Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Nghị định 114/2011/NĐ-CP | Ban hành: 13/12/2011  |  Hiệu lực: 15/02/2012  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

CHÍNH PHỦ
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________

Số: 114/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

NGHỊ ĐỊNH

Quy định về mẫu biểu trong xử phạt vi phạm hành chính

của bộ đội biên phòng, cảnh sát biển

___________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002, Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ Pháp lệnh Bộ đội biên phòng năm 1997;

Căn cứ Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về mẫu biểu, phát hành, in ấn, quản lý, sử dụng các loại mẫu biểu trong xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Mẫu biểu và sử dụng mẫu biểu

1. Ban hành kèm theo Nghị định này Phụ lục mẫu biểu trong xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển gồm các loại sau:

a) Mẫu quyết định gồm 21 loại;

b) Mẫu biên bản gồm 18 loại;

c) Mẫu biểu khác gồm 5 loại.

2. Các mẫu biểu được sử dụng thống nhất cho các cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển trong các lĩnh vực có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Điều 4. Phát hành, quản lý mẫu biểu

1. Mẫu quyết định, biên bản, các loại mẫu biểu khác quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định này được in, phát hành theo hình thức mẫu in hoặc mẫu điện tử.

a) Mẫu in là văn bản được in ra trên các thiết bị in ấn, thiết bị tin học hoặc các loại máy khác;

b) Mẫu điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về nội dung các loại quyết định, biên bản, mẫu biểu khác, được khởi tạo, lập, phát hành trên các thiết bị điện tử.

2. Các mẫu quyết định, biên bản, mẫu biểu khác được phát hành trên các thiết bị điện tử khi đưa ra sử dụng phải dưới dạng mẫu in.

3. Bộ Quốc phòng quản lý thống nhất các mẫu biểu trong xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển; quy định cụ thể về in ấn, phát hành mẫu biểu in, mẫu biểu điện tử và quản lý, sử dụng mẫu biểu.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2012.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 


PHỤ LỤC

MẪU BIỂU TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG, CẢNH SÁT BIỂN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 114/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ)

TT

Mã số

Tên mẫu biểu

I - MẪU QUYẾT ĐỊNH

01

XPHC-BQP-MQĐ 01

Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính

02

XPHC-BQP-MQĐ 02

Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính

03

XPHC-BQP-MQĐ 03

Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

04

XPHC-BQP-MQĐ 04

Quyết định gia hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

05

XPHC-BQP-MQĐ 05

Quyết định khám người theo thủ tục hành chính

06

XPHC-BQP-MQĐ 06

Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật

07

XPHC-BQP-MQĐ 07

Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

08

XPHC-BQP-MQĐ 08

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục đơn giản

09

XPHC-BQP-MQĐ 09

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo

10

XPHC-BQP-MQĐ 10

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

11

XPHC-BQP-MQĐ 11

Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

12

XPHC-BQP-MQĐ 12

Quyết định gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

13

XPHC-BQP-MQĐ 13

Quyết định nộp tiền phạt nhiều lần

14

XPHC-BQP-MQĐ 14

Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

15

XPHC-BQP-MQĐ 15

Quyết định thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

16

XPHC-BQP-MQĐ 16

Quyết định thành lập Hội đồng định giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

17

XPHC-BQP-MQĐ 17

Quyết định hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính

18

XPHC-BQP-MQĐ 18

Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

19

XPHC-BQP-MQĐ 19

Quyết định hoãn chấp hành quyết định phạt tiền

20

XPHC-BQP-MQĐ 20

Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

21

XPHC-BQP-MQĐ 21

Quyết định chuyển quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành

II - MẪU BIÊN BẢN

01

XPHC-BQP-MBB 01

Biên bản vi phạm hành chính

02

XPHC-BQP-MBB 02

Biên bản vi phạm hành chính (sử dụng đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính)

03

XPHC-BQP-MBB 03

Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

04

XPHC-BQP-MBB 04

Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (trường hợp không xác định được chủ sở hữu)

05

XPHC-BQP-MBB 05

Biên bản khám người theo thủ tục hành chính

06

XPHC-BQP-MBB 06

Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

07

XPHC-BQP-MBB 07

Biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

08

XPHC-BQP-MBB 08

Biên bản xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng

09

XPHC-BQP-MBB 09

Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

10

XPHC-BQP-MBB 10

Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

11

XPHC-BQP-MBB 11

Biên bản định giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

12

XPHC-BQP-MBB 12

Biên bản trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ

13

XPHC-BQP-MBB 13

Biên bản niêm phong/mở niêm phong tang vật, phương tiện bị tạm giữ

14

XPHC-BQP-MBB 14

Biên bản cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

15

XPHC-BQP-MBB 15

Biên bản ghi lời khai

16

XPHC-BQP-MBB 16

Biên bản làm việc

17

XPHC-BQP-MBB 17

Biên bản giao nhận

18

XPHC-BQP-MBB 18

Biên bản bàn giao giấy tờ bị tạm giữ

III - MẪU BIỂU KHÁC

01

XPHC-BQP-GUQXLVPHC

Giấy ủy quyền xử lý vi phạm hành chính

02

XPHC-BQP-GUQTGN

Giấy ủy quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

03

XPHC-BQP-TBTGN

Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính

04

XPHC-BQP-TBTGGT

Thông báo về việc tạm giữ giấy tờ

05

XPHC-BQP-TKTVPT

Thống kê tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 

XPHC-BQP-MQĐ 01

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/QĐ-TGN

(2), ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Căn cứ Điều 44, Điều 45 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Xét cần phải áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính để:(3) ..............................

              ,

Tôi: …………………………………………… Cấp bậc:             

Chức vụ: …………………………………………Đơn vị:             

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với:

Ông (Bà): ……………………….. Năm sinh: ……….. Quốc tịch:             

Nghề nghiệp:             

Địa chỉ:             

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số:             

Cấp ngày: …………………….. Nơi cấp:             

Lý do tạm giữ: Ông (Bà) đã có hành vi vi phạm hành chính(4)…………. quy định tại(5)             

Điều 2. Thời hạn tạm giữ là … giờ, kể từ … giờ … phút ngày … tháng … năm … đến … giờ … phút ngày … tháng … năm …

Theo yêu cầu của Ông (Bà) ……………….. việc tạm giữ đã thông báo cho gia đình, tổ chức, nơi làm việc hoặc học tập là:(6)              

Vì:(7) …………………. là người chưa thành niên, tạm giữ ban đêm/thời hạn tạm giữ trên 06 giờ, việc tạm giữ được thông báo vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm … cho cha, mẹ/người giám hộ là:(8)             

Địa chỉ gia đình: …………………….số điện thoại: …………………email:             

Điều 3. Quyết định này được giao cho

1. Ông (Bà): ………………………………. để chấp hành.

2.(9) …………………………………… để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi trường hợp áp dụng.

(4) Ghi tóm tắt hành vi vi phạm.

(5) Ghi rõ điểm, khoản, điều của nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính.

(6,8) Ghi họ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, người được thông báo theo yêu cầu của người bị tạm giữ hoặc tạm giữ người chưa thành niên trên 6 giờ hoặc vào ban đêm.

