Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 33/2021/TT-BYT | Ban hành: 31/12/2021| Hiệu lực: 15/02/2022 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


Phụ lục đính kèm
 
Phụ lục.doc
CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse VBTW_04.01(c)(VB chưa phân chuyên ngành)VBTW_04.01(c)(VB chưa phân chuyên ngành)
Collapse VBTW_04.01(c)VBTW_04.01(c)
Nghị định 121/2021/NĐ-CP Về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
Nghị định 122/2021/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Nghị định 123/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng
Nghị định 124/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
Nghị định 125/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới
Thông tư 31/2021/TT-BYT Quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện
Thông tư 33/2021/TT-BYT Quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Quyết định 38/2021/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