Tạo tài khoản
 

Nghị định 48/2013/NĐ-CP | Ban hành: 14/05/2013  |  Hiệu lực: 01/07/2013  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
14/05/2013
Ban hành
01/07/2013
Có hiệu lực
15/12/2016
Hết hiệu lực một phần
25/09/2017
Hết hiệu lực một phần