(7) Ghi họ tên người chưa thành niên.

(9) Ghi họ tên, chức vụ người tổ chức thực hiện việc tạm giữ.

 


XPHC-BQP-MQĐ 02

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/QĐ-TGN

(2), ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Căn cứ Điều 44, Điều 45 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính số ……./QĐ-TGN ngày … tháng … năm … do …………………………..ký,

Tôi: …………………………………… Cấp bậc:              

Chức vụ: ………………………………..Đơn vị:             

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời hạn tạm giữ đối với:

Ông (Bà): ………………………. Năm sinh: ………… Quốc tịch:             

Nghề nghiệp:             

Địa chỉ:             

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: ……………..Cấp ngày:             

Nơi cấp:             

Đang bị tạm giữ theo Quyết định số …./QĐ-TGN ngày … tháng … năm ……. có thời hạn tạm giữ là … giờ.

Lý do kéo dài thời hạn tạm giữ:(3)              

Điều 2. Thời hạn kéo dài là … giờ, kể từ … giờ … phút ngày … tháng … năm … đến … giờ … phút ngày … tháng … năm …

Việc kéo dài thời hạn tạm giữ đã thông báo cho gia đình, tổ chức, nơi làm việc hoặc học tập thông báo cho cha, mẹ/người giám hộ của đối tượng vi phạm là người chưa thành niên biết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được giao cho:

1. Ông (Bà): ……………………………….để chấp hành.

2.(4) ……………………………………….để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi rõ trường hợp cần thiết kéo dài thời hạn tạm giữ.

(4) Ghi họ tên, chức vụ người tổ chức thực hiện việc tạm giữ.

 


XPHC-BQP-MQĐ 03

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/QĐ-TGTVPT

(2), ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 46 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Xét cần phải áp dụng biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để (3): ………,

Tôi: ……………………………………… Cấp bậc:             

Chức vụ: …………………………………Đơn vị:             

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của:

Ông (Bà)/tổ chức: …………………………… Quốc tịch:             

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:             

Địa chỉ:             

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/QĐ thành lập hoặc ĐKKD số:             

Cấp ngày: ……………………. Nơi cấp:             

Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm:(4) (nếu nhiều lập bản thống kê riêng)

             

             

Điều 2. Thời hạn tạm giữ: … ngày, kể từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

Lý do tạm giữ: Ông (Bà)/tổ chức đã có hành vi vi phạm hành chính(5) ………quy định tại             

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, giao cho:

1. Ông (Bà)/tổ chức: ……………………………….để chấp hành.

2.(6) ……………………………………….để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi rõ căn cứ tạm giữ.

(4) Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện.

(5) Ghi tóm tắt hành vi vi phạm; điểm, khoản, điều của nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính.

(6) Ghi họ tên, chức vụ người tổ chức thực hiện việc tạm giữ.

 


XPHC-BQP-MQĐ 04

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/QĐ- GHTGTVPT

(2), ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Gia hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 46 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Tôi: ……………………Cấp bậc: ……………………. Chức vụ:              

Đơn vị:             

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chính của:

Ông (Bà)/tổ chức:……………………….. Quốc tịch:             

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:             

Địa chỉ:             

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/QĐ thành lập hoặc ĐKKD số:             

Cấp ngày: ………………………… Nơi cấp:             

Đã bị tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo Quyết định số …../QĐ-TGTVPT ngày … tháng … năm …

Thời gian gia hạn là ............ ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...

Lý do: Xét cần có thêm thời gian để xác minh những tình tiết làm căn cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Ông (Bà)/tổ chức: ……………………………….để chấp hành.

2. (3)……………………………………….để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi họ tên, chức vụ người tổ chức thực hiện việc tạm giữ.

 

XPHC-BQP-MQĐ 05

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/QĐ-KN

(2), ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Khám người theo thủ tục hành chính

Căn cứ Điều 47 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Xét cần thiết để phát hiện, thu giữ trong người đồ vật, tài liệu, phương tiện vi phạm hành chính,

Tôi: …………................................…………Cấp bậc:             

Chức vụ: .....................................................Đơn vị:             

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khám người theo thủ tục hành chính đối với:

Ông (Bà):……………………….. Năm sinh: …………… Quốc tịch:             

Nghề nghiệp:             

Địa chỉ:             

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số:             

Cấp ngày: ………………………… Nơi cấp:             

Lý do khám: (3)             

             

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Ông (Bà): ……………………………….để chấp hành.

2. (4)……………………………………….để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi rõ lý do khám là những căn cứ cho rằng người vi phạm hành chính cất giấu trong người những đồ vật, phương tiện, tài liệu vi phạm hành chính.

(4) Ghi họ tên, chức vụ người tổ chức thực hiện việc khám người.

 


XPHC-BQP-MQĐ 06

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/QĐ-KPTVTĐV

(2), ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Khám phương tiện vận tải, đồ vật

Căn cứ Điều 48 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Xét cần để phát hiện tang vật vi phạm hành chính đang được cất giấu trong phương tiện vận tải, đồ vật, nhằm ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính,

Tôi: …………………………………………….Cấp bậc:             

Chức vụ: ……………………………………….Đơn vị:             

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khám phương tiện vận tải, đồ vật là:(3)

             

Chủ phương tiện vận tải, đồ vật (người điều khiển phương tiện) bị khám:

Ông (Bà): ……………………….. Quốc tịch:             

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:             

Địa chỉ:             

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/QĐ thành lập hoặc ĐKKD số:             

Cấp ngày: ……………………………. Nơi cấp:             

Biển số đăng ký phương tiện vận tải (nếu có):(4)             

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Ông (Bà): ……………………………….để chấp hành.

2. (5)……………………………………….để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH(6)
(ký tên, ghi rõ cấp bậc, họ tên)

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi rõ phương tiện vận tải hoặc đồ vật bị khám.

(4) Ghi rõ biển số đăng ký phương tiện vận tải (ô tô, tàu, thuyền…).

(5) Ghi họ tên, chức vụ người tổ chức thực hiện việc khám.

(6) Nếu là những người được quy định tại Điều 45 PLXLVPHC thì ký, đóng dấu, ghi rõ cấp bậc, họ tên.

 


XPHC-BQP-MQĐ 07

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/QĐ-KNCGTVPT

(2), ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 49 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Xét cần để phát hiện tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nhằm ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính,

Tôi: …………………………………………….Cấp bậc:             

Chức vụ: ……………………………………….Đơn vị:             

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là:(3)

             

Chủ nơi bị khám:

Ông (Bà): ……………………………….. Quốc tịch:             

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:             

Địa chỉ:             

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/QĐ thành lập hoặc ĐKKD số:             

Cấp ngày: ……………………………. Nơi cấp:             

Phạm vi khám:(4)             

Thời gian khám:             

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Ông (Bà): ……………………………….để chấp hành.

