Tạo tài khoản
 

Nghị định 95/2016/NĐ-CP | Ban hành: 01/07/2016  |  Hiệu lực: 01/07/2016  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
01/07/2016
Ban hành
01/07/2016
Có hiệu lực
01/01/2022
Hết hiệu lực một phần