Tạo tài khoản
 

Nghị định 130/2005/NĐ-CP | Ban hành: 17/10/2005  |  Hiệu lực: 08/11/2005  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
17/10/2005
Ban hành
08/11/2005
Có hiệu lực
01/01/2014
Hết hiệu lực một phần