2. (5)……………………………………….để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Ý KIẾN CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP HUYỆN(6)
(ký tên, đóng dấu)
(ghi rõ họ tên)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

 

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi rõ nơi khám là nơi ở, nơi làm việc, …

(4) Ghi rõ khám toàn bộ nơi ở, nơi làm việc, …hoặc khám một phần của các nơi đó.

(5) Ghi họ tên, chức vụ người chủ trì thực hiện việc khám.

(6) Trường hợp khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện VPHC là nơi ở.

 


XPHC-BQP-MQĐ 08

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/QĐ-XPHC

(2), ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục đơn giản

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ(3)               ;

Xét hành vi vi phạm hành chính do:(4)              thực hiện;

Tôi: …………………………………………….Cấp bậc:             

Chức vụ: ……………………………………….Đơn vị:             

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục đơn giản đối với:

Ông (Bà)/tổ chức: ……………………………….. Quốc tịch:             

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:             

Địa chỉ:             

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/QĐ thành lập hoặc ĐKKD số:             

Cấp ngày: ……………………………. Nơi cấp:             

Với các hình thức sau:

1. Hình thức xử phạt chính: ………………………..Mức phạt:             

              .(5)

2. Hình thức xử phạt bổ sung:             

             

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:             

             

Lý do: Đã có hành vi vi phạm hành chính             

…………………………………… quy định tại               .(6)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm ….

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Ông (Bà)/tổ chức …………………………………………………để chấp hành.

Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày nhận được Quyết định, cá nhân/tổ chức bị xử phạt phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Số tiền phạt có thể nộp tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt hoặc nộp tại Kho bạc Nhà nước(7) ……………………… Nếu quá thời hạn trên mà không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Ông (Bà)/tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Kho bạc Nhà nước ……………………………….. để thu tiền phạt.

3. (8)……………………………………… để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký tên, ghi rõ cấp bậc, họ tên)

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi điều của nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính.

(4) Ghi rõ họ tên người/tổ chức vi phạm.

(5) Ghi rõ tổng số tiền phạt.

(6) Ghi tóm tắt hành vi vi phạm; điểm, khoản, điều của nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính.

(7) Ghi rõ tên, địa chỉ Kho bạc Nhà nước mà người bị xử phạt đến nộp tiền phạt.

(8) Ghi họ tên, chức vụ người thi hành Quyết định hoặc gửi cho cơ quan, tổ chức có liên quan.

 


XPHC-BQP-MQĐ 09

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/QĐ-XPHC

(2), ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ(3)               ;

Xét hành vi vi phạm hành chính do:(4)…………………………..............................………. thực hiện,

Tôi: …………………………………………….Cấp bậc:             

Chức vụ: ……………………………………….Đơn vị:             

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo đối với:

Ông (Bà)/tổ chức: ………………………………… Quốc tịch:             

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:             

Địa chỉ:             

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/QĐ thành lập hoặc ĐKKD số:             

Cấp ngày: …………………………….. Nơi cấp:             

Hình thức xử phạt bổ sung:             

Biện pháp khắc phục hậu quả:             

Lý do: Đã có hành vi vi phạm hành chính              

…………………………….. quy định tại(5)             

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Ông (Bà)/tổ chức: ……………………………….để chấp hành.

2. (6)……………………………………….để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký tên, ghi rõ cấp bậc, họ tên)

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi điều của nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính.

(4) Ghi rõ họ tên người/tổ chức vi phạm.

(5) Ghi tóm tắt hành vi vi phạm; điểm, khoản, điều của nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính.

(6) Ghi họ tên, chức vụ người thi hành Quyết định hoặc gửi cho cơ quan, tổ chức có liên quan.

 


XPHC-BQP-MQĐ 10

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/QĐ-XPHC

(2), ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ:(3)              ;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số …/BB-VPHC do …………….. lập hồi … giờ … ngày … tháng … năm …, tại             

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ,

Tôi: …………………………………………….Cấp bậc:             

Chức vụ: ……………………………………….Đơn vị:             

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Ông (Bà)/tổ chức: …………………………………. Quốc tịch:             

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:             

Địa chỉ:             

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/QĐ thành lập hoặc ĐKKD số:             

Cấp ngày: …………………………….. Nơi cấp:             

Với các hình thức sau:

1. Hình thức xử phạt chính (hình thức, mức phạt với từng hành vi theo điểm, khoản, điều của nghị định):             

Mức phạt chung:             

2. Hình thức phạt bổ sung (nếu có):             

3. Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):             

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trong thời hạn 03 ngày Quyết định này được giao cho:

1. Ông (Bà)/tổ chức              để chấp hành.

Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày nhận được Quyết định, cá nhân/tổ chức bị xử phạt phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Số tiền phạt có thể nộp tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt hoặc nộp tại Kho bạc Nhà nước(4)…………………. Nếu quá thời hạn trên mà không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Ông (Bà)/tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Kho bạc Nhà nước ……………………………………………. để thu tiền phạt.

3. (5)…………………………………………….. để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi điều của nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính.

(4) Ghi rõ tên, địa chỉ Kho bạc Nhà nước mà người bị xử phạt đến nộp tiền phạt.

(5) Ghi họ tên, chức vụ người tổ chức thực hiện Quyết định xử phạt.

 


XPHC-BQP-MQĐ 11

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/QĐ-KPHQ

(2), ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

Căn cứ Điều 12, Điều 56 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số …/BB-VPHC do……………lập hồi … giờ … ngày … tháng … năm … tại ………………………;

Để khắc phục triệt để hậu quả do vi phạm hành chính gây ra,

Tôi: …………………………………………….Cấp bậc:             

Chức vụ: ……………………………………….Đơn vị:             

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra đối với:

Ông (Bà)/tổ chức: …………………………………. Quốc tịch:             

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:             

Địa chỉ:             

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/QĐ thành lập hoặc ĐKKD số:             

Cấp ngày: …………………………….. Nơi cấp:             

Đã có hành vi vi phạm hành chính: (3)              

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:             

Lý do không áp dụng hình thức xử phạt: (4)             

Biện pháp để khắc phục hậu quả gồm: (5)              

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Ông (Bà)/tổ chức              để thi hành.

Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày nhận được Quyết định, cá nhân/tổ chức có tên trên phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này. Nếu quá thời hạn mà không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Ông (Bà)/tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. (6) …………………………………………….. để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

Ghi chú: Quyết định này được áp dụng trong trường hợp không ra quyết định xử phạt.

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi tóm tắt hành vi vi phạm; điểm, khoản, điều của nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính.

(4) Ghi rõ lý do không áp dụng hình thức xử phạt.

(5) Ghi cụ thể từng biện pháp.

(6) Ghi họ tên, chức vụ người tổ chức thực hiện.

 


XPHC-BQP-MQĐ 12

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/QĐ-GHXPHC

(2), ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 56 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số …/BB-VPHC do ………………. lập hồi … giờ … ngày … tháng … năm … tại …………………………….;

Xét đề nghị của              ,

Tôi: …………………………………………….Cấp bậc: ....................... Chức vụ:              

Đơn vị:             

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Ông (Bà)/tổ chức: …………………………… Quốc tịch:             

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:             

Địa chỉ:             

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/QĐ thành lập hoặc ĐKKD số:             

Cấp ngày: …………………………….. Nơi cấp:             

Thời hạn là ………….ngày, kể từ ngày … tháng … năm …

Lý do: cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao cho(3)…………………. tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi họ tên, chức vụ người thi hành Quyết định.

