Tạo tài khoản
 

Luật 43/2013/QH13 | Ban hành: 26/11/2013  |  Hiệu lực: 01/07/2014  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
26/11/2013
Ban hành
01/07/2014
Có hiệu lực
01/01/2017
Hết hiệu lực một phần
01/01/2018
Hết hiệu lực một phần
01/07/2020
Hết hiệu lực một phần
01/01/2021
Hết hiệu lực một phần