Tổng công ty (Công ty):.....................................................là........................đồng (bằng chữ:

..........................................................................................................................)

              2. Doanh nghiệp nhận nợ số tiền tạm ứng của ngân sách nhà nước là:.................................đồng (bằng chữ: ...............................)

để khắc phục khó khăn trong hoạt động kinh doanh mặt hàng xăng theo Thông báo số ngày 253/TB-VPCP ngày 15/9/2008 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng về điều hành kinh doanh xăng dầu trong thời gian tới.

              3. Hàng tháng, căn cứ vào lượng xăng tiêu thụ thực tế, doanh nghiệp cam kết trích........đồng/lít xăng trong thời hạn.........tháng (áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp kể từ tháng 10/2008) từ lợi nhuận trước thuế để trả nợ ngân sách nhà nước. Hết thời hạn trên nếu nguồn trích chưa đủ để trả nợ, doanh nghiệp cam kết sử dụng nguồn vốn hợp pháp khác để trang trải.

              4. Doanh nghiệp cam kết hoàn trả ngân sách nhà nước đủ số tiền nêu trên trong thời hạn ......... tháng nhưng không muộn hơn ngày...................

              5. Sau 01 tháng kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng, doanh nghiệp bắt đầu thực hiện hoàn trả ngân sách nhà nước mỗi tháng 01 lần.

              Số tiền hoàn trả mỗi lần được tính trên cơ sở mức trích tại điểm 3 cho lượng xăng tiêu thụ thực tế hàng tháng và hoàn trả hết số tiền nợ ngân sách nhà nước vào thời điểm kết thúc tại điểm 4 nêu trên.

              6. Doanh nghiệp hoàn trả ngân sách nhà nước vào tài khoản số: ....................tại kho bạc nhà nước....................................................................

              Sau mỗi lần hoàn trả, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) bằng văn bản lượng xăng tiêu thụ tương ứng với số tiền phải hoàn trả theo quy định trong tháng và bản sao giấy nộp tiền để theo dõi kiểm tra giám sát.

              7. Trường hợp chậm trả, doanh nghiệp sẽ phải chịu mức lãi suất bằng 200% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm cùng kỳ cho số tiền chậm trả và phải chịu các hình thức xử phạt khác theo quy định của Pháp luật.

              8. Doanh nghiệp cam kết chấp hành đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác của số liệu báo cáo; hướng dẫn của Bộ Tài chính liên quan việc tạm ứng, nhận nợ và trả nợ ngân sách nhà nước; đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh mọi sự kiểm tra và giám sát của các cơ quan chức năng nhà nước ./.

                                         

  TL.BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

CỤC TRƯỞNG

CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

TỔNG GIÁM ĐỐC

(GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP)

 

 

Collapse Luật Ngân sách Nhà nướcLuật Ngân sách Nhà nước
Expand Luật Ngân sách 2015Luật Ngân sách 2015
Collapse Luật Ngân sách 2002Luật Ngân sách 2002
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Công khai tài chính, ngân sáchCông khai tài chính, ngân sách
Expand Cơ chế tài chính đặc thù cho địa phươngCơ chế tài chính đặc thù cho địa phương
Expand Dự toán ngân sách nhà nướcDự toán ngân sách nhà nước
Expand Giao quyền tự chủ biên chế & kinh phí của cơ quan hành chính nhà nướcGiao quyền tự chủ biên chế & kinh phí của cơ quan hành chính nhà nước
Expand Mã số danh mục ngân sách chương trình quốc giaMã số danh mục ngân sách chương trình quốc gia
Expand Mục lục ngân sáchMục lục ngân sách
Expand NGÂN SÁCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC (I)NGÂN SÁCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC (I)
Expand NGÂN SÁCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC (II)NGÂN SÁCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC (II)
Expand NGÂN SÁCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC (III)NGÂN SÁCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC (III)
Expand NGÂN SÁCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC (IV)NGÂN SÁCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC (IV)
Expand NGÂN SÁCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC (V)NGÂN SÁCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC (V)
Expand Ngân sách địa phươngNgân sách địa phương
Expand Những quy định khácNhững quy định khác
Expand Phân bổ ngân sáchPhân bổ ngân sách
Expand Phân cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phươngPhân cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương
Expand Quyết toán ngân sáchQuyết toán ngân sách
Expand Quản lý ngân sách thu từ chống buôn lậuQuản lý ngân sách thu từ chống buôn lậu
Expand Quản lý ngân sách thu từ nguồn viện trợ, hỗ trợ của nước ngoàiQuản lý ngân sách thu từ nguồn viện trợ, hỗ trợ của nước ngoài
Expand Quản lý ngân sách thu từ phí, lệ phí, xử phạt hành chínhQuản lý ngân sách thu từ phí, lệ phí, xử phạt hành chính
Expand Quản lý, điều hành ngân sáchQuản lý, điều hành ngân sách
Collapse Thu, chi, tạm ứng ngân sách qua tài khoản Kho bạc NNThu, chi, tạm ứng ngân sách qua tài khoản Kho bạc NN
Thông tư 109/2011/TT-BTC Hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng TABMIS
Thông tư 113/2008/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Thông tư 128/2008/TT-BTC Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Thông tư 161/2012/TT-BTC Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Thông tư 162/2012/TT-BTC Quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước
Quyết định 30/2005/QĐ-BTC Về việc ban hành Chế độ mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước
Thông tư 33/2006/TT-BTC Hướng dẫn quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
Thông tư 39/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Thông tư 40/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 1 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo Thông tư số 08 /2013/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc Nhà nưóc (TABMIS)
Thông tư 49/2005/TT-BTC Hướng dẫn tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho ngân sách nhà nước
Thông tư 61/2014/TT-BTC Về việc hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
Thông tư 62/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước
Thông tư 79/2003/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Thông tư 80/2003/TT-BTC Hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Quyết định 85/2008/QĐ-BTC Về việc tạm ứng từ ngân sách nhà nước cho hoạt động kinh doanh xăng đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối
Thông tư 97/2004/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, chi trả, thanh toán các khoản chi Ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ qua Kho bạc Nhà nước
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC Hợp nhất quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC Hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC Hợp nhất Thông tư quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước
Expand Thủ tục thu, phối hợp thu nộp ngân sách nhà nướcThủ tục thu, phối hợp thu nộp ngân sách nhà nước
Expand Tiết kiệm chi thường xuyên ngân sáchTiết kiệm chi thường xuyên ngân sách
Expand Chuyển nguồn ngân sáchChuyển nguồn ngân sách
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Luật Ngân sách 1996, sửa đổi 1998Luật Ngân sách 1996, sửa đổi 1998
Expand VBQPPL về ngân sách (cũ)VBQPPL về ngân sách (cũ)