 

XPHC-BQP-MQĐ 13

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/QĐ-NTPNL

(2), ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Nộp tiền phạt nhiều lần

Căn cứ Điều 57 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Điều 27 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …/QĐ-XPHC ngày … tháng … năm … của              ;

Xét Đơn của Ông (Bà)/tổ chức(3)……………………….. có xác nhận của(4)              ,

Tôi: …………………………………………….Cấp bậc:             

Chức vụ: ……………………………………….Đơn vị:             

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nộp tiền phạt nhiều lần đối với:

Ông (Bà)/tổ chức: …………………………… Quốc tịch:             

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:             

Địa chỉ:             

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/QĐ thành lập hoặc ĐKKD số:             

Cấp ngày: …………………………….. Nơi cấp:             

Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần là:(5)………..kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …/QĐ-XPHC ngày … tháng … năm … có hiệu lực.

Số tiền nộp phạt mỗi lần là:(6)………..; số tiền còn lại chưa nộp phạt phải chịu lãi suất không kỳ hạn được tính từ khi Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Ông (Bà)/tổ chức ………………………………………………….để chấp hành.

Ông (Bà)/tổ chức phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này. Hết thời hạn nộp tiền lần cuối cùng mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế.

2. (7) ………………………………………. để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi rõ họ tên/cơ quan, tổ chức vi phạm đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần.

(4) Ghi rõ tên xã (phường, thị trấn) hoặc tổ chức nơi người đó công tác xác nhận/đối với tổ chức phải có cơ quan thuế xác nhận.

(5) Thời hạn nộp tiền phạt không quá 12 tháng.

(6) Số tiền nộp phạt mỗi lần tối thiểu không dưới 1/3 tổng số tiền phạt.

(7) Ghi họ tên, chức vụ người thi hành Quyết định hoặc gửi cho cơ quan, tổ chức có liên quan.

 


XPHC-BQP-MQĐ 14

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/QĐ-TTTVPT

(2), ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 61 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số …/BB-TGTVPT do ………… lập hồi … giờ … ngày … tháng … năm ..., tại              ;

Căn cứ kết quả thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về việc xác định chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và niêm yết công khai tại: ……………………… từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …,

Tôi: …………………………………………….Cấp bậc:             

Chức vụ: ……………………………………….Đơn vị:             

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính: (4) (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng)

             

             

             

Số tang vật, phương tiện trên được chuyển đến: (5)

             

              để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao cho:(6)…………………………… Chức vụ: ……………. Đơn vị: ……………….. Cùng: ……………… tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

Ghi chú: Sử dụng trong trường hợp tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp.

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

(3) Ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị đã niêm yết thông báo.

(4) Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện.

(5) Ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị.

(6) Ghi họ tên, chức vụ người thi hành Quyết định hoặc gửi cho cơ quan, tổ chức có liên quan.


XPHC-BQP-MQĐ 15

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/QĐ-TLHĐ

(2), ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 61 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Quyết định(3)………….số ……/……….do …………… lập hồi … giờ … ngày … tháng … năm … tại ………………………..;

Xét cần xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để tiêu hủy,

Tôi: …………………………………………….Cấp bậc:             

Chức vụ: ……………………………………….Đơn vị:             

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm các thành viên:

1) ………………………. Chức vụ: ………………. Cơ quan/Đơn vị:              ;

2) ………………………. Chức vụ: ………………. Cơ quan/Đơn vị:              ;

3) ………………………. Chức vụ: ………………. Cơ quan/Đơn vị:              ;

4) ………………………. Chức vụ: ………………. Cơ quan/Đơn vị:              ;

5) ………………………. Chức vụ: ………………. Cơ quan/Đơn vị:             

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm xử lý để tiêu hủy những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng tự giải thể sau khi đã thực hiện xong nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên trong Hội đồng và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

(3) Ghi Quyết định xử phạt hoặc Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

 

XPHC-BQP-MQĐ 16

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/QĐ-TLHĐ

(2), ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng định giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 61 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Điều 34 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số …/QĐ-TGTVPT ngày … tháng … năm … do …………………..ký;

Căn cứ Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số …/BB-TGTVPT ngày … tháng … năm … do ……………………lập;

Xét cần phải định giá tang vật, phương tiện bị tạm giữ, làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt,

Tôi: …………………………………………….Cấp bậc:             

Chức vụ: ……………………………………….Đơn vị:             

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng định giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm các thành viên:

1) ………………………. Chức vụ: ………………. Cơ quan/Đơn vị:              ;

2) ………………………. Chức vụ: ………………. Cơ quan/Đơn vị:              ;

3) ………………………. Chức vụ: ………………. Cơ quan/Đơn vị:              ;

4) ………………………. Chức vụ: ………………. Cơ quan/Đơn vị:             

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm định giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng tự giải thể sau khi thực hiện xong nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên trong Hội đồng và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 


XPHC-BQP-MQĐ 17

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/QĐ-HQĐ

(2), ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 62 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Xét hành vi vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm,

Tôi: ……………………………………Cấp bậc: ……………Chức vụ             

Đơn vị:             

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …/QĐ-XPHC ngày … tháng … năm … của ………………………….

Đối với Ông (Bà)/tổ chức: ……………………………….. Quốc tịch:             

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:             

Địa chỉ:             

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/QĐ thành lập hoặc ĐKKD số:             

Cấp ngày: …………………………….. Nơi cấp:             

Lý do: để chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao cho:(3)……………………….. Chức vụ: …………… Đơn vị: ……………. Cùng …………………… tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi họ tên, chức vụ người thi hành Quyết định hoặc gửi cho cơ quan, tổ chức có liên quan.

 


XPHC-BQP-MQĐ 18

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/QĐ-CHS

(2), ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

Căn cứ Điều 62 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số …/BB-VPHC do ……….. lập hồi … giờ … ngày … tháng … năm …, tại ………………………………..;

Căn cứ kết quả xác minh có dấu hiệu của tội phạm quy định tại Điều ….. của Bộ luật hình sự của nước CHXHCNVN,

Tôi: …………………………………………….Cấp bậc:             

Chức vụ: ……………………………………….Đơn vị:             

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính:(3)

             

             

đến:(4)              để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm được chuyển giao gồm:(5)

             

             

             

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày hủy quyết định xử phạt phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền.

Điều 3. Giao cho:(6) …………………………….. tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi rõ tên hồ sơ vụ vi phạm hành chính.

(4) Ghi tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ, tang vật vụ vi phạm hành chính.

(5) Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện cần chuyển giao.

(6) Ghi họ tên, chức vụ người tổ chức thực hiện Quyết định.

