Tạo tài khoản
 

Nghị định 08/2012/NĐ-CP | Ban hành: 16/02/2012  |  Hiệu lực: 15/04/2012  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
16/02/2012
Ban hành
15/04/2012
Có hiệu lực
01/10/2016
Hết hiệu lực toàn bộ