 


XPHC-BQP-MQĐ 19

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/QĐ-HCH

(2), ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Hoãn chấp hành quyết định phạt tiền

Căn cứ Điều 65 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ………../QĐ-XPHC ngày … tháng … năm … do …………………………….ký;

Xét đề nghị của Ông (Bà):             

Địa chỉ:             

Đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế được(3) ……………….. xác nhận,

Tôi: …………………………………………….Cấp bậc:             

Chức vụ: ……………………………………….Đơn vị:             

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hoãn chấp hành quyết định phạt tiền tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …/QĐ-XPHC ngày … tháng … năm … do …………ký.

Thời hạn được hoãn đến hết ngày … tháng … năm …..

Ngay sau khi hết thời hạn được hoãn trên, Ông (Bà): ……………………. phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định phạt tiền, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao cho:(4)…………………………………….tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi rõ tên xã (phường, thị trấn) hoặc cơ quan nơi người đó công tác xác nhận đơn đề nghị hoãn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(4) Ghi họ tên, chức vụ người thi hành Quyết định hoặc gửi cho cơ quan, tổ chức có liên quan.

 

XPHC-BQP-MQĐ 20

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/QĐ-CC

(2), ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 66, Điều 66a, Điều 67 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Để bảo đảm thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …/QĐ-XPHC ngày … tháng … năm … do ……………………..ký,

Tôi: …………………………………………….Cấp bậc:             

Chức vụ: ……………………………………….Đơn vị:             

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Ông (Bà)/tổ chức: ……………………………….. Quốc tịch:             

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:             

Địa chỉ:             

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/QĐ thành lập hoặc ĐKKD số:             

Cấp ngày: …………………………….. Nơi cấp:             

Biện pháp cưỡng chế gồm:(3)             

             

             

Thời gian, địa điểm thực hiện:(4)             

             

             

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Ông (Bà)/tổ chức …………………………………….để chấp hành.

Ông (Bà)/tổ chức phải nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế.

2. (5)…………………………………….để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi rõ biện pháp cưỡng chế được áp dụng.

(4) Ghi rõ thời gian, địa điểm tổ chức cưỡng chế.

(5) Ghi họ tên, chức vụ người tổ chức thực hiện hoặc gửi cho cơ quan phối hợp cưỡng chế, cơ quan, tổ chức có liên quan.

 


XPHC-BQP-MQĐ 21

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/QĐ-CQĐ

(2), ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Chuyển quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành

Căn cứ Điều 68 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính,

Tôi: …………………………………………….Cấp bậc:             

Chức vụ: ……………………………………….Đơn vị:             

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …/QĐ-XPHC ngày … tháng … năm … do …………………….. ký đến:(3)……………………….để thi hành theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả cho cơ quan ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao cho cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 1 và cá nhân/tổ chức bị xử phạt để thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi tên, địa chỉ của cơ quan/tổ chức mà Quyết định xử phạt được chuyển đến.

 


XPHC-BQP-MBB 01

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/BB-VPHC

……(2), ngày … tháng … năm  ………

 

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Về ……………………………………………. (3)

Hôm nay, hồi … giờ … ngày … tháng … năm ……., tại              

             

Chúng tôi gồm: (4)

             

             

             

Với sự chứng kiến của: (5)

             

             

             

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với: (6)

Ông (Bà)/tổ chức:               Năm sinh: ………………..

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:              

Địa chỉ:              

Giấy CMND/Quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh số:              

Cấp ngày: …………………….. Nơi cấp:              

Đã có các hành vi vi phạm hành chính như sau: (7)

             

             

Các hành vi trên đã vi phạm vào (8)              

             

             

Người/tổ chức bị thiệt hại: (9)

             

             

             

Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức vi phạm:

             

             

Ý kiến trình bày của người chứng kiến:

             

             

             

Ý kiến trình bày của người/tổ chức bị thiệt hại:

             

             

Chúng tôi đã yêu cầu Ông (Bà)/tổ chức vi phạm đình chỉ ngay hành vi vi phạm.

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính được áp dụng gồm:

             

             

             

Tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ gồm: (10) (Nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng)

             

             

             

Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Yêu cầu Ông (Bà)/đại diện tổ chức vi phạm có mặt tại ………………… lúc … giờ … ngày … tháng … năm … để giải quyết.

Biên bản lập xong hồi ….. giờ … ngày … tháng … năm …, gồm … trang, được lập thành … bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; đã giao cho người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm một bản.

 

NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ cấp bậc, họ tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lý do không ký biên bản:

             

             

             

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi lĩnh vực vi phạm hành chính theo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính.

(4) Ghi họ tên, chức vụ của người lập biên bản.

(5) Ghi họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ của người chứng kiến. Nếu có đại diện chính quyền ghi rõ họ tên, chức vụ.

(6) Ghi họ tên người vi phạm hoặc họ tên, chức vụ của đại diện tổ chức vi phạm.

(7) Ghi tóm tắt hành vi vi phạm (ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm, mô tả hành vi vi phạm; đối với vi phạm trên các vùng biển cần ghi rõ tên tàu, công suất máy chính, tổng dung tích/trọng tải toàn phần, tọa độ, hành trình).

(8) Ghi điểm, khoản, điều của nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính.

(9) Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức bị thiệt hại.

(10) Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện.

 


XPHC-BQP-MBB 02

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/BB-VPHC

……(2), ngày … tháng … năm  ………

 

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Về ……………………………………………. (3)

Hôm nay, hồi … giờ … ngày … tháng … năm ……., tại              

             

Chúng tôi gồm: (4)

             

             

             

Với sự chứng kiến của: (5)

             

             

Phiên dịch: (6)

             

             

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với:

Ông (Bà)/tổ chức:               Năm sinh: ………………..

Quốc tịch: ……………. Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:              

Hộ chiếu/giấy thông hành/CMT biên giới số:              

Cấp ngày: ………………… Nơi cấp:              

Địa chỉ đăng ký cư trú tại Việt Nam:              

Mục đích nhập cảnh/cư trú/thực hiện các hoạt động tại Việt Nam:

             

             

Đã có các hành vi vi phạm hành chính như sau: (7)

             

             

             

Các hành vi trên đã vi phạm vào:(8)              

             

Người/tổ chức bị thiệt hại: (9)

             

             

Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức vi phạm:

             

             

Ý kiến trình bày của người chứng kiến:

             

             

             

Ý kiến trình bày của người/tổ chức bị thiệt hại:

             

             

Chúng tôi đã yêu cầu Ông (Bà)/tổ chức vi phạm đình chỉ ngay hành vi vi phạm.

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính được áp dụng gồm:

             

             

Tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ gồm: (10) (Nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng)

             

             

Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Yêu cầu Ông (Bà)/đại diện tổ chức vi phạm có mặt tại ……………………… lúc … giờ … ngày … tháng … năm … để giải quyết.

Biên bản lập xong hồi ….. giờ … ngày … tháng … năm …, gồm … trang, được lập thành … bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; đã giao cho người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm một bản.

 

NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ cấp bậc, họ tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI PHIÊN DỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lý do không ký biên bản:

             

             

Ghi chú: Sử dụng đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi lĩnh vực vi phạm hành chính theo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính.

(4) Ghi họ tên, chức vụ của người lập biên bản.

(5) Ghi họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ của người chứng kiến. Nếu có đại diện chính quyền ghi rõ họ tên, chức vụ.

(6) Ghi họ tên, chức vụ, cơ quan/đơn vị của người phiên dịch (nếu có).

(7) Ghi tóm tắt hành vi vi phạm (ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm, mô tả hành vi vi phạm).

(8) Ghi rõ điểm, khoản, điều của nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính.

(9) Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức bị thiệt hại.

(10) Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện.

 


XPHC-BQP-MBB 03

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/BB-TGTVPT

……(2), ngày … tháng … năm  ………

 

BIÊN BẢN

Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Thi hành Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số ………/QĐ-TGTVPT ngày ….. tháng ….. năm ….. do              

Chức vụ:               ký.

Hôm nay, hồi … giờ … ngày … tháng … năm ……., tại (3)              

             

Chúng tôi gồm: (họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị)

             

             

             

Với sự chứng kiến của: (họ tên, địa chỉ, chức vụ, CMND số nếu có) (4)

             

             

             

Tiến hành tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của: (5)

Ông (Bà)/tổ chức:               Quốc tịch: ………………..

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:              

Địa chỉ:              

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/QĐ thành lập hoặc ĐKKD số:              

Cấp ngày: ………………… Nơi cấp:              

Tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ gồm (6) (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng):

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Ngoài những tang vật, phương tiện, giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Biên bản lập xong hồi … giờ … ngày … tháng … năm ….., gồm ….. trang, được lập thành ….. bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; đã giao cho người/đại diện tổ chức có tang vật, phương tiện bị tạm giữ một bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):

             

             

             

 

NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ
(Ký, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(4) Nếu người chứng kiến là đại diện chính quyền địa phương thì ghi rõ họ tên, chức vụ của họ.

(5) Ghi rõ họ tên, quốc tịch, địa chỉ, nghề nghiệp, số giấy CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân bị tạm giữ tang vật, phương tiện/tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, số QĐ thành lập hoặc ĐKKD đối với tổ chức bị tạm giữ tang vật, phương tiện.

(6) Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện.

 


XPHC-BQP-MBB 04

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/BB-TGTVPT

……(2), ngày … tháng … năm  ………

 

BIÊN BẢN

Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 45, Điều 46 và Điều 61 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Xét cần bảo đảm cho việc quản lý và xử lý đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp,

Hôm nay, hồi … giờ … ngày … tháng … năm ……., tại (3)              

             

Chúng tôi gồm: (họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị)

             

             

Với sự chứng kiến của: (họ tên, địa chỉ, chức vụ, CMND số nếu có) (4)

             

             

Tiến hành tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp như sau: (5)

             

             

             

             

             

Tang vật, phương tiện bị tạm giữ gồm:(6) (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng)

             

             

             

             

             

Ý kiến trình bày của người chứng kiến: (7)

             

             

             

             

Ngoài những tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Biên bản lập xong hồi … giờ … ngày … tháng … năm ….., gồm ….. trang, được lập thành ….. bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng, cùng ký tên dưới đây.

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ
(Ký, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

Ghi chú: Sử dụng trong trường hợp không xác định chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng hợp pháp

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(4) Nếu người chứng kiến là đại diện chính quyền địa phương thì ghi rõ họ tên, chức vụ của họ.

(5) Ghi tóm tắt nội dung diễn biến vụ việc vi phạm hành chính.

(6) Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng tang vật, phương tiện; mô tả đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại các tang vật, phương tiện.

(7) Ghi ý kiến của người chứng kiến về nội dung diễn biến vụ việc vi phạm hành chính, về các tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

 


XPHC-BQP-MBB 05

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/BB-KN

……(1), ngày … tháng … năm  ………

 

BIÊN BẢN

Khám người theo thủ tục hành chính

Thi hành Quyết định khám người theo thủ tục hành chính số ………/QĐ-KN ngày … tháng … năm ….. do ……………………………………………………… Chức vụ: ………………………….. ký hoặc căn cứ (3)              

Hôm nay, hồi … giờ … ngày … tháng … năm ……., tại (4)              

             

Chúng tôi gồm: (họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị)

             

             

Với sự chứng kiến của: (họ tên, địa chỉ, chức vụ, CMND số nếu có) (5)

             

             

Tiến hành khám người theo thủ tục hành chính và lập biên bản đối với: (6)

Ông (Bà): …………………………… Năm sinh:              Quốc tịch: ………………..

Nghề nghiệp:              

Địa chỉ:              

Giấy CMND hoặc hộ chiếu: ……………………….. Cấp ngày:              

Nơi cấp:              

Sau khi khám người, chúng tôi phát hiện được những đồ vật, tài liệu, phương tiện vi phạm hành chính gồm (7) (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng):

             

             

             

             

             

Ý kiến trình bày của người bị khám về những đồ vật, tài liệu, phương tiện trên:

             

             

             

             

             

Ý kiến trình bày của người chứng kiến:

             

             

             

             

Việc khám kết thúc vào hồi … giờ … ngày ….. tháng …. năm ………………..

Biên bản gồm ….. trang, được lập thành ….. bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, xem lại công nhận là đúng, cùng ký tên dưới đây; đã giao cho người bị khám một bản.

 

NGƯỜI BỊ KHÁM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI KHÁM
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Khám trong trường hợp có căn cứ để cho rằng nếu không tiến hành khám ngay thì đồ vật, tài liệu, phương tiện vi phạm hành chính có thể bị tẩu tán tiêu hủy.

(4) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(5) Nếu người chứng kiến là đại diện chính quyền địa phương thì ghi rõ họ tên, chức vụ của họ.

(6) Ghi rõ họ tên, quốc tịch, địa chỉ, nghề nghiệp, số giấy CMND hoặc hộ chiếu của người bị khám.

(7) Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện.

 


XPHC-BQP-MBB 06

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/BB-KPTVTĐV

……(1), ngày … tháng … năm  ………

 

BIÊN BẢN

Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

Thi hành Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật số ………/QĐ-KPTVTĐV ngày … tháng … năm ….. do ……………………………………………………… Chức vụ: …………….. ký hoặc căn cứ (3)              

Hôm nay, hồi … giờ … ngày … tháng … năm ……., tại (4)              

             

Chúng tôi gồm: (họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị)

             

             

Với sự chứng kiến của: (họ tên, địa chỉ, chức vụ, CMND số nếu có) (5)

             

             

Tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật là: (6)

             

             

             

Vì có căn cứ cho rằng phương tiện vận tải, đồ vật này có cất giấu tang vật vi phạm hành chính.

Chủ phương tiện vận tải, đồ vật hoặc người điều khiển phương tiện vận tải:(7)

Ông (Bà): ………………………………… Năm sinh:             

Nghề nghiệp:              

Địa chỉ:              

Giấy CMND số: ……………………….. Cấp ngày:               Nơi cấp: ……………………

Phạm vi khám: (8)

             

             

             

Những tang vật vi phạm hành chính bị phát hiện gồm (9) (nều nhiều thì lập bản thống kê riêng):

             

             

             

Ý kiến trình bày của chủ phương tiện vận tải, đồ vật (hoặc người điều khiển phương tiện vận tải):

             

             

             

Ý kiến trình bày của người chứng kiến:

             

             

Việc khám phương tiện, vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính kết thúc vào hồi … giờ … ngày ….. tháng …. năm ………………..

Biên bản gồm ….. trang, được lập thành ….. bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên nghe, xem lại công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; đã giao cho chủ phương tiện vận tải, đồ vật/người điều khiển phương tiện vận tải một bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):

             

             

 

CHỦ HOẶC NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN
PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, ĐỒ VẬT
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN(10)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH KHÁM
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị

(2) Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

(3) Khám trong trường hợp có căn cứ cho rằng nếu không tiến hành khám ngay thì tang vật vi phạm hành chính có thể bị tẩu tán, tiêu hủy.

(4) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(5) Nếu người chứng kiến là đại diện chính quyền địa phương thì ghi rõ họ tên, chức vụ của họ.

(6) Ghi rõ loại phương tiện vận tải, đồ vật, số biển kiểm soát (đối với phương tiện);

(7) Ghi rõ họ tên chủ phương tiện vận tải, đồ vật hoặc người điều khiển phương tiện vận tải.

(8) Ghi rõ khám những bộ phận nào của phương tiện, đồ vật.

(9) Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện bị phát hiện.

(10) Trường hợp không có chủ phương tiện vận tải, đồ vật/người điều khiển phương tiện phải có 2 người chứng kiến ký, ghi rõ họ tên.

 


XPHC-BQP-MBB 07

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/BB-KNCGTVPT

……(2), ngày … tháng … năm  ………

 

BIÊN BẢN

Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Thi hành Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số ………/QĐ-KNCGTVPT ngày … tháng … năm ….. do ….……………… Chức vụ:               …………….. ký

Hôm nay, hồi … giờ … ngày … tháng … năm ……., tại (3)              

             

Chúng tôi gồm: (họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị)

             

             

Với sự chứng kiến của: (họ tên, địa chỉ, chức vụ, CMND số nếu có) (4)

             

             

Tiến hành khám: (5)

             

             

             

Là nơi có căn cứ cho rằng có cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và lập biên bản về việc khám.

Người chủ nơi bị khám là:(6)

Ông (Bà)/tổ chức: ………………………………… Quốc tịch             

Địa chỉ:              

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/QĐ thành lập hoặc ĐKKD số: ………………………..             

Ngày cấp: …………………………………. Nơi cấp: ……………………             

Sau khi khám chúng tôi đã phát hiện, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau (7) (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng):

             

             

             

Ý kiến trình bày của chủ nơi bị khám (người thành niên trong gia đình):

             

             

             

Ý kiến của người chứng kiến:

             

             

             

             

Ngoài những tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm một thứ gì khác.

Việc khám kết thúc vào hồi … giờ … ngày ….. tháng …. năm ………. Mọi đồ đạc tại nơi bị khám đã được sắp xếp đúng vị trí như ban đầu, không xảy ra hư hỏng, mất mát gì.

Biên bản gồm ….. trang, được lập thành ….. bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; đã giao cho chủ nơi bị khám/người thành niên trong gia đình một bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):

             

             

 

CHỦ NƠI BỊ KHÁM HOẶC NGƯỜI THÀNH NIÊN TRONG GIA ĐÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
ĐỊA PHƯƠNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH KHÁM
(Ký, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản

(4) Nếu người chứng kiến là đại diện chính quyền địa phương thì ghi rõ họ tên, chức vụ của họ.

(5) Ghi rõ địa chỉ nơi khám.

(6) Ghi rõ tên chủ sở hữu hoặc người điều hành/người quản lý.

(7) Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện bị phát hiện.

 

XPHC-BQP-MBB 08

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/BB-XLTVPT

……(2), ngày … tháng … năm  ………

 

BIÊN BẢN

Xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng

Căn cứ khoản 3 Điều 61 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ(3)              

Hôm nay, hồi … giờ … ngày … tháng … năm ……., tại (4)              

             

Chúng tôi gồm: (Họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị)

             

             

             

Với sự chứng kiến của: (Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ, CMND số nếu có) (5)

             

             

             

Tiến hành xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng của: (6)

Ông (Bà)/tổ chức: ………………………………… Quốc tịch             

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):             

Địa chỉ:              

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/QĐ thành lập hoặc ĐKKD số: ………………………..             

Cấp ngày: …………………………………. Nơi cấp: ……………………             

Hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng gồm (7) (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng):

             

             

             

             

             

             

Số tiền thu được từ bán hàng hóa, vật phẩm nêu trên là (ghi cả số và chữ):

             

             

             

             

Số tiền này được ………………….. (8) vào tài khoản số: ………………………… mở tại Kho bạc Nhà nước               (9)

Biên bản kết thúc hồi … giờ … ngày … tháng … năm ….., gồm ….. trang, được lập thành ….. bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người tham gia nghe, xem lại, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; đã giao cho ………………………………………………. một bản.

 

NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
XỬ LÝ HÀNG HÓA, TANG VẬT
(Ký, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Nếu chưa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì ghi “căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính số ………./BB-VPHC do ………. lập hồi ….. giờ … phút, ngày … tháng … năm …..”. Nếu đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật thì ghi “căn cứ vào quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …/QĐ-XPHC ngày … tháng … năm … của ………..”. Nếu là tang vật không (chưa) xác định được chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp thì ghi “căn cứ vào biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số …../BB-TGTVPT ngày … tháng … năm … của …………..”.

(4) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(5) Nếu người chứng kiến là đại diện chính quyền địa phương thì ghi rõ họ tên, chức vụ của họ.

(6) Ghi họ tên, quốc tịch, địa chỉ, nghề nghiệp, số giấy CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân vi phạm/ tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, số QĐ thành lập hoặc ĐKKD đối với tổ chức vi phạm.

(7) Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện.

(8) Nếu chưa có quyết định xử phạt thì ghi là “gửi”, nếu đã có quyết định xử phạt thì ghi là “nộp”.

(9) Nếu chưa có quyết định xử phạt thì đó là tài khoản tạm gửi.

 


XPHC-BQP-MBB 09

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/BB-TTTVPT

……(2), ngày … tháng … năm  ………

 

BIÊN BẢN

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Căn cứ Quyết định: …………………….. số …./QĐ-… ngày … tháng … năm ……… do ……………………………….. Chức vụ:               ký.(3)

Căn cứ(3)              

Hôm nay, hồi … giờ … ngày … tháng … năm ……., tại (4)              

             

Chúng tôi gồm: (họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị)

             

             

Với sự chứng kiến của: (họ tên, địa chỉ, chức vụ, CMND số nếu có) (5)

             

             

Tiến hành tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của: (6)

Ông (bà)/tổ chức: ………………………………… Quốc tịch             

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):             

Địa chỉ:              

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/QĐ thành lập hoặc ĐKKD số: ………………………..             

Cấp ngày: …………………………………. Nơi cấp: ……………………             

Tang vật, phương tiện bị tịch thu gồm(7) (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng):

             

             

             

             

Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức vi phạm:

             

             

             

Ý kiến trình bày của người chứng kiến:

             

             

             

             

Ngoài những tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tôi không tịch thu thêm thứ gì khác.

Biên bản gồm ….. trang, được lập thành ….. bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; đã giao cho người/đại diện tổ chức có tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu một bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):

             

             

             

 

NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT
HOẶC QUYẾT ĐỊNH TỊCH THU
(Ký, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

Ghi chú: Biên bản này được sử dụng trong trường hợp tiến hành tịch thu tang vật, phương tiện VPHC sau khi có quyết định xử phạt hành chính, trong đó áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện VPHC hoặc áp dụng đối với tang vật, phương tiện không có chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp bị tạm giữ đã hết thời hạn thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi tên Quyết định xử phạt VPHC hoặc Quyết định tịch thu TVPT.

(4) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(5) Nếu người chứng kiến là đại diện chính quyền địa phương thì ghi rõ họ tên, chức vụ của họ.

(6) Ghi họ tên, quốc tịch, địa chỉ, nghề nghiệp, số giấy CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân vi phạm/ tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, số QĐ thành lập hoặc ĐKKD đối với tổ chức vi phạm.

(7) Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện bị tịch thu.

 


XPHC-BQP-MBB 10

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/BB-THTVPT

……(2), ngày … tháng … năm  ………

 

BIÊN BẢN

Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Căn cứ Quyết định ……………. số ………/QĐ-… ngày ..… tháng …… năm ………………… do ……………………………. Chức vụ: .................................. Đơn vị:               ký. (3)

Hôm nay, hồi … giờ … ngày … tháng … năm ……., tại (4)              

             

Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm: (Họ tên, cấp bậc, chức vụ, cơ quan/đơn vị)

             

             

             

             

Với sự chứng kiến của: (Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ, CMND số nếu có)

             

             

             

Tiến hành tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của: (6)

Ông (Bà)/tổ chức: ………………………………… Quốc tịch:             

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):             

Địa chỉ:              

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/QĐ thành lập hoặc ĐKKD số: ………………………..             

Ngày cấp: …………………………………. Nơi cấp: ……………………             

Tang vật, phương tiện tiêu hủy gồm (7) (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng):

             

             

             

             

             

             

Biện pháp tiêu hủy:(8)

             

             

             

             

             

Việc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính kết thúc vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm …..

Biên bản gồm …….. trang, được lập thành ….. bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người tham gia nghe, xem lại, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; đã giao cho người/đại diện tổ chức có tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tiêu hủy một bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):

             

             

 

NGƯỜI HOẶC ĐD TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT
HOẶC QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN
(Ký, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi tên quyết định (Quyết định XPVPHC hoặc Quyết định tạm giữ TVPT không có chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp).

(4) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(5) Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị của Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

(6) Ghi họ tên, quốc tịch, địa chỉ, nghề nghiệp, số giấy CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân bị tạm giữ tang vật, phương tiện/tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, số QĐ thành lập hoặc ĐKKD đối với tổ chức bị tạm giữ tang vật, phương tiện.

(7) Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện bị tiêu hủy.

(8) Ghi rõ biện pháp tiêu hủy như đốt, chôn hoặc các biện pháp khác.

 

XPHC-BQP-MBB 11

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/BB-ĐGTVPT

……(2), ngày … tháng … năm  ………

 

BIÊN BẢN

Định giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng định giá tang vật, phương tiện, vi phạm hành chính số ….. /QĐ-TLHĐ ngày … tháng … năm … do …………… ký.

Hôm nay, hồi … giờ … ngày … tháng … năm ……., tại (3)              

             

Hội đồng định giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm:(4) (Họ tên, cấp bậc, chức vụ, cơ quan/đơn vị)

             

             

             

             

Với sự chứng kiến của: (Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ, CMND số nếu có)

             

             

             

Tiến hành định giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của:

Ông (Bà)/tổ chức: ………………………………… Quốc tịch             

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:             

Địa chỉ:              

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/QĐ thành lập hoặc ĐKKD số: ………………………..             

Cấp ngày: …………………………………. Nơi cấp: ……………………             

Tang vật, phương tiện định giá gồm: (5) (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng):

             

             

             

             

             

Giá trị tang vật, phương tiện Hội đồng xác định như sau:(6)

 

STT

Tang vật, phương tiện được định giá

Số lượng, trọng lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

Việc định giá tang vật, phương tiện kết thúc vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm …..

Biên bản gồm …….. trang, được lập thành ….. bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người tham gia nghe, xem lại, công nhận là đúng và cùng ký tên xác nhận. Một bản được giao cho người/đại diện tổ chức có tang vật, phương tiện vi phạm được định giá.

 

NGƯỜI HOẶC ĐD TỔ CHỨC
VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(4) Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị của Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng;

(5) Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện.

(6) Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, đơn giá, giá trị tang vật, phương tiện được định giá VND và tổng số tiền định giá toàn bộ tang vật, phương tiện.

 


XPHC-BQP-MBB 12

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/BB-TLTVPT

……(2), ngày … tháng … năm  ………

 

BIÊN BẢN

Trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ

Căn cứ khoản 5 Điều 61 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Quyết định(3)…………. số …../QĐ-... ngày … tháng … năm ….. do ………….. Chức vụ: ………………… Đơn vị: …………… ký,

Hôm nay, hồi … giờ … ngày … tháng … năm ……., tại (4)              

             

Chúng tôi gồm: (Họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị)

             

             

             

Với sự chứng kiến của: (Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ, CMND số nếu có)(5)

             

             

             

Tiến hành trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ cho:

Ông (Bà)/tổ chức: ………………………………… Quốc tịch:             

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):             

Địa chỉ:              

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/QĐ thành lập hoặc ĐKKD số: ………………………..             

Cấp ngày: …………………………………. Nơi cấp: ……………………             

Lý do trả lại:(6)

             

             

             

Tang vật, phương tiện trả lại gồm: (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng)(7)

             

             

             

Ông (Bà)/đại diện tổ chức có tên trên đã nhận đủ và công nhận nguyên trạng.

Ý kiến của người/đại diện tổ chức vi phạm:

             

             

             

Ý kiến của người chứng kiến:

             

             

             

Việc trả lại tang vật, phương tiện kết thúc vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm …..

Biên bản gồm …….. trang, được lập thành ….. bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người tham gia nghe, xem lại, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; đã giao cho người/đại diện tổ chức có tang vật, phương tiện một bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):

             

             

 

NGƯỜI NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT
HOẶC QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN
(Ký, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

____________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Ghi Quyết định xử phạt hoặc Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

(4) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(5) Ghi rõ họ tên, quốc tịch, địa chỉ, nghề nghiệp, số giấy CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân bị tạm giữ tang vật, phương tiện/tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, số QĐ thành lập hoặc ĐKKD đối với tổ chức bị tạm giữ tang vật, phương tiện.